Príloha č. 8: Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2017 – 30.6.2017  
PRIEBEŽNÁ IMPLEMENTAČNÁ SPRÁVA  
Zdravotníctvo, doprava, informatizácia  
1
2
Zoznam grafov  
Zoznam tabuliek  
Zoznam obrázkov  
3
1 Úvod  
V období január – jún 2017, rezorty zdravotníctva, dopravy a informatizácie plnili opatrenia Revízie  
výdavkov v priemere na 51 %. Pokiaľ v 2. polroku nedôjde k výraznému zrýchleniu ich plnenia, do konca  
roka 2017 nebude zrealizovaných 40 % opatrení. Implementačná jednotka (IJ) sleduje implementáciu  
celkovo 98 opatrení1 zameraných na vyššiu efektívnosť vynakladania verejných výdavkov a lepšiu  
hodnotu za peniaze.  
Ministerstvo zdravotníctva má najambicióznejší program, nielen z hľadiska najväčšieho počtu opatrení  
(42), ale najmä sa ako jediné zaviazalo i k dosiahnutiu fiškálnej úspory 174 mil. eur2 priamo v rozpočte  
verejnej správy. Za prvých 6 mesiacov dosiahlo úsporu 27 mil. eur, čo predstavuje 31% plnenie  
stanoveného cieľa vo výške 87 mil. eur vo fiškálnych opatreniach. Celkovo, tak ministerstvo plní  
a čiastočne plní všetky opatrenia na 50 %. Medzi kľúčové oblasti implementácie IJ zaraďuje plnenie  
fiškálnej úspory, plnú funkcionalitu DRG a implementáciu elektronického zdravotníctva (eHealth).  
Ministerstvo dopravy a výstavby implementuje v tomto roku celkovo 32 opatrení, svoj záväzok plní ku  
koncu júna 2017 na 62 %. Revízia výdavkov stanovila len jedno finančné opatrenie vo výške 0,5 mil. eur,  
ktorým sú nižšie ročné náklady na nákup elektrickej energie ŽSR. Opatrenie sa v prvom polroku 2017 plní  
na úrovni 1,6 mil. eur. Do budúcna bude dôležité pripraviť investičný plán rezortu MDV SR so  
zohľadnením schválených metodík3 a zvýšiť objem finančných prostriedkov na údržbu ciest I.  
triedy.  
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu realizuje celkovo 24 opatrení a tie plní  
alebo čiastočne plní na 42 % v sledovanom období. U kľúčových opatrení smerujúcich k využitiu  
existujúcich investícií a lepšiemu výberu budúcich investícii je plnenie pomalšie. Výdavky na IT naďalej  
rastú. Podľa IJ je pre návratnosť investícií kľúčové zvyšovať využívanie elektronických služieb  
občanmi. Pre strategický výber nových IT projektov je nutné zjednotiť pravidlá pre posudzovanie  
investičných projektov bez ohľadu na zdroj financovania. Pre efektívne riadenie prevádzky a zlepšovanie  
elektronických služieb odporúča IJ systematický zber dát.  
Aj keď rezorty vo viacerých oblastiach zaznamenali pokrok, plnenie opatrení bolo počas prvého polroka  
2017 realizované pomaly. Kvalita dát, ich dostupnosť a validácia zostáva i naďalej problémom pre  
všetky tri rezorty. Odpočet pre 9 % opatrení, ktoré majú termín plnenia po 31.12.2017, bude realizovaný  
v aktualizovaných Implementačných plánoch na rok 2018.  
1
Potenciálny dopad a miera detailu opatrení v rezortoch je rozdielna, čo neumožňuje jednoduché porovnanie plnenia medzi jednotlivými rezortmi. Z tohoto  
dôvodu bude v ďalšej správe vyjadrená hodnota opatrenia tzv. zloženým indexom.  
4
 
1.1  
Zdravotníctvo zhrnutie  
Cieľom opatrení, definovaných Revíziou výdavkov bolo dosiahnuť v období január – jún 2017 v  
zdravotníctve úsporu 87 mil. eur:  
o úpravou pravidiel v liekovej politike, referencovaním špeciálneho zdravotníckeho  
materiálu (ŠZM), úpravou financovania spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
(SVLZov),  
obstarávaním zdravotníckej techniky;  
o optimalizáciou procesov v nemocniciach.  
zefektívnením  
zdravotných  
poisťovní  
a hospodárnym  
V tomto období MZ SR znížilo výdavky na vybraných položkách verejného zdravotného poistenia  
o 34 mil. eur. Nárast nákladov v nemocniciach znížil celkovú úsporu o 7 mil. eur. Realizované  
úspory tak predstavujú 27 mil. eur, čo predstavuje 31% plnenie stanoveného cieľa 87 mil. eur  
v sledovanom období.  
Najvýraznejšie úspory boli realizované v oblasti nadspotreby liekov (12 mil. eur), referencovaním  
ŠZM (12 mil. eur), či v oblasti obstarávania zdravotníckej techniky (4 mil. eur).  
Tabuľka 1: Plnenie fiškálnych opatrení MZ SR k 30.6.2017  
Zdroj:IJ  
Medzi najväčšie výzvy patria opatrenia v oblasti optimalizácie procesov nemocníc a  
potenciálne nákladovo neefektívne lieky (PNNL), ktoré produkujú nadmerné výdavky.  
Spotreba PNNL rastie a centrálny nákup týchto 147 liekov zaostáva. Za sledované obdobie sa  
centrálne obstarávalo len 26 druhov PNNL.  
Medzi najdôležitejšie projekty zmeny kvality v poskytovaní zdravotnej starostlivosti  
a fungovania systému IJ zaraďuje plnú funkcionalitu projektov DRG a eHealth.  
5
 
Graf 1: Plnenie opatrení Revízie výdavkov na zdravotníctvo  
Zdroj:IJ  
V zdravotníctve je problematická kvalita poskytovaných dát a metodologické rozdiely4 medzi  
jednotlivými zdrojmi5. Validácia výstupov z rôznych zdrojov je prakticky nemožná (napr. spotreba  
liekov v medzinárodnom porovnaní, ako aj medzi Národným centrom zdravotníckych informácií  
(NCZI) a zdravotnými poisťovňami).  
Sektor zdravotníctva patrí medzi najvýznamnejšie z hľadiska rozpočtu aj potenciálnej  
hodnoty pre občanov. V roku 2017 realizuje MZ SR viacero projektov a legislatívnych zmien  
(zavádzanie DRG, emergentný systém, novela Zákona č. 363/2011 Z. z o rozsahu a  
podmienkach úhrady liekov), ktoré svojím obsahom prispievajú k napĺňaniu opatrení Revízie  
výdavkov. Z tohto dôvodu sa otvára priestor na Revíziu výdavkov II, ktorá by sa mala zamerať  
na analýzu hodnotovej časti - efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť pre občana.  
Hlavné odporúčania IJ pre MZ SR do 31.12.2017:  
Zrýchliť plnenie finančných opatrení s cieľom priblížiť sa do konca roka cieľom,  
stanoveným v rozpočte verejnej správy.  
Efektívnejšie kontrolovať nákup a spotrebu liekov – pre nemocnice (lieky podávané v  
nemocniciach vs. predávané vo verejných lekárňach) a pre zdravotné poisťovne u PNNL  
(centrálny nákup vs. preskripčné lieky).  
Opakovane analyzovať revíznu činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne – stanovenie  
novej hodnoty úspory.  
Iniciovať druhú časť Revízie výdavkov v zdravotníctve, zameranú na dosiahnutie  
efektívnejšej zdravotnej starostlivosti pre občana.  
4
Metodologická nezhoda sa nachádza v rámci odpočtu PNNL, kde existuje rozpor vykazovania medzi zdravotnými poisťovňami z pohľadu centrálneho nákupu  
a spotreby týchto liekov. Rovnako aj vykazovanie liekov v nemocniciach. Časť nemocníc prevádzkuje verejné lekárne, ktoré analyticky neoddeľujú príjmy  
a náklady z predaja liekov vo verejných lekárňach od nemocničných liekov.  
5
Národné centrum zdravotníckych organizácií, zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  
6
 
1.2  
Doprava - zhrnutie  
Opatrenia Revízie výdavkov na dopravu stanovujú povinnosť hodnotenia definovaných  
investičných projektov aj zo strany MF SR prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov a ich  
prioritizáciu aj s využitím nástrojov dopravného modelovania.  
Revízia výdavkov stanovila len jedno finančné opatrenie vo výške 0,5 mil. eur. Úspory z neho  
vyplývajúce dosiahli v tomto období 1,6 mil. eur, pričom ide o nákup elektrickej energie ŽSR.  
Kľúčové pre zvýšenie hodnoty dopravných investícii je nastavenie jasných, analyticky  
podložených investičných priorít vo všetkých sektoroch dopravy a zverejnenie záväzného  
a pravidelne aktualizovaného investičného plánu rezortu Ministerstva dopravy a výstavby  
Slovenskej republiky (MDV SR). Lepšie plánovanie projektov zároveň zlepšuje zameranie  
obmedzených kapacít a financií na prioritné projekty.  
Prvým dôležitým predpokladom sú lepšie údaje o súčasnej aj budúcej doprave. V rezorte dopravy  
je najväčšou výzvou dostupnosť údajov, kvalita poskytovaných dát a ich zverejňovanie pre  
verejnosť.  
Údržba a rekonštrukcia ciest I. triedy je nedostatočná a financie na tento účel by mali byť  
výrazne vyššie, v súlade s Revíziou výdavkov na dopravu. Takéto opatrenie má potenciál  
priniesť vysokú hodnotu za peniaze v relatívne krátkom čase.  
Údržba železničnej infraštruktúry je finančne poddimenzovaná. Rovnako vznikajú vysoké  
výdavky na riadenie dopravy, kvôli nedostatočnej modernizácii tratí. Na tento problém nadväzuje  
aj optimalizácia počtu zamestnancov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).  
Graf 2: Plnenie opatrení Revízie výdavkov na dopravu  
Zdroj:IJ  
7
 
 
Hlavné odporúčania IJ pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky do 31.12.2017:  
Urýchliť prípravu podmienok pre prioritizáciu investičných projektov v doprave so  
zohľadnením schválených metodík. Začať práce na definovaní okruhu údajov potrebných pre  
skvalitnenie dopravného posúdenia prioritných projektov.  
Poskytovať údaje týkajúcej sa Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK), ktoré sú  
nevyhnutné na dopracovanie revízie výdavkov v osobnej železničnej doprave.  
Zverejňovať údaje o sektore dopravy v užívateľsky vhodnom formáte, zanalyzovať možnosti  
rozšírenia zverejňovania údajov o ďalšie.  
Hlavné odporúčania IJ pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky do 31.12.2017:  
Zintenzívniť hodnotiaci proces pri projektoch predkladaných rezortnými organizáciami MDV  
SR.  
8
1.3  
Informatizácia - zhrnutie  
Podľa Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), patrí Slovensku v roku 2017 spomedzi  
28 krajín Európskej únie (EÚ) 20. priečka. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje zlepšenie  
o dve miesta. Jednou z oblastí, kde Európska komisia (EK) vidí priestor na zlepšenie, je  
využívanie e-governmentu. Podľa údajov z roku 20166, je celkové využitie e-governmentu na  
úrovni 47,9 %.  
Cieľom revízie výdavkov na informatizáciou je hľadať úsporu v prevádzkových nákladoch  
existujúcich informačných systémov, nastaviť metodologické procesy pre strategický výber  
nových IT projektov, ako aj efektívnejší spôsob využívania elektronických služieb občanmi.  
Počas sledovaného obdobia Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu plní  
a čiastočné plní opatrenia revízie výdavkov na 42 %7.  
Očakávané ročné IT výdavky ústrednej štátnej správy vzrástli do augusta oproti schválenému  
rozpočtu o 56 % (220 mil. eur). Tri štvrtiny nárastu (162 mil. eur) tvoria kapitálové výdavky. Rast  
výdavkov je krytý zo 60 % (130 mil. eur) zo zdrojov štátneho rozpočtu mimo štrukturálnych  
fondov. Ak sa prognóza výdavkov potvrdí, v porovnaní s rokom 2016 sa bude jednať o  
medziročný nárast o 38 % (168 mil. eur), z toho v oblasti kapitálových výdavkoch o 47 % (113  
mil. eur) a v oblasti bežných výdavkoch o 27 % (55 mil. eur).  
Vzhľadom na dostupnosť a kvalitu dát nie je možné jednoznačne vyhodnotiť zdroj nárastu.  
Jedným z dôvodov môže byť aj prevádzka 64 projektov OPIS8. Povinnosť udržateľnosti týchto  
projektov počas nasledujúcich 5 rokov ovplyvní plánovanie IT výdavkov do budúcnosti.  
Vytvorenie záväzného plánu migrácie a jeho napojenie na IT rozpočty jednotlivých rezortov, či  
efektívnejšie využívanie samotného vládneho cloudu, predstavuje jednu zo zásadných úspor v  
oblasti informatizácie.  
Finalizácia jednotných pravidiel pre posudzovanie investičných projektov bez ohľadu na zdroj  
financovania, ako aj zverejnenie existujúceho zásobníka IT projektov, sú kľúčovým faktorom pre  
strategický výber nových IT projektov do budúcnosti9.  
V digitálnych službách je potrebné akcelerovať aktivity, ktoré motivujú občanov využívať  
elektronické podania pred papierovým podaním. Legislatívne prostredie novelizáciou zákona o e-  
governmente vytvára priestor pre odbúranie bariér. Bude však dôležité sledovať, ako sa tento  
krok využije v aplikačnej praxi.  
Z pohľadu zvýšenia prístupu občanov k službám je kľúčové vydávať k eID automaticky  
bezpečnostný ochranný kód a proaktívne informovať o životných situáciách, v rámci ktorých je  
možné eID využívať. Popularitu eID môže podporiť mobilné ID, využitie eID v komerčných  
6
Zdroj: Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR, 1.10.2016-31.5.2017. Informácia o plnení tohto ukazovateľa za obdobie  
január – jún 2017 nie je dostupná.  
7
Podľa vyjadrenia ÚPVII je to ovplyvnené aj obmedzenými personálnymi kapacitami SRIT.  
8 Podľa vyjadrenia ÚPVII  
.
9 Úrad v súčasnosti pracuje na novom Akčnom pláne informatizácie, ktorý bude uvedený problém reflektovať.  
9
 
produktoch, napr. v doprave či banke (tzv. otvorené API eID). Tieto aktivity je potrebné v druhom  
polroku akcelerovať.  
Graf 3: Plnenie opatrení Revízie výdavkov na informatizáciu  
Zdroj:IJ  
Hlavné odporúčania IJ pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu do 31.12.2017:  
Dodefinovať merateľné ukazovatele pre kvalitatívny odpočet čiastkového plnenia opatrení s  
termínom plnenia do i po 31.12.2017.  
Zosúladiť termíny opatrení Revízie výdavkov s úlohami definovanými v Národnej koncepcii  
informatizácie verejnej správy (NKIVS).  
Využívať vládny cloud, urýchlene dokončiť prípravu migračných plánov a zohľadniť jeho  
existenciu v rezortných rozpočtoch.  
Dokončiť mapovanie ISVS, systematicky zbierať a využiť dáta pre konsolidáciu prevádzky  
a prípravu rozpočtov.  
Sfinalizovať metodiky posudzovania IT investícií bez ohľadu na zdroj financovania.  
Zverejniť zásobník IT projektov na stránke ÚPVII a verejne ho odpočtovať.  
Zvyšovať prístup k elektronickým službám tlakom na aktiváciu eID a jeho využiteľnosťou aj pre  
komerčné služby (ÚPVII, MV SR).  
10  
 
1.4  
Metodika odpočtu  
V implementačných správach na základe revízie výdavkov sledujeme nasledujúce opatrenia:  
1. fiškálne opatrenia,  
2. opatrenia zlepšujúce hodnotu za peniaze (kvalitatívne),  
3. procesné opatrenia (riadenie, dáta, metodiky).  
Fiškálne opatrenia  
Hodnotenie odzrkadľuje percentuálne plnenie úspory oproti očakávanej hodnote k danému termínu. Na  
štvrťročnej báze IJ stanovila hodnoty trajektórie na dosiahnutie výslednej ročnej úspory do konca decembra 2017.  
Opatrenia zlepšujúce hodnotu za peniaze a procesné opatrenia  
Hodnotenie odzrkadľuje plnenie kvantitatívnych ukazovateľov alebo existenciu požadovaných výstupov k termínu  
plnenia. Pre účely tohto odpočtu sa za mieru plnenia opatrení berie podiel opatrení, ktoré rezort plní alebo  
čiastočne plní.  
Farebný  
kód  
Fiškálne  
opatrenia  
Opatrenia zlepšujúce hodnotu  
Hodnotenie  
Aktivita IJ  
za peniaze  
IJ preverí dôvody. Keď je zlepšenie v dôsledku rýchlejšej  
a kvalitnejšej implementácie na strane rezortu IJ ocení  
dosiahnutý výsledok.  
Ak je viac ako 100 % úspora v dôsledku zle nastavenej  
cieľovej hodnoty, IJ reviduje hodnotu v novom  
implementačnom pláne.  
100 %  
a viac  
cieľovej  
hodnoty  
Plní na viac ako 100 %  
-
Rezort predložil splnené úlohy  
(štúdia, metodológia je hotová,  
zákon vstúpil do platnosti), alebo  
poskytnuté dáta potvrdzujú  
plnenie.  
100 % -  
80,1 %  
cieľovej  
hodnoty  
Plní  
IJ ocení dosiahnuté výsledky rezortov.  
Rezort úlohu plní, ale má len  
pracovné verzie a s finalizáciou  
úlohy mešká.  
IJ zisťuje, prečo dochádza k oneskoreniu a žiada návrh  
aktivít zo strany rezortu, ktorými plánuje implementáciu  
akcelerovať. Implementácia týchto aktivít sa potom  
skontroluje pri najbližšom štvrťročnom odpočtovaní.  
80 % - 40,1  
% cieľovej  
hodnoty  
Čiastočne plní  
Toto signalizuje, že sa implementácia zablokovala  
v začiatku, nezačala sa, alebo sa implementujú opatrenia  
s opačným efektom. IJ analyzuje dôvody slabých  
výsledkov, formuluje odporúčania a poskytne aktívnu  
pomoc pri analýze, odblokovaní, akcelerácii alebo  
expertnej podpore.  
Rezort opatrenie začal, ale pokrok  
je nedostatočný, neplní termíny,  
resp. výstupy sú kvalitatívne  
nedostatočné.  
40 % -  
0,1 %  
cieľovej  
Neplní  
hodnoty  
Implementácia týchto aktivít sa skontroluje pri najbližšom  
štvrťročnom odpočte.  
0 %  
Negeneruje sa úspora alebo  
nedodané dáta  
a menej  
cieľovej  
hodnoty  
Rezort nedodal informácie alebo  
dáta.  
Opatrenie sa v sledovanom  
období neimplementovalo  
Rezort nezačal opatrenie plniť, má  
ho naplánované na neskôr.  
Opatrenie bude zaradené do implementačného plánu  
príslušného roka a tam sa bude odpočtovať.  
11  
 
2 Zdravotníctvo – odpočet opatrení  
V Revízii výdavkov na zdravotníctvo boli stanovené nasledovné úsporné opatrenia pre roky 2017 až 2019:  
Tabuľka 2: Úsporné opatrenia MZ SR  
Plnenie  
k 30.6.2017  
potenciálna  
úspora  
v mil. eur  
2017  
2018  
2019  
Opatrenia znižujúce výdavky VZP  
Nadspotreba liekov - zavedenie predpisových limitov pre  
ambulantných poskytovateľov  
Výnimky na lieky - zavedenie pravidiel pre preplácanie výnimiek  
Potenciálne nákladovo neefektívne lieky - centrálny nákup liekov  
ZP  
143  
20  
34  
12  
0
159  
20  
165  
20  
268  
59  
10  
42  
10  
10  
10  
25  
-5  
25  
25  
Špeciálny zdravotnícky materiál - zníženie cien (referencovanie)  
Zdravotnícke pomôcky - referencovanie a revízne činnosti  
SVLZ - zníženie jednotkových cien a limitov CT a MR vyšetrení  
SVLZ - zavedenie limitov pre ambulantných poskytovateľov  
Zlepšenie revíznych činností VšZP  
35  
15  
10  
3
12  
0
4
0
12  
45  
15  
16  
3
45  
15  
22  
3
55  
15  
25  
37  
25  
25  
25  
25  
Opatrenia znižujúce výdavky nemocníc (podriadených  
organizácií MZ SR)  
31  
-7  
31  
31  
95  
Optimalizácia prevádzkových nákladov  
Optimalizácia medicínskych procesov  
Optimalizácia nákupu liekov a ŠZM  
Hospodárne obstarávanie zdravotníckej techniky  
5
15  
8
0
-10  
-1  
4
5
15  
8
5
15  
8
10  
74  
8
3
3
3
3
Zdroj: IJ, ÚHP  
Cieľom opatrení, definovaných Revíziou výdavkov, bolo dosiahnuť v období január – jún 2017 v  
zdravotníctve úsporu 87 mil. eur:  
o úpravou pravidiel v liekovej politike, referencovaním špeciálneho zdravotníckeho  
materiálu (ŠZM), úpravou financovania spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
(SVLZov),  
obstarávaním zdravotníckej techniky;  
o optimalizáciou procesov v nemocniciach.  
zefektívnením  
zdravotných  
poisťovní  
a hospodárnym  
V tomto období MZ SR znížilo výdavky na vybraných položkách verejného zdravotného poistenia  
o 34 mil. eur. Nárast nákladov v nemocniciach znížil celkovú úsporu o 7 mil. eur. Realizované  
úspory tak predstavujú 27 mil. eur, čo predstavuje 31% plnenie stanoveného cieľa 87 mil. eur  
v sledovanom období.  
Najvýraznejšie úspory boli realizované v oblasti nadspotreby liekov (12 mil. eur), referencovaním  
ŠZM  
(12  
mil.  
eur),  
či  
v oblasti  
obstarávania  
zdravotníckej  
techniky  
(4 mil. eur).  
Medzi najväčšie výzvy patria opatrenia v oblasti optimalizácie procesov nemocníc a  
potenciálne nákladovo neefektívne lieky (PNNL), ktoré produkujú nadmerné výdavky.  
Spotreba PNNL rastie a centrálny nákup týchto 147 liekov zaostáva. Za sledované obdobie sa  
centrálne obstarávalo len 26 druhov PNNL.  
12  
 
 
Graf 4: Plnenie opatrení Revízie výdavkov na zdravotníctvo  
Zdroj:IJ  
Medzi najdôležitejšie projekty zmeny kvality v poskytovaní zdravotnej starostlivosti  
a fungovania systému IJ zaraďuje plnú funkcionalitu projektov DRG a eHealth.  
V zdravotníctve je problematická kvalita poskytovaných dát a metodologické rozdiely10  
medzi jednotlivými zdrojmi11. Validácia výstupov z rôznych zdrojov je prakticky nemožná (napr.  
spotreba liekov v medzinárodnom porovnaní, ako aj medzi Národným centrom zdravotníckych  
informácií (NCZI) a zdravotnými poisťovňami).  
Sektor zdravotníctva patrí medzi najvýznamnejšie z hľadiska rozpočtu aj potenciálnej  
hodnoty pre občanov. V roku 2017 realizuje MZ SR viacero projektov a legislatívnych zmien  
(zavádzanie DRG, emergentný systém, novela Zákona č. 363/2011 Z. z o rozsahu a  
podmienkach úhrady liekov), ktoré svojím obsahom prispievajú k napĺňaniu opatrení Revízie  
výdavkov. Z tohto dôvodu sa otvára priestor na Revíziu výdavkov II, ktorá by sa mala zamerať  
na analýzu hodnotovej časti - efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť pre občana.  
Tabuľka 3: Plnenie fiškálnych opatrení k 30.6.2017  
Zdroj:IJ  
10  
Metodologická nezhoda sa nachádza v rámci odpočtu PNNL, kde existuje rozpor vykazovania medzi zdravotnými poisťovňami z pohľadu centrálneho  
nákupu a spotreby týchto liekov. Rovnako aj vykazovanie liekov v nemocniciach. Časť nemocníc prevádzkuje verejné lekárne, ktoré analyticky neoddeľujú  
príjmy a náklady z predaja liekov vo verejných lekárňach od nemocničných liekov.  
11  
Národné centrum zdravotníckych organizácií, zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  
13  
 
Implementačná jednotka realizovala tento odpočet opatrení v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky  
(IZP), Inštitútom finančnej politiky (IFP) a Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP).  
Hlavné odporúčania IJ pre MZ SR do 31.12.2017:  
Zrýchliť plnenie finančných opatrení s cieľom priblížiť sa do konca roka cieľom,  
stanoveným v rozpočte verejnej správy.  
Efektívnejšie kontrolovať nákup a spotrebu liekov – pre nemocnice (lieky podávané v  
nemocniciach vs. predávané vo verejných lekárňach) a pre zdravotné poisťovne u PNNL  
(centrálny nákup vs. preskripčné lieky).  
Opakovane analyzovať revíznu činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne – stanovenie  
novej hodnoty úspory.  
Iniciovať druhú časť Revízie výdavkov v zdravotníctve, zameranú na dosiahnutie  
efektívnejšej zdravotnej starostlivosti pre občana.  
2.1  
Lieky a lieková politika  
Termín  
plnenia  
Plnenie k  
30.6.2017  
Opatrenie  
Zodpovednosť  
Nadspotreba liekov - zavedenie predpisových limitov pre  
ambulantných poskytovateľov  
1
MZ SR  
31.12.2017  
2
3
4
5
6
7
8
Zverejňovanie rebríčkov predpisovania lekárov v rámci odbornosti  
Výnimky na lieky - zavedenie pravidiel pre preplácanie výnimiek  
Zavedenie záväzných pravidiel pre úhradu liekov na výnimky  
Nákladovo neefektívne lieky - centrálny nákup liekov ZP  
MZ SR  
MZ SR  
MZ SR  
MZ SR  
MZ SR  
31.12.2017  
31.12.2017  
31.12.2017  
31.12.2017  
31.12.2017  
Vydávanie receptu na účinnú látku namiesto konkrétneho lieku  
Výmena informácií o exporte liekov medzi ŠUKL a FS SR/ŠÚ SR  
Povinné zbieranie dát o užívaní podmienene kategorizovaných liekov  
MZ SR, MF SR 31.12.2017  
MZ SR 31.12.2017  
V liekovej politike boli identifikované tri fiškálne opatrenia s plánovanou úsporou v celkovej výške 55 mil. eur a štyri  
hodnotové opatrenia. Z pohľadu napĺňania týchto opatrení možno konštatovať, že Ministerstvo zdravotníctva  
začalo realizovať kroky na naplnenie týchto kritérií postupne. Novelizácia zákona č. 363/2011 o rozsahu a  
podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného  
poistenia bude mať vplyv na napĺňanie Opatrení 3, 4, 5 a 8.  
1. Nadspotreba liekov – zavedenie predpisových limitov pre ambulantných poskytovateľov  
120 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
14  
 
Cieľom opatrenia je zamedziť neštandardnú preskripciu (nedostatočný manažment  
pacienta, duplikácie v predpisovaní, indukovaná preskripcia, atď.), ako aj nekalé  
praktiky ambulantných poskytovateľov.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
Nakoľko však k zavedeniu týchto limitov nedošlo, nie je možné hovoriť v tomto smere  
o znížení nadspotreby z pohľadu zavedených limitov.  
20 mil.  
Toto opatrenie sledujeme zatiaľ prostredníctvom celkových úhrad poisťovní za lieky  
na recept, ako aj počtu receptov na preskripčné lieky. Za január – jún 2017 poisťovne  
uhradili o 12 mil. eur menej ako v rovnakom období v roku 2016. V rovnakom období poisťovne evidujú o 180 tis.  
predpísaných receptov menej ako v roku 2016. Súčasná kalkulácia úspory vychádza z platných zmlúv  
s ambulantnými poskytovateľmi k 30.6.2017.  
Deje sa to najmä v dôsledku zvýšeného dôrazu poisťovní pri revíznej činnosti a uzatváraní dohôd medzi  
zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Rastie aj vplyv zavedenia elektronickej  
preskripcie liekov. Jedným z cieľov, ktoré je potrebné naplniť, je 100% penetrácia e-receptov u ambulantných  
poskytovateľov. K 30.6.2017 eviduje Všeobecná zdravotná poisťovna takmer 15% penetráciu, Dôvera na úrovni  
takmer 60 % a Union plánuje zavedenie e-receptov budúci rok.  
ODPORÚČANIE IJ: Nakoľko už dnes zdravotné poisťovne sledujú preskripciu ambulantných poskytovateľov na  
základe interne nastavených metodológií, IJ navrhuje nasledovný postup:  
Analýza metodológie a nastavených limitov jednotlivých zdravotných poisťovní pre ambulantných  
poskytovateľov;  
Nastavenie limitu preskripcie pre celý sektor zdravotníctva;  
Analýza dopadu limitov na poskytovanú zdravotnú starostlivosť.  
Ďalej odporúčame pokračovať v implementácií e-preskripcie pre dosiahnutie efektívneho odhaľovania duplicitnej  
a inej preskripcie na 100 %. Cieľom nie je obmedziť poskytovanú zdravotnú starostlivosť, ale dotknúť sa tých, ktorí  
systém zneužívajú a odčerpávajú zdroje na úkor pacientov.  
2. Zverejňovanie rebríčkov predpisovania lekárov v rámci odbornosti  
Zverejňovanie rebríčkov predpisovania lekárov v rámci odbornosti môže tiež prispieť z znižovaniu  
nadspotreby. Zdravotné poisťovne dnes pozorne sledujú a vyhodnocujú preskripciu ambulantných poskytovateľov  
a z tohto dôvodu zavedenie kontrolného mechanizmu verejného charakteru neznamená dodatočnú záťaž pre  
zdravotné poisťovne a mohlo by byť pozitívnym behaviorálnym impulzom pre lekárov, vymykajúcim sa štandardnej  
preskripcii.  
ODPORÚČANIE IJ: Po vzore napr. Veľkej Británie12 informovanie ambulantných poskytovateľov o úrovni ich  
preskripcie na kvartálnej báze. Hoci zdravotné poisťovne si tieto veci sledujú, preventívny charakter môže mať  
zverejnenie tohto rebríčka Ministerstvom zdravotníctva SR. IJ spolu s MZ SR na príprave tohto rebríčku  
spolupracujú.  
3. Lieky uhrádzané na výnimky  
5 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
V súčasnosti je schvaľovanie výnimiek v kompetencií poisťovní a neexistujú pre nich jednotné kritériá a záväzné  
pravidlá. Rovnako nie je definovaný ani objektívny prístup pacienta k tomuto druhu liekov a preplatenie funguje na  
základe individuálneho posudzovania. Rozpočty poisťovní u liekov na výnimky klesli o 5 % plánovanej úspory na  
15  
obdobie január – jún 2017. Celkový rozpočet za 6 mesiacov a všetky poisťovne  
predstavuje 18, 9 mil. eur, Union vo výške 700 tis. eur, Dôvera 4,6mil. eur  
a VšZP 13,5mil. eur.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
10 mil.  
Tabuľka 4: Výdavky poisťovní na lieky a výnimky13  
2017  
Dôvera  
Union  
VšZP  
Január  
874 407  
107 103  
2 310 995  
Február  
829 144  
100 836  
2 261 232  
Marec  
726 941  
115 797  
2 135 020  
Apríl  
Máj  
Jún  
706 547  
122 873  
2 066 807  
738 707  
136 128  
2 426 806  
772 253  
117 469  
2 339 917  
Spolu  
3 292 504  
3 191 212  
2 977 758  
2 896 227  
3 301 641  
3 229 640  
Zdroj: IJ, ZP  
4. Zavedenie záväzných pravidiel pre úhradu liekov na výnimky  
ODPORÚČANIE IJ: Okrem informácie o výške výdavkov na lieky uhrádzaných na výnimky je potrebné zverejňovať  
aj dodatočné informácie o žiadateľoch, ktorým je takáto starostlivosť hradená. MZ SR v pripravovanej novele  
zákona o liekoch č. 363/201114 reformuje prístup k liekom na výnimky. Novela bola v čase písania tejto správy  
posunutá na schvaľovanie do NR SR. Navrhované riešenie z dielne MZ SR bude možné posúdiť až po schválení  
v NR SR a po podpise prezidentom SR.  
Tabuľka 5: Podiel schválených žiadostí o lieky na výnimky15  
2014  
88 %  
81 %  
87 %  
2015  
81 %  
80 %  
89 %  
2016  
88 %  
79 %  
88 %  
201716  
88 %  
78 %  
83 %  
Dôvera  
Union  
VšZP  
Spolu  
87 %  
87 %  
88 %  
84 %  
Zdroj: IJ, ZP  
Počet zaslaných žiadostí medzi rokmi 2014 až 2017 rástol taktiež, o takmer 74 % v celom sektore. Najvýraznejší  
nárast zaznamenávajú Dôvera (150 %) a Union (300 %), je to však dané veľkosťou poistného kmeňa.  
V absolútnom vyjadrení dominuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Preto je v tomto prípade dôležité pozerať sa  
na podielové ukazovatele.  
5. Potenciálne nákladovo neefektívne lieky – centrálny nákup liekov ZP  
-167 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
13  
Výdavky na lieky na výnimky boli rátané ako - nekategorizované lieky, kategorizované lieky s výnimkou z IO vrátane objednaných cez CNP a lieky s  
udeleným hromadným súhlasom na úhradu  
14  
Novela zákona 363/2011 bola v čase prípravy tejto správy schválená na Vláde SR s pripomienkou.  
15  
Podiel je vyjadrený ako počet schválených žiadostí z celkového počtu žiadostí zaslaných. Jedna žiadosť môže znamenať viac ako jeden pacient.  
16  
Hodnota roku 2017 vyjadruje plnenie za prvé dva kvartály roku 2017.  
16  
 
 
V roku 2016 sa centrálne nakupovalo 19 zo 147 potenciálne nákladovo neefektívnych liekov (PNNL). K 30.6.2017  
to bolo len 26 liekov, čiže len 18 % z identifikovaných 147.  
Z pohľadu hodnoty sme v analýze vyčlenili PNNL, ktoré sa obstarávajú  
centrálnym nákupom, a ktoré sú vydávané na recept. Je to z dôvodu  
metodologického nesúladu medzi centrálnym nákupom, kde evidujeme lieky na  
báze dodania a liekmi vydávanými na recept, ktoré poisťovne evidujú z pohľadu  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
podania pacientovi.  
25 mil.  
Vďaka centrálnemu nákupu sa podľa údajov IZP darí znižovať jednotkovú cenu  
týchto PNNL o približne 10 %. Výdavky na PNNL na recept rastú oproti  
sledovanému obdobiu o vyše 160 %. Pripravovaná novela zákona č. 363/2011  
sa snaží riešiť problém liekov, ktoré nemajú vykonanú farmakoekonomiku, ale už sú v slovenskom systéme,  
zavedením povinného a pravidelného prehodnocovania a kompenzácie dopadov liekov na rozpočet.  
ODPORÚČANIE IJ: Napraviť metodologický nesúlad medzi centrálnym nákupom a liekmi vydávanými na recept.  
Akcelerovať počet centrálne nakupovaných PNNL výrazným spôsobom, čím sa zároveň zabezpečí aj akcelerácia  
úspory do konca roka 201717. Tento metodologický problém bude IJ reflektovať v Súhrnnej implementačnej správe.  
6. Vydávanie receptu na účinnú látku namiesto konkrétneho lieku  
Spotreba generík sa dnes nachádza nad priemerom krajín OECD, avšak na rozdiel od rastúceho trendu priemeru  
OECD má na Slovensku klesajúcu tendenciu. V súčasnej dobe MZ SR toto opatrenie nerieši.  
7. Výmena informácií o exporte liekov medzi ŠUKL a FS SR/ŠÚ SR  
Jedným z problémov reexportu liekov je obmedzenie dostupnosti lieku pre pacienta. MZ SR spustilo od 1.4.2017  
tzv. emergentný systém a systém mimoriadneho objednávania liekov, ktorý má zabezpečiť dostupnosť lieku pre  
pacienta do 48 hodín. Novela zákona priniesla pozitívne zmeny, stále však nedošlo k zavedeniu efektívnej výmeny  
informácií o exporte liekov. Prekážkou pre realizáciu tohto opatrenia je vlastníctvo dát Štatistickým úradom SR. Z  
tohto pohľadu je potrebné iniciovať zmenu legislatívy, ktorá umožní poskytnutie dát od ŠÚ SR pre MZ SR, ako aj  
samotnú výmenu s Finančnou správou Slovenskej republiky.  
ODPORÚČANIE IJ: Vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá detailne preskúma právne možnosti na realizáciu daného  
opatrenia a navrhne komplexné legislatívne riešenie, riadené MF SR.  
8. Povinné zbieranie dát o užívaní podmienene kategorizovaných liekov  
Pripravovaná novela zákona 363/2011 mení pravidlá toho, čo spadá do podmienenej kategorizácie. Dôležité je,  
aby súčasťou novej úpravy bolo vyhodnocovanie účinnosti liekov, ktoré sú nákladnejšie ako umožňujú  
štandardné pravidlá kategorizácie. Navrhovaného riešenie z dielne MZ SR bude možné posúdiť až po schválení  
v NR SR a po podpise prezidentom SR.  
17  
V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rozdiel od ostatných poisťovní platí, že jedným z argumentov, prečo je  
nábeh pomalší, je proces verejného obstarávania, ktorým je poisťovňa viazaná.  
17  
2.2  
Špeciálny zdravotný materiál (ŠZM) a zdravotnícke pomôcky (ZP)  
Termín  
plnenia  
Plnenie k  
30.6.2017  
Opatrenie  
Zodpovednosť  
MZ SR  
MZ SR  
31.12.2017  
31.12.2017  
9
Špeciálny zdravotnícky materiál - zníženie cien (referencovanie)  
Zdravotnícke pomôcky - referencovanie a revízne činnosti  
Zlepšenie revíznych činností VšZP  
10  
11  
MZ SR, VšZP 31.12.2017  
V oblasti referencovania cien ŠZM a ZP, ako aj posilnenia revíznej činnosti, boli identifikované 3 fiškálne opatrenia  
s celkovou plánovanou úsporou 75 mil. eur.  
9. Referencovanie (zníženie) cien ŠZM18  
68 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
IZP v spolupráci s VšZP pripravil tri kolá referencovania špeciálneho  
zdravotného materiálu (ŠZM), ktoré bolo uvedené do praxe v troch vlnách od  
1.10.2016, 1.11.2016 a 1.1.2017. Referencovanie bolo založené na vnútornej  
analýze nákupných cien ŠZM, ako aj externého porovnania s maximálnymi aj  
reálnymi úhradovými cenami ŠZM v Českej republike. Výsledkom tohto procesu  
je nový cenník maximálnych úhradových cien ŠZM. Plánovaná úspora sa  
v súčasnosti plní na 68 %. Hoci úhrady poisťovní za ŠZM klesajú o približne 11  
mil. eur, zaznamenávame rast objemu nakupovaného ŠZM o 2 % oproti  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
35 mil.  
minulému roku.  
ODPORÚČANIE IJ: Zavedenie štandardného funkčného typu pre ŠZM, ktorý zvýši mieru konkurencie medzi  
jednotlivými dodávateľmi. Dodatočný priestor existuje v referencovaní ŠZM u komponentov v oblasti  
ortopédie, kde bol u niektorých podskupín zaznamenaný nárast cien o viac ako 100 % v porovnas rokom 2016.  
Okrem toho sa odporúča doplniť do referencovania aj ceny z ďalších krajín Európskej únie.  
10. ZP - referencovanie cien a posilnenie revíznej činnosti pri zdravotných pomôckach  
0 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
Hoci úhrady zdravotných poisťovní za štandardné zdravotné pomôcky klesajú,  
rastú platby za tzv. individuálne zdravotné pomôcky, čo v konečnom dôsledku  
znižuje celkovú úsporu na úroveň niečo vyše 200 tis. eur v sledovanom období.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
15 mil.  
ODPORÚČANIE IJ: IJ navrhuje zintenzívniť revíznu činnosť zdravotných  
poisťovní na posudzovanie úhrad tzv. individuálnych zdravotných pomôcok, ako  
18 Hodnota ŠZM je metodologicky podhodnotená z dôvodu výkazníctva časti ŠZM už v DRG.  
18  
 
aj samotné prehodnotenie úhrad v nadväznosti aj na posledné medializované informácie, poukazujúce na podvody.  
11. Zlepšenie revíznych činností (VšZP)  
97 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
Revízna činnosť VšZP predstavovala 21,4 mil. eur v roku 2016. Revízia  
výdavkov na zdravotníctvo predpokladá revíznu činnosť VšZP v roku 2017 na  
úrovni 25 mil. eur.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
ODPORÚČANIE IJ: IJ odporúča podrobnejšiu analýzu revíznej činnosti VšZP  
nielen z pohľadu ozdravného plánu, ale aj z pohľadu očistenia dátovej  
metodológie v rámci porovnania s ostatnými zdravotnými poisťovňami.  
25 mil.  
2.3  
Zdravotnícka technika  
Termín  
plnenia  
Plnenie k  
30.6.2017  
Opatrenie  
Hospodárne obstarávanie zdravotníckej techniky  
Zodpovednosť  
MZ SR,  
nemocnice  
12  
31.12.2017  
12. Hospodárne obstarávanie zdravotníckej techniky  
287 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
MZ SR od 1.12.2015 porovnáva ceny19 plánovaných nákupov  
zdravotníckej techniky s cenami realizovaných nákupov na Slovensku a v  
Českej republike. Priemerná cena je následne upravená o platobnú  
disciplínu daného zariadenia, servisné podmienky a iné faktory. Výsledná  
suma je maximálna, ktorá vstupuje do verejného obstarávania. V roku  
2016 bolo obstaraných 54 prístrojov v hodnote 8,7 mil. eur. V sledovanom  
období medzi januárom – júnom 2017 bolo obstaraných len 11 prístrojov  
(z toho 5 CT) a realizovaná úspora vo výške 4,3 mil. eur. Nemocnice sa  
pripravujú na čerpanie prostriedkov z EŠIF (OP IROP) a veľkých  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
3 mil.  
projektov, financovaných z kapitálových prostriedkov ministerstva. V súvislosti s plnením tejto úspory  
možno konštatovať, že cieľ plnenia bol definovaný málo ambiciózne a existuje priestor na akceleráciu samotnej  
cieľovej hodnoty.  
19  
 
Tabuľka 6: Referencovaná zdravotnícka technika a realizovaná úspora k 30.06.2017  
Suma pred  
schválením IZP  
Vysúťažená  
suma s DPH DPH s DPH  
1 818 271  
Úspora s  
Poskytovateľ ZS  
Nemocnica Poprad, a.s.  
Typ  
CT  
2 752 256  
933 985  
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so  
sídlom v Bojniciach  
CT  
1 445 421  
672 895  
772 526  
Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou  
MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný  
Kubín  
CT  
1 345 421  
621 000  
724 421  
Nemocnica Alexandra Wintera – Piešťany  
CT  
CT  
1 445 421  
1 965 734  
626 000  
819 421  
886 522  
Fakultná nemocnica Prešov  
1 079 212  
videoendoskopická  
FNsP Žilina  
FN Trenčín  
FN Trenčín  
217 511  
53 451  
93 600  
163 518  
53 244  
90 299  
53 993  
207  
zostava  
parný sterilizátor  
digitálny ultrazvukový  
prístroj  
3 301  
ultrasonografický  
prístroj pre interné  
odd.  
FN Nitra  
107 287  
91 800  
15 487  
FNsP Žilina  
parný sterilizátor  
81 094  
53 964  
82 800  
27 130  
54 116  
anesteziologický  
prístroj  
FN Nitra  
136 916  
ultrasonografický  
prístroj pre  
FN Nitra  
137 066  
115 200  
21 866  
kardiológiu  
Zdroj: MZ SR  
ODPORÚČANIE IJ: IJ odporúča prehodnotiť cieľovú hodnotu pre plnenie tohto opatrenia v 2. polroku 2017, ako aj  
definovanie bázy do nasledujúcich rokov. Rovnako však IJ odporúča rozšíriť neskôr v procese aj počet krajín, voči  
ktorým sa ceny referencujú.  
2.4  
Diagnostika  
Termín Plnenie k  
plnenia 30.6.2017  
31.12.2017  
Opatrenie  
Zodpovednosť  
SVLZ - zníženie jednotkových cien a limitov CT a MR  
vyšetrení  
SVLZ - zavedenie limitov pre ambulantných  
poskytovateľov  
MZ SR,  
poisťovne  
MZ SR  
13  
14  
31.12.2017  
20  
 
 
13. Zníženie jednotkových cien výkonov a limitov za zobrazovacie (CT a MR) vyšetrenia  
75 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
Ceny MR a CT vyšetrení boli na Slovensku relatívne vysoké v rámci cenového  
porovnania s Českou republikou. V sledovanom období sa celkové úhrady  
poisťovní za CT a MR vyšetrenia vyvíjajú v súlade s naplánovanou úsporou z  
dôvodu zníženia ceny bodu a objemu pre poskytovateľov CT a MR diagnostiky  
(10 20 %), ktoré postupne od 1.1.2017 zavádzala VšZP. Cena bodu bola vždy  
ponížená proporčne viac ako zmluvný objem, čo motivovalo poskytovateľov  
poskytovať viac výkonov. Len v rámci VšZP došlo za sledované obdobie  
o navýšenie vykonaných výkonov o 2,8 %. Opatrenia boli zavádzané postupne,  
na základe platných zmlúv jednotlivých poskytovateľov.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
10 mil.  
14. SVLZ – zavedenie limitov pre ambulantných poskytovateľov  
-12 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
Nakoľko k zavedeniu týchto limitov nedošlo, nie je možné hovoriť v tomto  
smere o úspore z pohľadu zavedených limitov. Toto opatrenie sledujeme  
zatiaľ prostredníctvom merateľného ukazovateľa celkových úhrad poisťovní za  
SVALZ mimo CT a MR (primárne biochémia, mikrobiológia a hematológia). Na  
správne vykazovanie úspory v tejto oblasti má výrazný vplyv zavedenie DRG.  
Detailná analýza vplyvov na tento ukazovateľ však bude dostupná až  
v Súhrnnej implementačnej správe.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
3 mil.  
ODPORÚČANIE IJ: U oboch opatrení v diagnostike, prehodnotenie cieľovej  
hodnoty pre plnenie opatrenia v 2. polroku 2017 a aktualizácia metodológie z dôvodu zavádzania DRG, nakoľko  
tieto hodnoty sú výrazne podhodnotené.  
2.5  
Nemocnice  
Zodpovednosť  
Termín  
plnenia  
Plnenie k  
30.6.2017  
Opatrenie  
MZ SR,  
nemocnice  
MZ SR,  
nemocnice  
MZ SR,  
31.12.2017  
31.12.2017  
31.12.2017  
1.7.2018  
15  
16  
17  
Optimalizácia prevádzkových nákladov  
Optimalizácia medicínskych procesov  
Optimalizácia nákupu liekov a ŠZM  
nemocnice  
MZ SR  
Zavedenie štandardných diagnostických a terapeutických  
postupov  
18  
19  
MZ SR  
31.12.2018  
Elektronizácia zdravotnej dokumentácie a elektronická  
dokumentácia preskripcie  
MZ SR  
MZ SR  
MZ SR  
31.12.2017  
31.12.2017  
20  
21  
Úprava siete akútnych nemocníc a reprofilizácia nemocníc  
Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov  
31.12.2017,  
konvergencia  
do 31.12.2022  
22  
Zavedenie DRG  
21  
 
15. Optimalizácia prevádzkových nákladov nemocníc  
0 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
Odpočet opatrení sa zameriava na náklady 18 nemocníc v položkách  
Spotreba energie, Opravy a udržiavanie a Ostatné prevádzkové náklady,  
ktoré v období január – jún 2017 tvoria takmer 12 % všetkých prevádzkových  
nákladov nemocníc. Počas sledovaného obdobia došlo k poklesu nákladov na  
energie o 8 %, na opravy a udržiavanie o 11 %, u väčšiny nemocníc z dôvodu  
benchmarku cien energií v roku 2016.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
5 mil.  
Priestor však naďalej vidíme v znižovaní celkových nákladov na energie  
v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, Fakultnej nemocnici Trenčín,  
Fakultnej nemocnici Nitra, ako aj Fakultnej nemocnici NsP Nové Zámky.  
Rastú aj náklady v položke Ostatné prevádzkové náklady, kde sa nachádzajú aj pokuty a penále. Týka sa to najmä  
Univerzitnej nemocnice v Bratislave a v Martine a Fakultných nemocníc v Nitre, Nových Zámkoch a Trnave.  
ODPORÚČANIE IJ: Odčleniť pokuty a penále od ostatných prevádzkových nákladov a tieto ukazovatele sledovať  
osobitne, aby bolo možné identifikovať úsporu nemocníc a ich reálnu výkonnosť.  
16. Optimalizácia medicínskych procesov v podriadených organizáciách  
-132 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
V sledovanom období január – jún 2017 rástli celkové prevádzkové náklady  
nemocníc o 2 % v porovnaní so sledovaným obdobím roka 2016. Tento nárast  
je spôsobený najmä nárastom osobných nákladov z dôvodu existencie  
platového automatu. Osobné náklady rástli aj napriek tomu, že oproti  
rovnakému obdobiu v roku 2016 pracuje v nemocniciach o 104 lekárov menej  
podľa sledovaného ukazovateľa priemerný prepočítaný počet lekárov (FTE).  
Evidujeme 4 % nárast osobných nákladov oproti rovnakému obdobiu v 2016.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
15 mil.  
ODPORÚČANIE IJ: Platový automat - odmeňovanie lekárov a ďalších zamestnancov zdravotníckych zariadení –  
uzatvorený v roku 2011 definuje odmeňovanie zamestnancov v závislosti od priemernej mesačnej mzdy  
v hospodárstve. Z dôvodu zmeny hospodárskych a trhových podmienok v Slovenskej republike, IJ odporúča  
prehodnotenie systému odmeňovania zdravotného personálu a odporúča iniciovať diskusiu v tejto oblasti.  
22  
17. Optimalizácia nákupov liekov a ŠZM  
-130 %  
100 % a viac  
100-80 %  
80-40 %  
40-0 %  
0 a menej  
Lieky  
V sledovanom období zaznamenávame nárast výdavkov na lieky o 5,1 mil. eur  
takmer vo všetkých nemocniciach20 s výnimkou Detskej Fakultnej nemocnice  
v Bratislave a v Banskej Bystrici. V dôsledku neskoršieho zavedenia cenového  
benchmarku pre lieky by sa úspora mala prejaviť neskôr počas roka. Avšak  
z pohľadu cielenej celkovej úspory je nutné zastaviť nárast výdavkov na lieky,  
nakoľko nebude možné dosiahnuť plánovanú úsporu roka 2017.  
Problematickým aspektom tejto analýzy je metodologická nepresnosť z dôvodu  
existencie verejných lekární v niektorých nemocniciach a započítanie výnosov  
a nákladov z liekov verejných lekární v tomto bode.  
PLÁNOVANÁ  
ÚSPORA  
8 mil.  
ŠZM  
V sledovanom období zaznamenávame pokles výdavkov o 6 % v hodnote 3,9 mil. eur, v súlade s naplánovanou  
úsporou.  
18. Zavedenie štandardných diagnostických a terapeutických postupov  
Ministerstvo v spolupráci so zainteresovanými odborníkmi pripravuje popis štandardov v 31 špecializáciách. Pilotný  
projekt MZ SR hovorí o vytvorení štandardov pre prvých 50 diagnóz do 15.9.2017. Následne budú návrhy  
štandardov posúdené expertmi zo zahraničia. Plnenie opatrenia má byť realizované do konca júna 2018. Merateľné  
ukazovatele plnenia budú plne reflektované v aktualizovanom Implementačnom pláne na rok 2018.  
19. Elektronizácia zdravotnej dokumentácie a elektronická dokumentácia preskripcie  
IJ aj napriek viacerým výzvam neboli dodané všetky podklady potrebné na vyhodnotenie stavu implementácie  
eHealth. Z tohto dôvodu nie je možné toto opatrenie odpočtovať.  
20  
Odpočet výdavkov nemocníc na lieky a ŠZM je nutné brať so zreteľom vplyvu centrálnych nákupov poisťovní, nákupov nemocníc a ako aj  
skutočnosti, že v nemocniciach vznikli verejné lekárne. V súčasnosti preto prebieha detailná analýza vzťahu medzi nárastom spotreby liekov  
a zavedením centrálneho nákupu a verejných lekární do nemocníc.  
23  
20. Úprava siete akútnych nemocníc a reprofilizácia nemocníc  
MZ SR začiatkom roka 2017 pripravilo materiál, v ktorom zadefinovalo sieť 45 oprávnených žiadateľov o čerpanie  
z celkového počtu 78 posudzovaných nemocníc. Ministerstvo v súčasnosti pracuje na vytvorení typológie  
nemocníc, pričom predloženie novely zákona predpokladá začiatkom budúceho roka 2018. Nakoľko toto opatrenie  
malo byť realizované do konca roka 2017, akceleráciu jeho implementácie bude IJ odzrkadľovať  
v Implementačnom pláne na rok 2018.  
21. Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov  
Toto opatrenie sa z dôvodu odborno-verejného konsenzu v súčasnosti nerealizuje.  
22. Zavedenie DRG  
DRG je klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ktorý na základe parametrov zaraďuje  
hospitalizačné prípady do ekonomicky a klinicky homogénnych diagnosticko-terapeutických skupín. Implementácia  
DRG sa začala v roku 2011. Základom pre správnu implementáciu DRG na Slovensku je uzatvorenie zmluvy so  
zdravotnými poisťovňami, transparentné vykazovanie jednotlivých výkonov v systéme a následne aj úhrady za tieto  
výkony realizované medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami. Na žiadosť MZ SR, IJ uvádza súčasný stav  
uzatvorených zmlúv k 5.9.2017 medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami, v Tabuľke č. 7. Dôležitým  
faktorom úspešného zavádzania DRG na Slovensku však stále zostáva transparentné vykazovanie výkonov  
v systéme, ako aj revízna činnosť.  
Nižšie uvedená tabuľka sumarizuje zavádzanie DRG vo všeobecných a špecializovaných nemocniciach podľa  
platnej podpísanej zmluvy so zdravotnými poisťovňami – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union.  
Tabuľka 7: Zavedenie DRG podľa podpisu zmluvy so zdravotnou poisťovňou  
s troma  
13  
s dvoma  
13  
s jednou  
so žiadnou  
Počet zariadení  
3
5
v %  
38 %  
38 %  
9 %  
15 %  
Zdroj: IJ, MZ SR  
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie  
Vyšné Hágy, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych  
chorôb, Národný ústav reumatických chorôb a Onkologický ústav sv. Alžbety neuzatvorili zmluvu na DRG ešte s  
ani jednou zdravotnou poisťovňou.  
ODPORÚČANIE IJ: Efektívne zavedenie DRG je možné akcelerovať v prípade, že sa poskytovatelia zdravotnej  
starostlivosti odklonia od porovnávania predchádzajúceho platobného mechanizmu s DRG a upriamia svoju  
pozornosť na zavedenie dennej rutinnej práce so systémom. Zároveň je potrebné akcelerovať vydanie zoznamu  
zdravotných výkonov a zoznamu pripočítateľných položiek.  
Ďalšie kroky súvisiace so zavádzaním DRG (výkazníctvo a úhrady), budú plne reflektované  
v
aktualizovanom Implementačnom pláne pre rok 2018.  
24  
 
2.6  
Doprava a záchranky  
Zodpovednosť  
Termín  
plnenia  
Plnenie k  
30.6.2017  
Opatrenie  
Zapojenie poskytovateľov dopravnej zdrav. služby do integrovaného  
záchranného systému  
Zisťovanie prítomnosti alkoholu alebo omamných látok v krvi  
pacienta privezeného zdravotnou záchrannou službou  
Implementácia komunikácie medzi operačným strediskom  
MZ SR  
MZ SR