Príloha č. 4  
Podmienené záväzky  
Podmienené záväzky  
V zmysle článku 9 ods. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej  
zodpovednosti návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje aj informácie o podmienených  
záväzkoch.  
Podmienenými záväzkami sú iné pasíva1 účtovnej jednotky, ktorá ich vykazuje  
v poznámkach účtovnej závierky. Nejde teda o záväzok vykázaný na súvahových položkách  
pasív, pretože nie sú splnené podmienky na ich zaúčtovanie - výška záväzku sa nedá spoľahlivo  
oceniť, obdobie, ku ktorému sa povinnosť viaže nie je určené a úbytok ekonomických úžitkov  
v budúcnosti nie je istý. Pod pojmom ekonomické úžitky je možné chápať najčastejšie peňažné  
prostriedky a ich ekvivalenty.  
Ako iné pasíva sa vykazuje:  
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, a ktorej existencia  
závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v  
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo  
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v  
súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný  
úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo  
oceniť.  
Vzhľadom na uvedené sa ako podmienené záväzky vykazujú napríklad poskytnuté  
záruky, hroziace záväzky z prebiehajúcich právnych sporov, budúce záväzky zo všeobecne  
platných právnych predpisov a podobne. Predbežná hodnota2 podmienených záväzkov  
k 31. 12. 2016 dosiahla úhrnom 12 948 128 tis. eur. Podmienené záväzky podľa jednotlivých  
skupín subjektov sú nasledovné:  
Tab. 1  
(v tis. eur)  
Medziročná  
zmena  
Hodnota k  
31. 12. 2015  
Hodnota k  
31. 12. 2016  
Subjekty  
Ústredná správa a podniky štátnej správy  
Vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové  
organizácie a podniky územnej samosprávy  
Obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie a podniky  
územnej samosprávy  
13 228 220  
12 925 404  
-302 816  
2 615  
1 247  
-1 368  
40 508  
21 477  
-19 031  
Spolu  
13 271 343  
12 948 128  
-323 215  
Zdroj: MF SR  
Podľa predbežných údajov dosiahli podmienené záväzky medziročne úhrnom pokles  
o 323 215 tis. eur, a to najmä z dôvodu prehodnotenia možných záväzkov zo súdnych sporov  
spoločnosti MH Manažment, a. s. za prevzaté súdne spory po zrušenom Fonde národného  
majetku. Oproti roku 2015 došlo k ich zníženiu o 703 702 tis. eur a na zvyšnú časť  
154 351 tis. eur boli vytvorené účtovné rezervy, ktoré nevstupujú do výpočtu podmienených  
záväzkov. Ďalší významný pokles podmienených záväzkov vykázala Exportno-importná banka  
Slovenska z titulu prísľubov na poskytnutie úverov, a to o 60 283 tis. eur, spoločnosť  
MH Invest, s. r. o. zaznamenala pokles budúcich záväzkov voči investorom o 51 361 tis. eur,  
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. zaznamenala pokles záväzkov z poskytnutých záruk  
1 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
2
Informácie o podmienených záväzkoch sa čerpajú z účtovných závierok za príslušné účtovné obdobie. Niektoré organizácie ako napríklad  
obchodné spoločnosti a štátne podniky predkladajú účtovnú závierku v termíne podania daňového priznania. V prípade povoleného odkladu  
podania daňového priznania údaje z účtovnej závierky nie sú k dispozícii. Bližšie údaje o podmienených pasívach sa vykazujú v rámci  
Súhrnnej výročnej správy.  
2
a úverových prísľubov o 21 475 tis. eur, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. vykázal nižšie  
záväzky z devízových obchodov o 41 305 tis. eur.  
Za najväčšie medziročné prírastky podmienených záväzkov patria uzavreté zmluvy  
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. na obstaranie dopravnej infraštruktúry v celkovej hodnote  
508 000 tis. eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR analyzovalo v roku 2016  
právne spory a vykázalo prírastok podmienených záväzkov vo výške 109 165 tis. eur.  
Prebiehajúce arbitráže zahraničných investorov voči SR dosiahli za rok 2016 prírastok  
80 352 tis. eur, pričom išlo hlavne o pokračujúci právny spor s poľskou spoločnosťou  
Spóldzielnia Pracy Muszynianka.  
Vybrané podmienené záväzky podľa subjektov:  
Tab. 2  
(v tis. eur)  
Hodnota  
Hodnota  
k 31. 12. 2015  
Subjekt  
Podmienené záväzky  
k 31. 12. 2016  
5 108 800  
2 178 243  
239 705  
28 187  
Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS)  
5 108 800  
2 183 149  
234 000  
29 500  
0
Ministerstvo financií SR  
Európsky nástroj finančnej stability (EFSF)  
Arbitráž s akcionármi EuroGas Inc. a Belmont Resources Inc.  
Arbitráž s akcionármi ZP Union  
Arbitráž s Spóldzielnia Pracy Muszynianka  
75 900  
Členstvo v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (MBOR)  
Členstvo v Európskej investičnej banke (EIB)  
Členstvo v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR)  
Členstvo v Rozvojovej banke rady Európy (RB RE)  
424 731  
573 996  
101 359  
16 854  
11 526  
438 673  
573 996  
101 359  
16 854  
Členstvo v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu  
(MBHS)  
10 658  
Členstvo v Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky  
(MIGA)  
2 823  
3 252  
Členstvo v Medzinárodnej investičnej banke (MIB)  
Záruky voči SZRB, a.s.  
41 319  
12 575  
41 319  
13 328  
Právne spory  
553 361  
553 516  
Kancelária národnej rady  
SR  
Existujúce a hroziace súdne spory  
596 323  
596 148  
976 822  
Ručenie za splnenie záväzkov vyplývajúcich z privatizačných  
zmlúv bývalého FNM (§ 15 ods.4 zákona č. 92/1991 Zb.)  
MH Manažment, a.s.  
1 010 197  
Právne spory  
858 053  
27  
0
0
Nevyrovnané reštitučné nároky  
Slovenský pozemkový fond  
Právne spory  
115 071  
169 172  
284 125  
342 000  
-
115 686  
108 889  
242 820  
290 639  
508 000  
EXIMBANKA SR  
Záväzky z poskytnutých záruk a ostatné pasíva  
Devízové termínované obchody a finančné deriváty  
Uskutočnenie kapitálovej investície  
Zmluvné kontrakty na obstaranie cestnej infraštruktúry  
Slovenský plynárenský  
priemysel, a.s.  
MH Invest, s.r.o.  
NDS, a.s.  
Zdroj: Účtovné závierky subjektov k 31.12.2016  
V rámci verejnej správy vykazuje najvyššie podmienené záväzky Ministerstvo financií SR  
z poskytnutých záruk EFSF a upísanej kapitálovej účasti splatnej na vyzvanie v EMS. Ďalej ide  
o kapitál splatný na vyzvanie v medzinárodných finančných inštitúciách a medzinárodné  
3
investičné arbitráže, ktoré vznikajú domnelým porušením bilaterálnych investičných dohôd  
uzatváraných medzi suverénnymi štátmi na podporu a ochranu investícií.  
Arbitrážne konania, ktoré neboli ukončené v roku 2016 a pokračovali aj v roku 2017:  
Arbitráž s EuroGas Inc. a Belmont Resources Inc. z dôvodu údajného protiprávneho  
odobratia povolenia na ťažbu mastenca. Arbitráž je vedená podľa bilaterálnej  
investičnej dohody medzi SR a USA a bilaterálnej investičnej dohody medzi SR  
a Kanadou. V súčasnosti prebieha jurisdikčná a meritórna fáza arbitráže. V septembri  
2016 sa uskutočnilo ústne pojednávanie. V priebehu roka 2017 došlo zo strany  
príslušného tribunálu k akceptovaniu námietok, ktoré uplatnila Slovenská republika,  
čím nebolo potrebné rozhodovať o merite sporu. Možnosť, že by žalobcovia iniciovali  
konanie o zrušení tohto rozhodnutia (v rámci príslušnej lehoty od jeho vydania)  
považuje Slovenská republika za minimálnu. Keďže ide o informácie po dni, ku  
ktorému sa zostavuje účtovná závierka Ministerstva financií SR ako aj súhrnná výročná  
správa, uvedená hodnota arbitráže za rok 2016 ostáva vykázaná v prehľade.  
Druhou otvorenou arbitrážou je spor s poľskou spoločnosťou Spóldzielnia Pracy  
Muszynianka z údajného porušenia bilaterálnej investičnej dohody medzi Poľskom  
a Slovenskou republikou. Spor iniciovala poľská spoločnosť v roku 2016 a ako dôvod  
má byť ústavný zákaz vývozu vody z územia SR, čím mala byť tejto spoločnosti  
spôsobená domnelá škoda vo výške 75 960 tis. eur. Začiatkom roka 2017 bol kreovaný  
arbitrážny tribunál a v súčasnosti pripravuje Slovenská republika prvé vyjadrenie  
k žalobe.  
Arbitráž so spoločnosťou Achmea B.V. z dôvodu zákazu zisku zdravotných poisťovní  
v roku 2007. V tejto arbitráži, vedenej podľa bilaterálnej investičnej dohody medzi SR  
a Holandským kráľovstvom, bol v decembri 2012 vydaný rozsudok, ktorým arbitrážny  
tribunál nariadil SR zaplatiť žalobcovi odškodnenie vo výške cca 25 200 tis. eur plus  
úroky vo výške 2 900 tis. eur. Konanie o zrušení tohto rozsudku ako aj jurisdikčného  
rozhodnutia v tomto spore na Nemeckom spolkovom súde, pred ktorým SR napadla  
tieto rozhodnutia, je v súčasnosti prerušené do rozhodnutia Súdneho dvora EÚ  
o predbežnej otázke.  
Kancelária národnej rady SR eviduje podmienené záväzky z existujúcich alebo  
hroziacich súdnych sporov, a to najmä zo žalôb o náhradu škody spôsobenú legislatívnou  
činnosťou NR SR, antidiskriminačných žalôb sudcov a ostatné pasíva. Záväzky z týchto  
súdnych sporov sa znížili medziročne o 175 tis. eur.  
MH Manažment, a. s. eviduje najväčší objem podmienených záväzkov z ručenia za  
splnenie záväzkov vyplývajúcich z privatizačných zmlúv po zrušenom Fonde národného  
majetku.  
Exportno-importná banka Slovenska vykazuje podmienené záväzky v hodnote  
108 889 tis. eur z titulu poskytnutých záruk v hodnote 85 618 tis. eur a úverových prísľubov vo  
výške 23 271 tis. eur.  
MH Invest, s. r. o. ako účelová spoločnosť zabezpečuje záväzky Slovenskej republiky  
vyplývajúce z investičnej zmluvy týkajúcej sa prípravy a výstavby priemyselného parku  
Nitra – Mlynárce.  
4