z 12. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 4 sa slovo „uverejniť“ nahrádza slovom „zverejniť“ a slovo „uverejnenia“ sa nahrádza slovom „zverejnenia“.
2
2.V § 13a ods. 1 prvej vete sa za slová „Rozhodnutím súdu“ vkladajú slová „alebo rozhodnutím iného orgánu, ktoré je preskúmateľné súdom, ak tak ustanoví osobitný predpis,“ a slová „rozhodnutí súdu“ sa nahrádzajú slovom „rozhodnutí“.
3. V § 17 druhej vete sa slovo „podnikateľa“ nahrádza slovom „majiteľa obchodného tajomstva“ a slovo „podnikateľ“ sa nahrádza slovom „majiteľ obchodného tajomstva“.
4.Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2) Majiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania podľa § 2 ods. 1.
(3) Rušiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo.
(4) Tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu je tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh podstatné výhody z obchodného tajomstva, ktoré bolo porušené.“.
5.V § 18 sa slovo „Podnikateľ“ nahrádza slovami „Majiteľ obchodného tajomstva“.
6.V § 19 sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1“.
7.V § 20 sa slovo „podnikateľovi“ nahrádza slovom „majiteľovi obchodného tajomstva“ a vypúšťajú sa slová „ako pri nekalej súťaži“.
8.V § 40 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinní predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Iná zapísaná osoba má tieto povinnosti, len ak jej to ukladá osobitný predpis.
(2) Osoba podľa odseku 1 je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia; to neplatí, ak sa do zbierky listín ukladá podľa osobitného predpisu.“.
9.V § 44 ods. 2 písm. g) sa slovo „porušovanie“ nahrádza slovom „porušenie“.
10.§ 51 vrátane nadpisu znie:
㤠51
Porušenie obchodného tajomstva
(1) Porušením obchodného tajomstva je konanie rušiteľa obchodného tajomstva spočívajúce v neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva.
3
(2) Neoprávneným získaním obchodného tajomstva je získanie obchodného tajomstva bez súhlasu jeho majiteľa konaním, ktoré je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, ktoré spočíva v neoprávnenom prístupe k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom alebo ich častiam, s ktorými oprávnene nakladá majiteľ obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo, alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, ako aj ich privlastnenie alebo kopírovanie.
(3) Neoprávneným využitím alebo neoprávneným sprístupnením obchodného tajomstva je využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva bez súhlasu majiteľa obchodného tajomstva tým, kto
a)získal obchodné tajomstvo neoprávnene,
b)porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti alebo inú povinnosť týkajúcu sa nesprístupnenia obchodného tajomstva,
c)porušuje zmluvnú alebo inú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia obchodného tajomstva.
(4) Neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením obchodného tajomstva je aj konanie osoby, ak v čase získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo za daných okolností mala vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo priamo alebo nepriamo od osoby, ktorá obchodné tajomstvo neoprávnene využívala alebo neoprávnene sprístupňovala podľa odseku 3.
(5) Neoprávneným využitím obchodného tajomstva je aj výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na účel jeho uvedenia na trh, ak osoba, ktorá takéto aktivity vykonávala, vedela alebo za daných okolností mala vedieť, že obchodné tajomstvo sa využívalo neoprávnene podľa odseku 3.
(6) Získanie obchodného tajomstva nie je neoprávnené, ak k nemu došlo
a)nezávislým objavom alebo vytvorením,
b)pozorovaním, skúmaním, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala a na ktorú sa nevzťahuje právna povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva,
c)výkonom práva zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov na informácie podľa slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie, alebo
d)iným spôsobom, ktorý je v súlade so zásadou poctivého obchodného styku a súčasne nezasahuje do práv tretích osôb.
(7) Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva nie je neoprávnené, ak k nemu došlo za účelom ochrany verejného záujmu najmä v súvislosti s odhalením protiprávneho konania alebo inej protiprávnej činnosti.
(8) Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva nie je neoprávnené v rozsahu, v akom získanie, využitie alebo sprístupnenie vyžaduje alebo umožňuje slovenský právny poriadok alebo právo Európskej únie.“.
11.V prvej časti hlave V sa za označenie dielu III vkladá označenie oddielu I, ktoré vrátane nadpisu znie:
4
„Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia“.
12.V § 55 ods. 2 sa slovo „uverejniť“ nahrádza slovom „zverejniť“ a slová „formu a spôsob uverejnenia“ sa nahrádzajú slovami „formu, spôsob zverejnenia a lehotu, v ktorej byť rozhodnutie zverejnené“.
13.V prvej časti hlave V diele III sa za oddiel 1 vkladá oddiel 2, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Oddiel 2
Osobitné ustanovenia k právnym prostriedkom ochrany obchodného tajomstva
§ 55a
Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, použijú sa na ochranu obchodného tajomstva všeobecné ustanovenia o právnych prostriedkoch ochrany proti nekalej súťaži.
§ 55b
Neodkladné opatrenia
(1) Neodkladným opatrením môže súd na návrh majiteľa obchodného tajomstva nariadiť rušiteľovi obchodného tajomstva jednu alebo viac povinností spočívajúcich v
a)ukončení alebo zákaze využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva,
b)zákaze výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu,
c)zákaze dovozu, vývozu alebo skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania,
d)zaistení alebo odovzdaní tovaru, ktorým bolo porušené právo k obchodnému tajomstvu vrátane dovážaného tovaru, s cieľom zabrániť jeho uvedeniu na trh alebo obehu na trhu.
(2) Ak je to so zreteľom na okolnosti prípadu možné a účelné, môže súd uložiť majiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla nariadením neodkladného opatrenia podľa odseku 1. Výšku zábezpeky a lehotu na jej zloženie určí súd. Ak majiteľ obchodného tajomstva v lehote určenej súdom zábezpeku nezloží, súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietne.
(3) Namiesto neodkladného opatrenia podľa odseku 1, môže súd na návrh majiteľa obchodného tajomstva nariadiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zložiť do úschovy súdu zábezpeku na náhradu škody alebo ujmy, vzniknutej porušením obchodného tajomstva. Zložením zábezpeky nevzniká rušiteľovi obchodného tajomstva právo domáhať sa sprístupnenia obchodného tajomstva.
(4) Súd môže majiteľa obchodného tajomstva vyzvať na doplnenie dôkazov potrebných na preukázanie, že
a)obchodné tajomstvo existuje,
5
b)ten, kto podal návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, je majiteľom obchodného tajomstva, a
c)obchodné tajomstvo bolo ohrozené alebo porušené.
(5) Pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia súd prihliada na
a)hodnotu a iné špecifické vlastnosti obchodného tajomstva,
b)opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva,
c)konanie rušiteľa obchodného tajomstva pri jeho získaní, využití alebo sprístupnení a jeho oprávnené záujmy,
d)spôsob a následok porušenia obchodného tajomstva,
e)oprávnené záujmy majiteľa obchodného tajomstva a tretích osôb,
f)verejný záujem a
g)ochranu práv.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, na neodkladné opatrenie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku s výnimkou § 327 v časti vety za bodkočiarkou.
§ 55c
Nápravné opatrenia
(1) Súd môže na návrh majiteľa obchodného tajomstva v konaní vo veci samej uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva jedno alebo viac nápravných opatrení spočívajúcich v
a)ukončení alebo zákaze využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva,
b)zákaze výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu,
c)zákaze dovozu, vývozu, skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania,
d)zničení všetkých dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov alebo ich častí obsahujúcich alebo tvoriacich obchodné tajomstvo alebo ich odovzdaní majiteľovi obchodného tajomstva.
(2) Okrem nápravných opatrení podľa odseku 1 sa môže majiteľ obchodného tajomstva domáhať voči rušiteľovi obchodného tajomstva
a)úpravy tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu tak, aby bola odstránená vlastnosť tohto tovaru porušujúca právo k obchodnému tajomstvu,
b)stiahnutia tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu z trhu, ak týmto opatrením nedôjde k narušeniu ochrany obchodného tajomstva,
c)zničenia tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu.
(3) Ak nie dôvody hodné osobitného zreteľa, súd nariadi, aby opatrenia podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 boli vykonané na náklady rušiteľa obchodného tajomstva.
(4) Namiesto nápravných opatrení podľa odsekov 1 a 2 môže súd uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť poskytnúť majiteľovi obchodného tajomstva peňažnú náhradu, ak
a)v čase využitia alebo sprístupnenia nevedel, ani nemohol za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo získal od osoby, ktorá toto obchodné tajomstvo využila alebo sprístupnila neoprávnene,
6
b)vykonanie dotknutých opatrení by rušiteľovi obchodného tajomstva spôsobilo neprimeranú ujmu a
c)peňažná náhrada sa javí ako dostatočne uspokojivá.
(5) Výška peňažnej náhrady podľa odseku 4 nemôže presiahnuť výšku odmeny alebo poplatkov, ktoré by musel rušiteľ obchodného tajomstva zaplatiť, ak by požiadal o oprávnenie využívať obchodné tajomstvo, a to za obdobie, počas ktorého sa mohlo zakázať využívanie obchodného tajomstva.
(6) Uplatnením nápravných opatrení podľa odsekov 1 4 nie je dotknuté právo majiteľa obchodného tajomstva na náhradu škody.
(7) Pri rozhodovaní o uložení nápravného opatrenia súd prihliada na skutočnosti uvedené v § 55b ods. 5.
(8) Nápravné opatrenie podľa odseku 1 písm. a) a b) súd na návrh rušiteľa obchodného tajomstva rozhodnutím zruší, ak obchodné tajomstvo prestalo spĺňať znaky podľa § 17 ods. 1 z dôvodov, ktoré nemožno priamo alebo nepriamo pričítať rušiteľovi obchodného tajomstva, alebo odpadol dôvod, pre ktorý bolo vydané.
§ 55d
Zverejňovanie súdnych rozhodnutí
(1) Súd môže na návrh majiteľa obchodného tajomstva uložiť rušiteľovi obchodného tajomstva povinnosť zverejniť rozhodnutie vo veci samej alebo jeho časť na jeho náklady, ak je to potrebné vzhľadom na závažnosť porušenia obchodného tajomstva. Súd môže súčasne určiť jednu alebo viaceré prevádzkarne alebo organizačné zložky rušiteľa obchodného tajomstva, v ktorých má byť rozhodnutie zverejnené.
(2) Pri rozhodovaní o zverejnení rozhodnutia súd prihliada na hodnotu obchodného tajomstva, konanie rušiteľa obchodného tajomstva, vplyv porušenia obchodného tajomstva a pravdepodobnosť ďalšieho neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.
(3) V rozhodnutí, ktoré byť zverejnené, sa musia pred zverejnením údaje umožňujúce identifikáciu osoby, ktorá je odlišná od rušiteľa obchodného tajomstva, anonymizovať.“.
14.V § 66 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1, je ten, kto funkciu jediného štatutárneho orgánu spoločnosti vykonával naposledy, povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 písm. a).
(4) Ak podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní člen štatutárneho orgánu musí spĺňať podmienky pre výkon funkcie, jeho funkcia zanikne ku dňu, kedy tieto podmienky prestal spĺňať.
7
(5) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, aj po zániku funkcie je bývalý štatutárny orgán alebo bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti za obdobie, v ktorom pôsobil ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu spoločnosti, povinný poskytovať primeranú súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou, správcom alebo súdnym exekútorom, a to v rozsahu, v akom možno predpokladať, že môže prispieť k bližšiemu objasneniu otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka. Za poskytnutie súčinnosti bývalý štatutárny orgán alebo bývalý člen štatutárneho orgánu spoločnosti voči spoločnosti právo na náhradu nákladov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.
15. V § 66 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Povinnosti mandatára aj osoba, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená. Takáto osoba je najmä povinná konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Pri porušení týchto povinností rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
16.Za § 66a sa vkladá § 66aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠66aa
Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby
(1) Ovládajúca osoba zodpovedá veriteľom ovládanej osoby za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispela k úpadku ovládanej osoby. Tejto zodpovednosti sa ovládajúca osoba zbaví, ak preukáže, že postupovala informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby.
(2) Na účel uplatnenia zodpovednosti podľa odseku 1 sa predpokladá, že ovládaná osoba je v úpadku aj vtedy, ak konkurz na majetok ovládanej osoby nemohol byť pre nedostatok majetku vyhlásený alebo bol z takéhoto dôvodu zrušený alebo ak exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie vedené voči ovládanej osobe bolo z takéhoto dôvodu ukončené.
(3) Nároky veriteľa voči ovládajúcej osobe podľa odseku 1 sa premlčia najskôr uplynutím jedného roka od
a)zastavenia konkurzného konania vedeného voči ovládanej osobe pre nedostatok majetku,
b)zrušenia konkurzu vyhláseného na majetok ovládanej osoby pre nedostatok majetku alebo
c)ukončenia exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného voči ovládanej osobe pre nedostatok majetku.
(4) Ak sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom jeho pohľadávka nebola uspokojená po zastavení konkurzného konania vedeného voči ovládanej osobe pre nedostatok majetku, zrušení konkurzu vyhláseného na majetok ovládanej osoby pre nedostatok majetku, ukončení exekúcie alebo obdobného
8
vykonávacieho konania vedeného voči ovládanej osobe pre nedostatok majetku alebo zániku ovládanej osoby bez právneho nástupcu.“.
17. V § 67c ods. 2 písmeno a) znie:
„a) člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady,“.
18.V § 68 odsek 11 znie:
„(11) Ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť a nejde o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom, je povinná doložiť súhlas príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, a súhlas Sociálnej poisťovne. Súhlas príslušného správcu dane je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať. Súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje, ak spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.“.
19.V § 69 ods. 6 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová:
„pričom tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom,“.
20.V § 69 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 15, ktoré znejú:
„(11) Ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti
a) nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku; do sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré spojené so záväzkom podriadenosti,
b) nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii,
c) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti,
d) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
e) voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušení.
(12) Členovia orgánov spoločnosti povinní zdržať sa úkonov smerujúcich k jej splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu, pokiaľ možno predpokladať, že nie splnené podmienky podľa odseku 11; inak zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.
(13) Oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti, doručí každá zanikajúca spoločnosť príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností alebo návrhu projektu rozdelenia spoločnosti a ak obchodné podiely alebo akcie zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného práva, v rovnakej lehote aj záložnému veriteľovi.
9
(14) Po prijatí rozhodnutia spoločníkov alebo príslušných orgánov zúčastnených spoločností o splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti a pred podaním návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti vyhotoví audítor určený v schválenej zmluve o splynutí, zmluve o zlúčení alebo schválenom projekte rozdelenia spoločnosti o zistených skutočnostiach správu, ktorá osvedčuje, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu podľa odseku 6 písm. d) budú splnené podmienky podľa odseku 11 písm. a). Ak je zanikajúcou spoločnosťou spoločnosť, ktorá nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, súčasťou správy je aj osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu deň podľa odseku 6 písm. d). K návrhu na zápis do obchodného registra sa na účely osvedčenia skutočností podľa odseku 11 písm. a) prikladá správa audítora o zistených skutočnostiach.
(15) Ustanovenie odseku 14 sa nepoužije, ak sa vyhotovuje správa podľa § 218a ods. 3, ktorej súčasťou sú skutočnosti, ktoré by boli súčasťou správy podľa odseku 14.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 16.
21.§ 69a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra musia všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti; táto lehota neplatí, ak zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti podlieha súhlasu podľa osobitných predpisov.“.
22.V § 71 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Takto vymenovaný likvidátor pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného predpisu.“.
23.V § 97 ods. 4 sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 5“.
24.V § 105b odsek 1 znie:
„(1) Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.“.
25.V § 115 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.
26.V § 115 ods. 5 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
10
27.V § 115 ods. 7 prvá veta znie: „Povinnosť podľa odseku 6 spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a spoločník alebo nadobúdateľ je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu.“.
28.V § 115 ods. 8 sa slová „odsekov 6, 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 7, 9 a 10“.
29.V § 115 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
30.V § 117 ods. 4 sa slová „§ 115 ods. 5 7 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 115 ods. 6 8 a 10“ a slová „§ 115 ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „§ 115 ods. 8“.
31.V § 117 ods. 5 sa slová „§ 115 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 115 ods. 8“.
32.V § 123 ods. 2 sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „alebo rozdeliť iné vlastné zdroje“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pre tvorbu kapitálového fondu príspevkami spoločníkov a ich použitie na rozdelenie medzi spoločníkov platí § 217a rovnako.“.
33.V § 123 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a platby poskytnuté spoločníkom pri použití kapitálového fondu z príspevkov (§ 217a)“.
34.V § 136 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v ktorej je spoločníkom niektorý z jej spoločníkov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako spoločník“.
35.V § 159 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Hlasovacie právo majiteľa prioritných akcií podľa tretej a štvrtej vety nevzniká, ak ide o prioritné akcie vydané bankou.“.
36.V § 179 ods. 4 sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „alebo iných vlastných zdrojov“.
37.V § 179 ods. 5 sa za slovo „spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „príspevkov do kapitálových fondov spoločnosti“.
38.V § 179 ods. 7 sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „a na použitie kapitálového fondu z príspevkov (§ 217a)“.
39.V § 196 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár“.
40.V § 200 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Členom dozornej rady voleným zamestnancami môže byť len ten, kto je v pracovnom pomere so spoločnosťou; to neplatí, ak osobitné predpisy vyžadujú osobitné predpoklady pre výkon funkcie člena dozornej rady.“.
41.V druhej časti hlave I diele V nadpis oddielu 7 znie: „Rezervný fond a kapitálový fond z príspevkov“.
42.Nadpis § 217 znie: „Rezervný fond“.
43.Za § 217 sa vkladá § 217a, ktorý vrátane nadpisu znie:
11
㤠217a
Kapitálový fond z príspevkov
(1) Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí byť upravené v zakladateľskej zmluve alebo v stanovách. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov pri vzniku spoločnosti, musia ho schváliť zakladatelia. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
(2) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.
(3) Ak sa splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 tým nie je dotknuté.
(4) Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.“.
44.V § 240 ods. 1 sa na konci dopĺňa veta: „Stanovy nemôžu určiť inak, ak ide o rozhodovanie podľa § 239 ods. 4 písm. g) alebo rozhodovanie o zrušení družstva s likvidáciou.“.
45.§ 340b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na účely odsekov 1 6 subjektom verejného práva aj osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ ide o plnenie záväzkov z dodania tovaru a služieb, pri ktorých je s prihliadnutím na všetky okolnosti zrejmé, že poskytované v prospech subjektu verejného práva.“.
46.Doterajší text § 381 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak ide o škodu spôsobenú porušením obchodného tajomstva, možno požadovať náhradu škody vo výške zodpovedajúcej minimálnej výške odmeny alebo poplatkov, ktoré by musel rušiteľ obchodného tajomstva zaplatiť, ak by požiadal o oprávnenie využívať obchodné tajomstvo.“.
47.V § 408 ods. 1 za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o premlčanie nárokov z porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva, skončí premlčacia doba najneskôr po uplynutí 6 rokov odo dňa, keď začala po prvý raz plynúť.“.
48.Za § 768o sa vkladajú § 768p a 768q, ktoré vrátane nadpisov znejú:
12
㤠768p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti sa použijú doterajšie predpisy, ak bol návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak sa podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže vyžaduje rozhodnutie príslušného orgánu, predlžuje sa lehota na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra podľa prvej vety o šesť mesiacov.
§ 768q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Konanie vo veciach zápisu zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
(2) Ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a sa použijú len na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 1. januári 2018.
(3) Konanie vo veciach podľa § 20 v znení účinnom do 31. decembra 2017 začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
(4) Družstvo uvedie stanovy do súladu s § 240 ods. 1 najneskôr do 30. júna 2018.“.
49.Príloha sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (Ú. v. L 157, 15.6.2016).“.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 316/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
13
1. V § 242 ods. 1 písm. a) sa za slová „také konanie,“ vkladajú slová „vrátane povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu,“.
2. Za § 251a sa vkladá § 251b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠251b
Nekalá likvidácia
(1) Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, za účelom prevodu účasti na právnickej osobe na takúto osobu alebo za účelom ustanovenia takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať.
(3) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.
(4) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3
a)závažnejším spôsobom konania, alebo
b)spôsobí ním väčšiu škodu.
(5) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)ako člen nebezpečného zoskupenia.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
14
415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 34 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mu v konaní bráni zákonná prekážka“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zákonnou prekážkou je aj skutočnosť, že vec bola pridelená exekútorovi v rozpore s § 55 ods. 1 6, avšak len vtedy, ak táto skutočnosť bola dôvodne uplatnená v lehote 15 dní od zverejnenia údajov o pridelení veci podľa § 56 ods. 3.“.
2. § 41 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení poriadkovej pokuty osobe podľa § 40 ods. 2, ktorá nepodala vyhlásenie o majetku v mene povinného ani po tom, čo jej bola právoplatným rozhodnutím súdu uložená poriadková pokuta za porušenie povinnosti podať vyhlásenie o majetku, je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.“.
3. V § 48 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak oprávnený vedený účet v banke,“.
4. V poznámke pod čiarou k odkazu 7j sa vypúšťajú slová „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú. v. L 351, 20. 12. 2012) v platnom znení,“.
5. V § 48 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na vykonanie exekúcie ako oprávnený podáva ten, kto je pôvodcom exekučného titulu, alebo právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu.71a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7la znie:
7la) § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.“.
6. V § 48 ods. 8 prvej vete sa za slovo „schránku“ vkladajú slová „alebo mu v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami bránia iné dôvody“ a druhej vete sa slová „vydania poverenia na vykonanie exekúcie“ nahrádzajú slovami „začatia exekúcie“.
7. V § 53 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do vydania poverenia na vykonanie exekúcie vzniknú dôvody pre zastavenie exekučného konania, okrem späťvzatia návrhu na vykonanie exekúcie“.
15
8. § 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Namietať skutočnosť, že vec bola exekútorovi pridelená v rozpore s odsekmi 1 6, možno len v lehote 15 dní od zverejnenia údajov o pridelení veci podľa § 56 ods. 3; na námietku uplatnenú neskôr sa neprihliada.“.
9. V § 61b ods. 1 časť vety za bodkočiarkou znie: „ak je povinným fyzická osoba, ustanovenia § 111 ods. 3 a § 116 ods. 2 Civilného sporového poriadku sa nepoužijú.“.
10. V § 61n ods. 6 prvej vete sa za slovo „bezodkladne“ vkladajú slová „po ukončení exekučného konania“ a v druhej vete sa slovo „neprebieha“ nahrádza slovom „prebieha“.
11. V § 204 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Ak je potrebné doručovať podanie účastníka konania, ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú a vyhotovia sa rovnopisy týchto podaní v elektronickej alebo listinnej podobe. Ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú ani na účely vedenia spisu.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
12. Za § 243k sa dopĺňa § 243l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠243l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Ustanovenie § 41 ods. 7 sa použije, ak ide o vyhlásenie o majetku vyžiadané po 1. januári 2018.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 5 sa dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:
16
„ag) osobitným účtom dlžníka platobný účet, ktorý obsahuje najmenej tieto bankové služby súvisiace s platobným účtom:
1. zriadenie, vedenie a zrušenie osobitného účtu dlžníka,
2. vykonávanie týchto platobných operácií:
2a. jednorazový vklad alebo prevod finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu13mc) v mene euro,
2b. jedenkrát za kalendárny mesiac výber finančných prostriedkov z osobitného účtu dlžníka vo výške podľa osobitného predpisu v hotovosti v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13mc znie:
13mc) § 167o ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 27c ods. 1 písm. c) a ods. 4 sa za slovo „účtu,“ vkladajú slová „osobitného účtu dlžníka podľa § 27f,“.
3.V § 27d ods. 3 a 4 sa za slovo „účtu,“ vkladajú slová „osobitného účtu dlžníka podľa § 27f,“.
4.Za § 27e sa vkladá § 27f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27f
Zriadenie a vedenie osobitného účtu dlžníka
(1) Banka a pobočka zahraničnej banky povinné na žiadosť správcu konkurznej podstaty dlžníka zriadiť a viesť osobitný účet dlžníka podľa osobitného predpisu,13mc) ak v rámci predmetu svojho podnikania poskytujú bankové služby podľa § 5 písm. ag).
(2) Povinnosť viesť osobitný účet dlžníka zaniká uplynutím doby podľa osobitného predpisu.27fbd) Banka a pobočka zahraničnej banky povinné informovať majiteľa účtu najneskôr dva mesiace vopred o zániku osobitného účtu dlžníka a o možnosti vyplatenia zostatku finančných prostriedkov alebo ich prevedenia na iný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a o možnosti zmeny na iný účet, ak banka alebo pobočka zahraničnej banky takúto zmenu umožňuje.
(3) Výška poplatku za osobitný účet dlžníka v minimálnom rozsahu služieb podľa § 5 písm. ag) je najviac dve eurá mesačne a účtuje sa na ťarchu zostatku tohto účtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27fbd znie:
27fbd) § 167o ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č.
17
465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Na základe splatenia príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov sa účtuje v obchodnej spoločnosti a u spoločníka alebo akcionára vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov podľa osobitného predpisu.44a) V účtovníctve spoločníka alebo akcionára sa splatené príspevky do kapitálového fondu z príspevkov účtujú ako súčasť ocenenia cenného papieru alebo podielu na základnom imaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
44a) § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka.“.
Čl. VI
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z. a zákona č. 184/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 171 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Sociálna poisťovňa na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vydá do piatich pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri,93ae) ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku, alebo ak pohľadávka neprevyšuje sumu vo výške určenej generálnym riaditeľom. Ustanovenie prvej vety sa použije rovnako, ak ide o žiadosť obchodnej spoločnosti o vydanie súhlasu s výmazom z obchodného registra.93af)“.
18
Poznámky pod čiarou k odkazom 93ae a 93af znejú:
93ae) § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka.
93af) § 68 ods. 11 Obchodného zákonníka.“.
Čl. VII
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 141/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálne hodnoty referenčných údajov.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 52 ods. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
2. V § 3 ods. 1 písm. e) sa za slovo „vzormi“ vkladajú slová vlastnoručne podpísanými v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce, pričom takýto podpis nemožno uznať za vlastný“.
3. V § 3 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „správa audítora podľa osobitného zákona,5b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
5b) § 69 ods. 14 a 15 Obchodného zákonníka“.
4. V § 3 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „vlastnoručne podpísaný v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce; takýto podpis však nemožno uznať za vlastný“.
5. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Registrový súd pred zápisom tiež preverí, či údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra, v súlade s aktuálnymi hodnotami referenčných údajov; to neplatí pre údaje, ktoré nie referencované, alebo ktoré ako zdrojové údaje vznikajú zápisom do obchodného registra.6e)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:
6e) § 52 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
6. V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) v ktorom sú uvedené údaje v rozpore s odsekom 2.“.
19
7. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) k návrhu na zápis bol pripojený súhlas správcu dane podľa osobitného zákona alebo Sociálnej poisťovne, ak osoba, ktorá byť zapísaná ako spoločník, je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona11a) alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.11b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
11a) §