NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1833/2017
872
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. októbra 2017
k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboredo 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Róbert P u c i v. r.
Anna V e r e š o v á v. r.