Príloha č. 2  
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ  
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ  
1. Odvody a príspevky Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie  
Ministerstvo financií SR vychádzalo pri výpočte predpokladanej výšky odvodov  
Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu EÚ na roky 2018 až 2020 zo záverov zasadnutia  
Poradného výboru pre vlastné zdroje z mája 2017, z viacročného finančného rámca EÚ na roky  
2014 až 2020, ako aj zo strednodobej prognózy Európskej komisie pre vývoj platieb rozpočtu  
EÚ na obdobie do roku 2020. Odhad sumy odvodov SR do všeobecného rozpočtu EÚ na roky  
2018 až 2020 je vypracovaný podľa platnej legislatívy pre vlastné zdroje EÚ.  
Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie sú známe finančné dopady vystúpenia Veľkej  
Británie z EÚ na všeobecný rozpočet EÚ, je odhad sumy odvodov a príspevkov SR  
do všeobecného rozpočtu EÚ na roky 2018 až 2020 vypracovaný na základe predpokladu, že  
Veľká Británia bude aj po svojom vystúpení v roku 2019 naďalej prispievať do všeobecného  
rozpočtu EÚ.  
Odhad príspevkov SR do Európskeho rozvojového fondu (ERF) (European  
Development Fund (EDF)) je vypracovaný na základe aktuálnej legislatívy a informácie  
Európskej komisie o budúcich príspevkoch do ERF. ERF je nástrojom EÚ, ktorý slúži  
na prísun rozvojovej pomoci z krajín EÚ do krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria (ACP)  
a zámorských krajín a území. Povinnosť SR prispievať do ERF vyplýva z členstva v EÚ. Proces  
programovania pomoci pre krajiny ACP a zámorské krajiny a územia riadi priamo Európska  
komisia (EK) a podlieha schváleniu 28 členských štátov EÚ. Základným dokumentom,  
z ktorého ERF vychádza, je Dohoda z Cotonou, ktorá upravuje spoluprácu EÚ (členských  
krajín a EK) a krajín ACP a zámorských krajín a území. ERF podporuje krajiny ACP  
a zámorské krajiny a územia prostredníctvom príspevkov na programy a projekty formou  
grantov, ako aj poskytovaním návratnej finančnej pomoci prostredníctvom Európskej  
investičnej banky (EIB). Príspevok je vykazovaný ako oficiálna rozvojová pomoc SR. Odhad  
na roky 2018-2020 zahŕňa prevažne implementáciu 11. programu ERF, na ktorom sa SR  
podieľa 0,37616 %. Časť príspevkov do ERF, ktorá je poukazovaná pre EIB, prislúcha  
10. programu ERF, na ktorom sa SR podieľa 0,21 %.  
Tabuľka č. 1: Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ v rokoch 2018 až 2020  
(v tis. eur)  
2015 S  
599 458 634 796 673 044  
88 910 94 602 102 000  
688 368 729 398 775 044  
2016 S 2017 R 2017 OS 2018 N 2019 N  
2020 N  
875 062  
108 158  
983 220  
Odvody SR spolu bez tradičných vlastných zdrojov -  
kapitola VPS  
661 147 768 122 845 140  
97 070 105 300 106 065  
758 217 873 422 951 205  
Tradičné vlastné zdroje  
Odvody SR spolu vrátane tradičných vlastných  
zdrojov  
Príspevok SR do Európskeho rozvojového fondu  
(spoločne platba pre EK a pre EIB)  
7 140  
0
10 505  
3 113  
12 604  
4 621  
12 604  
4 621  
17 641  
2 323  
17 558  
452  
17 558  
0
Príspevok SR do nástroja pre utečencov v Turecku*  
Odvody a príspevky SR do všeobecného rozpočtu EÚ  
spolu  
695 508 743 016 792 269  
775 442 893 386 969 215 1 000 778  
*Rozpočtovaný a hradený z kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  
2
2. Príjmy SR z rozpočtu EÚ a na základe medzinárodných zmlúv ktorými je SR viazaná  
v rokoch 2018 až 2020  
Príjmy SR zo všeobecného rozpočtu EÚ tvoria zahraničné transfery - príjmy  
za prostriedky EÚ a príjmy za zahraničné granty poskytnuté z rozpočtu EÚ. Okrem uvedených  
príjmov tvoria súčasť príjmov zahraničné granty poskytnuté zo zahraničia  
na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná. Príjmy za zahraničné granty  
sa nezaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2018  
až 2020 sa nerozpočtujú, ale odhaduje sa ich príjem.  
Prostriedky EÚ predstavujú podľa  
§
2
písm. e) zákona č. 523/2004  
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
finančné prostriedky poskytnuté SR z rozpočtu EÚ, ktoré sa v SR poskytujú prostredníctvom  
platobného alebo certifikačného orgánu (MF SR, MPSVR SR a Pôdohospodárska platobná  
agentúra) a zaraďujú sa do príjmov štátneho rozpočtu.  
Príjmy za prostriedky sú rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni  
platobných jednotiek, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a MPSVR SR, a to za prostriedky  
štrukturálnych fondov vrátane programov európskej územnej spolupráce, pri ktorých MF SR  
vystupuje ako certifikačný orgán, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a Fondu  
Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.  
Prostriedky sú rozpočtované za programy 3. programového obdobia 2014-2020,  
a to za štrukturálne fondy (Európsky fond regionálneho rozvoja, Iniciatíva na podporu  
zamestnanosti mladých ľudí) vrátane programov európskej územnej spolupráce pre ktoré  
je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-CZ 2014-  
2020), Kohézny fond a za program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb v položke  
štrukturálne operácie.  
V rámci poľnohospodárskych fondov sú rozpočtované prostriedky za Európsky  
poľnohospodársky záručný fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
a Európsky námorný a rybársky fond.  
3
Tabuľka č. 2: Príjmy za prostriedky EÚ – zahraničné transfery  
(v tis. eur)  
2015 S  
9 209  
2016 S  
2017 R  
2017 OS  
2018 N  
2019 N  
2020 N  
A11  
Kohézny fond 1. PO  
0
0
0
0
0
0
Štrukturálne operácie 1.  
PO spolu  
A1=A11  
9 209  
0
0
0
0
0
0
A21  
A22  
Štrukturálne fondy 2. PO  
Kohézny fond 2. PO  
2 042 872  
1 604 188  
632 162  
221 269  
0
0
6 200  
0
0
0
0
0
0
0
Štrukturálne operácie 2.  
PO spolu  
A2=A21+A22  
3 647 060  
853 431  
0
6 200  
0
0
0
A31  
A32  
A33  
Štrukturálne fondy 3. PO  
Kohézny fond 3. PO  
0
0
0
317 509  
239 949  
0
994 513  
847 508  
2 946  
503 459  
382 189  
1 724  
624 642 1 778 478 1 708 889  
56 524  
10 050  
597 310  
29 886  
621 980  
33 204  
Programy EÚS (CO MF SR)*  
Štrukturálne operácie 3.  
PO spolu  
A3=A31+A32+A33  
0
557 458 1 844 967  
887 372  
691 216 2 405 674 2 364 073  
B11  
B12  
EPFRV 2. PO  
EFRH 2. PO  
194 265  
1 952  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311  
Poľnohospodárske fondy 2.  
PO spolu  
B1=B11+B12  
196 217  
311  
0
0
0
0
0
B21  
B22  
B23  
EPZF 3. PO  
EPFRV 3. PO  
ENRF 3. PO  
386 973  
40 582  
0
407 185  
121 400  
0
453 478  
357 482  
0
435 610  
207 027  
775  
456 636  
229 617  
950  
460 155  
224 458  
5 867  
463 659  
233 990  
3 666  
Poľnohospodárske fondy 3.  
PO spolu  
B2=B21+B22+B23  
427 555  
528 585  
810 960  
643 412  
687 203  
690 480  
701 315  
Štrukturálne operácie  
spolu  
A=A1+A2+A3  
B=B1+B2  
3 656 269 1 410 889 1 844 967  
623 772 528 896 810 960  
893 572  
643 412  
691 216 2 405 674 2 364 073  
687 203 690 480 701 315  
Poľnohospodárske fondy  
spolu  
C=A+B  
Príjmy z prostriedkov EÚ  
4 280 041 1 939 785 2 655 927 1 536 984 1 378 419 3 096 154 3 065 388  
* programy cieľa Európska územná spolupráca, pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A  
SK-CZ 2014-2020)  
Príjmy za zahraničné granty - poskytnuté z rozpočtu EÚ predstavujú programy,  
ktorých poskytovanie riadi EÚ centralizovaným spôsobom a ktorých účastníkom je SR.  
Uvedené prostriedky sa nezaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a nerozpočtujú sa, nakoľko  
ich nie je možné dopredu predpokladať. V návrhu štátneho rozpočtu predstavujú odhadovaný  
príjem z grantov.  
Súčasťou príjmov za zahraničné granty sú výlučne zahraničné granty poskytnuté  
z rozpočtu EÚ, a to za programy európskej územnej spolupráce programového obdobia  
2007-2013 a programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2014-2020, pri  
ktorých MF SR nie je certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-HU 2014-2020, Interreg  
VA PLSK 2014-2020, Program cezhraničnej spolupráce ENI HU – SK RO UA), program  
LIFE+ (kapitola Ministerstva životného prostredia SR), Fondy pre oblasť vnútorných  
záležitostí (kapitola Ministerstva vnútra SR) a iné granty poskytované EÚ (programy v oblasti  
vzdelávania a výskumu, na realizáciu projektov dopravnej infraštruktúry a v oblasti  
bezpečnosti). Odhad príjmov je spracovaný za programy 2., ako aj 3. programového obdobia.  
4
Tabuľka č. 3: Odhady príjmov z grantov - poskytnuté z rozpočtu EÚ  
(v tis. eur)  
2015 S 2016 S 2017 R 2017 OS 2018 N 2019 N  
2020 N  
Programy Európskej územnej spolupráce  
Nástroj pre životné prostredie LIFE+  
Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť  
Iné granty poskytnuté z rozpočtu EÚ  
Odstavenie bloku V1 Jaslovské Bohunice  
1 877  
0
654  
0
10 502  
3 500  
9 226  
0
18 656  
2 264  
2 225  
0
47 242  
3 500  
5 923  
0
65 612  
3 500  
5 124  
0
75 477  
3 500  
5 123  
0
2 786  
4 169  
0
1 143  
5 899  
0
62 749  
31 877  
26 877  
55 207  
41 050  
Odhad príjmov - zahraničné granty z rozpočtu EÚ  
8 832  
7 696  
85 977  
55 022  
83 542 129 443 125 150  
Príjmy za zahraničné granty - poskytnuté zo zahraničia na základe  
medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi predstavujú prostriedky  
Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného  
mechanizmu. Uvedené prostriedky sa nezaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu a v rámci  
návrhu  
rozpočtu  
verejnej  
správy  
sa  
odhaduje  
príjem  
z grantov  
pre prijímateľov v príslušných kapitolách štátneho rozpočtu a v kapitole Úradu vlády SR za  
prijímateľov mimo sektora ústrednej štátnej správy.  
Tabuľka č. 4: Odhady príjmov z grantov - poskytnuté zo zahraničia na základe medzinárodných  
zmlúv  
(v tis. eur)  
2015 S  
2016 S  
2017 R  
2017 OS  
2018 N  
2019 N  
2020 N  
23 846  
0
Finančný mechanizmus EHP  
a Nórsky finančný mechanizmus  
0
0
0
0
6 216  
6 082  
14 647  
19 234  
Švajčiarsky finančný mechanizmus  
6 765  
5 904  
0
0
Odhad príjmov - zahraničné  
granty poskytnuté zo zahraničia  
na základe medzinárodných  
zmlúv  
0
0
12 981  
11 986  
14 647  
19 234  
23 846  
Tabuľka č. 5: Prehľad o celkových príjmoch - zahraničné transfery a zahraničné granty  
(v tis. eur)  
2015 S  
2016 S  
2017 R  
2017 OS  
2018 N  
2019 N  
2020 N  
Príjmy za prostriedky EÚ -  
zahraničné transfery  
4 280 041  
1 939 785  
2 655 927  
1 536 984  
1 378 419  
3 096 154 3 065 388  
Odhad príjmov - zahraničné  
granty z rozpočtu EÚ  
8 832  
7 696  
85 977  
55 022  
83 542  
129 443  
125 150  
Príjmy z rozpočtu EÚ  
4 288 873  
1 947 481  
2 741 904  
1 592 006  
1 461 961  
3 225 597 3 190 538  
Odhad príjmov - zahraničné  
granty poskytnuté zo zahraničia  
na základe medzinárodných  
zmlúv  
0
0
12 981  
11 986  
14 647  
19 234  
23 846  
Príjmy z rozpočtu EÚ a zo  
zahraničia  
4 288 873  
1 947 481  
2 754 885  
1 603 992  
1 476 608  
3 244 831 3 214 384  
5
3. Výdavky za prostriedky v rokoch 2018 2020  
V zmysle § 7 a § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa k príjmom z prostriedkov v rovnakom objeme  
rozpočtujú výdavky za prostriedky EÚ.  
Výdavky za prostriedky EÚ sú rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni  
platobných jednotiek, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a MPSVR SR, a to za prostriedky  
štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Iniciatíva na podporu  
zamestnanosti mladých ľudí) vrátane programov európskej územnej spolupráce (Interreg V-A  
SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-CZ 2014-2020), Kohézneho fondu, poľnohospodárskych  
fondov a Fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Výdavky sú rozpočtované na  
základe odhadov rezortov so zohľadnením nepoužitých prostriedkov z predchádzajúcich rokov.  
Vzhľadom na nastavenie finančných tokov a v nadväznosti na oprávnené obdobie čerpania  
prostriedkov EÚ pre programové obdobie 2007-2013, ktoré na úrovni prijímateľov trvalo do  
konca roka 2015, sa už výdavky za prostriedky EÚ nerozpočtujú. V rámci programov 3.  
programového obdobia 2014-2020 sa rozpočtujú prostriedky na roky 2018 2020.  
Prostriedky EÚ, zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, sa v návrhu  
rozpočtu na roky 2018 až 2020 rozpočtujú s neutrálnym dopadom na verejné financie.  
Tabuľka č. 6: Výdavky za prostriedky EÚ podľa fondov – úroveň PJ  
(v tis. eur)  
2015 S  
2016 S  
2017 R  
2017 OS  
2018 N  
2019 N  
2020 N  
A11  
A12  
Štrukturálne fondy 2. PO  
Kohézny fond 2. PO  
2 111 069  
1 499 918  
413 478  
249 454  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A1=A11+ Štrukturálne operácie 2.  
3 610 987  
662 932  
0
0
0
0
0
A12  
PO spolu  
A21  
Štrukturálne fondy 3. PO  
9 326  
29 750  
0
333 018  
228 680  
0
994 513  
847 508  
2 946  
346 807  
383 544  
1 724  
624 642 1 778 478  
1 708 889  
621 980  
33 204  
A22  
A23  
Kohézny fond 3. PO  
56 524  
10 050  
597 310  
29 886  
Programy EÚS (CO MF  
SR)*  
A2=A21+  
A22+A23  
Štrukturálne operácie 3.  
PO spolu  
39 076  
561 698 1 844 967  
732 075  
691 216 2 405 674  
2 364 073  
B11  
B12  
EPFRV 2. PO  
EFRH 2. PO  
236 487  
1 952  
22  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311  
B1=B11+B Poľnohospodárske fondy  
238 439  
333  
0
0
0
0
0
12  
2. PO spolu  
B21  
EPZF 3. PO  
387 080  
44 784  
0
407 185  
121 136  
0
453 478  
357 482  
0
435 610  
207 027  
775  
456 636  
229 617  
950  
460 155  
224 458  
5 867  
463 659  
233 990  
3 666  
B22  
B23  
EPFRV 3. PO  
ENRF 3. PO  
B2=B21+B Poľnohospodárske fondy  
431 864  
3 650 063  
670 303  
528 321  
810 960  
643 412  
732 075  
643 412  
687 203  
690 480  
701 315  
2 364 073  
701 315  
22+B23  
3. PO spolu  
Štrukturálne operácie  
spolu  
A=A1+A2  
1 224 630 1 844 967  
528 654 810 960  
691 216 2 405 674  
687 203 690 480  
Poľnohospodárske fondy  
spolu  
B=B1+B2  
C=A+B  
Výdavky za  
prostriedky EÚ spolu  
4 320 366  
1 753 284 2 655 927  
1 375 487 1 378 419 3 096 154  
3 065 388  
* programy cieľa Európska územná spolupráca, pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A  
SK-CZ 2014-2020)  
6
Výška očakávanej skutočnosti roku 2017 v objeme 1 375 487 tis. eur zahŕňa výlučne  
predpokladané výdavky na úrovni platobných jednotiek zodpovedných za realizáciu výdavkov  
za prostriedky EÚ. Vzhľadom k tomu, že okrem platobných jednotiek dochádza k realizácii  
výdavkov aj na úrovni prijímateľov zo sektora štátnej správy v predpokladanej výške  
243 284 tis. eur, celková očakávaná skutočnosť výdavkov za prostriedky EÚ v roku 2017  
predstavuje sumu 1 618 771 tis. eur.  
Tabuľka č. 6a: Výdavky za štrukturálne operácie podľa programov – 3. programové obdobie  
(v tis. eur)  
2015 S*  
35 851  
2016 S*  
313 661  
58 134  
2017 R  
985 897  
351 224  
247 244  
197 735  
2017 OS*  
345 095  
125 616  
110 824  
59 708  
2018 N  
2019 N  
533 813  
546 173  
344 138  
383 860  
2020 N  
544 513  
600 569  
330 941  
405 005  
OP Integrovaná infraštruktúra  
OP Kvalita životného prostredia  
0
3 225  
89 552  
235 820  
153 550  
0
0
147 707  
25 623  
OP Ľudské zdroje  
OP Výskum a inovácie  
OP Sociálneho začlenenia  
najodkázanejších osôb  
0
7 574  
11 494  
5 704  
8 521  
9 244  
11 029  
0
9 228  
31 084  
970  
11 069  
5 136  
9 448  
63 536  
10 420  
1 132  
6 957  
186 766  
0
20 961  
516 321  
21 278  
20 138  
373 376  
45 299  
OP Technická pomoc  
0
Integrovaný regionálny OP  
0
32 222  
901  
OP Efektívna verejná správa  
Interreg V-A SK-CZ - 2014-2020  
0
0
0
7 941  
2 109  
691 216  
16 225  
18 025  
Interreg V-A SK-AT - 2014-2020  
0
2 045  
592  
13 661  
15 178  
Operačné programy spolu  
39 076  
593 981  
1 844 967  
732 075  
2 405 674  
2 364 073  
* Skutočnosť a očakávaná skutočnosť predstavuje čerpanie platobnými príkazmi, ako aj rozpočtovými opatreniami na úrovni PJ.  
4. Výdavky za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rokoch 2018 2020  
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR sa rozpočtujú k prostriedkom EÚ, k zahraničným  
grantom poskytnutým z rozpočtu EÚ (program LIFE+ a programy európskej územnej  
spolupráce) a k zahraničným grantom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv  
(Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus).  
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k prostriedkom EÚ sú rozpočtované v rámci  
jednotlivých kapitol na úrovni platobných jednotiek, Pôdohospodárskej platobnej agentúry  
a MPSVR SR, a to za prostriedky štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja)  
vrátane programov európskej územnej spolupráce pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom  
(Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-CZ 2014-2020), Kohézneho fondu,  
poľnohospodárskych fondov a Fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Výdavky  
za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na základe odhadov rezortov so  
zohľadnením nepoužitých prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Pre programové obdobie  
2007-2013 sa už výdavky za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu nerozpočtujú, vzhľadom  
na ukončenie oprávneného obdobia čerpania prostriedkov v roku 2015. V rámci programov  
3. programového obdobia 2014-2020 sa rozpočtujú prostriedky na roky 2018 až 2020.  
7
Tabuľka č. 7: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k prostriedkom EÚ podľa fondov – úroveň PJ  
(v tis. eur)  
2020 N  
2015 S  
2016 S  
69 654  
2017 R  
2017 OS  
2018 N  
2019 N  
Štrukturálne fondy 2.  
PO  
A11  
A12  
383 487  
252 552  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kohézny fond 2. PO  
41 894  
0
Spolufinancovanie  
štrukturálnych  
A1=A11+A12  
636 039  
111 548  
0
0
0
0
0
operácií 2. PO spolu  
Štrukturálne fondy 3.  
PO  
A21  
A22  
A23  
1 852  
5 250  
0
67 679  
36 399  
0
232 715  
140 793  
0
66 869  
58 421  
304  
100 664  
6 116  
0
294 556  
67 751  
2 177  
309 880  
76 141  
2 266  
Kohézny fond 3. PO  
Programy EÚS (CO  
MF SR)*  
Štrukturálne  
operácie 3. PO spolu  
A2=A21+A22+A23  
7 102  
104 078  
373 508  
125 594  
106 780  
364 484  
388 287  
B11  
B12  
EPFRV 2. PO  
EFRH 2. PO  
77 283  
650  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104  
Spolufinancovanie  
poľnohospodárskych  
fondov 2. PO spolu  
B1=B11+B12  
77 933  
104  
0
0
0
0
0
B21  
B22  
B23  
EPZF 3. PO  
11 634  
15 196  
0
12 331  
41 260  
0
25 790  
124 092  
0
13 716  
72 247  
247  
26 924  
79 824  
264  
23 377  
76 105  
1 914  
23 909  
83 431  
1 162  
EPFRV 3. PO  
ENRF 3. PO  
Spolufinancovanie  
B2=B21+B22+B23 poľnohospodárskych  
26 830  
53 591  
149 882  
373 508  
86 210  
107 012  
106 780  
101 396  
364 484  
108 502  
388 287  
fondov 3. PO spolu  
Spolufinancovanie  
A=A1+A2  
štrukturálnych  
operácií spolu  
643 141  
215 626  
125 594  
Spolufinancovanie  
poľnohospodárskych  
fondov spolu  
B=B1+B2  
C=A+B  
104 763  
747 904  
53 695  
149 882  
523 390  
86 210  
107 012  
213 792  
101 396  
465 880  
108 502  
496 789  
Spolufinancovanie k  
prostriedkom EÚ  
269 321  
211 804  
* programy cieľa Európska územná spolupráca pre ktoré je MF SR certifikačným orgánom (Interreg V-A SK-AT 2014-2020, Interreg V-A SK-  
CZ 2014-2020)  
Tabuľka č. 7a: Výdavky za štrukturálne operácie podľa programov– 3. programové obdobie  
(v tis. eur)  
2015 S*  
6 327  
2016 S*  
57 365  
2017 R  
192 753  
54 416  
56 024  
41 379  
2017 OS*  
58 939  
14 426  
19 895  
16 073  
2018 N  
2019 N  
101 898  
64 100  
74 847  
49 131  
2020 N  
105 410  
82 246  
70 156  
52 854  
OP Integrovaná infraštruktúra  
OP Kvalita životného prostredia  
OP Ľudské zdroje  
0
775  
0
8 619  
27 022  
5 838  
17 923  
47 345  
14 984  
OP Výskum a inovácie  
0
OP Sociálneho začlenenia  
najodkázanejších osôb  
0
1 337  
2 028  
1 007  
1 504  
1 631  
1 946  
OP Technická pomoc  
0
2 017  
7 608  
199  
2 419  
17 901  
6 588  
0
2 066  
10 747  
2 137  
200  
1 523  
2 410  
63 938  
4 352  
4 526  
59 621  
9 262  
Integrovaný regionálny OP  
OP Efektívna verejná správa  
Interreg V-A SK-CZ - 2014-2020  
Interreg V-A SK-AT - 2014-2020  
Operačné programy spolu  
0
23 501  
0
0
0
0
0
0
1 064  
1 336  
0
0
0
104  
1 113  
930  
7 102  
110 005  
373 508  
125 594  
106 780  
364 484  
388 287  
*
Skutočnosť a očakávaná skutočnosť predstavuje čerpanie platobnými príkazmi a rozpočtovými opatreniami na úrovni PJ.  
8
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k zahraničným grantom poskytnutým z EÚ  
sa rozpočtujú v kapitolách zodpovedných za ich riadenie a to za programy európskej územnej  
spolupráce programového obdobia 2014-2020, pri ktorých MF SR nie je certifikačným  
orgánom a program LIFE+. V rámci programov európskej územnej spolupráce sa rozpočtujú  
prostriedky na spolufinancovanie programov cezhraničnej spolupráce v kapitole Ministerstva  
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, programy medziregionálnej spolupráce v kapitole  
Ministerstva hospodárstva SR a za programy nadnárodnej spolupráce v kapitole Úradu vlády  
SR. Prostriedky za program LIFE+ sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva životného prostredia  
SR.  
Tabuľka č. 8: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR - zahraničné granty z EÚ  
(v tis. eur)  
2015 S  
5 682  
2016 S  
3 556  
2017 R  
88  
2017 OS  
1 004  
2018 N  
1 008  
2019 N  
2 837  
2020 N  
Programy Európskej územnej spolupráce  
Nástroj pre životné prostredie LIFE+  
3 337  
2 576  
1 501  
3 500  
6 149  
3 500  
3 500  
3 500  
Spolu  
8 258  
5 057  
3 588  
7 153  
4 508  
6 337  
6 837  
Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR k zahraničným grantom poskytnutým na  
základe medzinárodných zmlúv za programy Finančného mechanizmu EHP a NFM sú  
alokované v kapitole Všeobecná pokladničná správa na účely spolufinancovania projektov.  
Tabuľka č. 9: Výdavky na spolufinancovanie zo ŠR – zahraničné granty poskytnuté na základe  
medzinárodných zmlúv  
(v tis. eur)  
2015 S  
2016 S  
2017 R  
2017 OS  
1 059  
2018 N  
2019 N  
2020 N  
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky  
finančný mechanizmus  
3 839  
1 735  
1 059  
2 317  
3 082  
3 851  
Spolu  
3 839  
1 735  
1 059  
1 059  
2 317  
3 082  
3 851  
Tabuľka č. 10: Prehľad o celkových výdavkoch na spolufinancovanie zo ŠR  
v tis. eur)  
2015 S  
2016 S  
2017 R  
2017 OS  
2018 N  
2019 N  
2020 N  
Spolufinancovanie zo ŠR -  
prostriedky EÚ  
747 904  
269 321  
523 390  
211 804  
213 792  
465 880  
6 337  
496 789  
6 837  
Spolufinancovanie zo ŠR -  
zahraničné granty z rozpočtu EÚ  
8 258  
5 057  
3 588  
7 153  
4 508  
Spolufinancovanie zo ŠR -  
zahraničné granty poskytnuté na  
základe medzinárodných zmlúv  
3 839  
1 735  
1 059  
1 059  
2 317  
3 082  
3 851  
Výdavky na spolufinancovanie zo  
ŠR  
760 001  
276 113  
528 037  
220 016  
220 617  
475 299  
507 477  
Vnútorné politiky - Sloboda,  
bezpečnosť a spravodlivosť  
2 236  
919  
2 822  
12 571  
948  
648  
648  
Spolu vrátane vnútorných politík  
762 237  
277 032  
530 859  
232 587  
221 565  
475 947  
508 125  
Výška očakávanej skutočnosti výdavkov na spolufinancovanie zo ŠR v roku 2017  
v objeme 220 016 tis. eur zahŕňa výlučne predpokladané výdavky na úrovni platobných  
9
jednotiek zodpovedných za realizáciu výdavkov na spolufinancovanie zo ŠR. Vzhľadom  
k tomu, že okrem platobných jednotiek dochádza k realizácii výdavkov aj na úrovni  
prijímateľov zo sektora štátnej správy v predpokladanej výške 46 190 tis. eur, tak celková  
očakávaná skutočnosť výdavkov na spolufinancovanie zo ŠR v roku 2017 vrátane prijímateľov  
predstavuje sumu 266 206 tis. eur.  
5. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii v rokoch  
2018 2020  
V štátnom rozpočte sa v súlade s § 10 odsek 1 zákona č. 523/2004  
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov vytvárajú rozpočtové rezervy na krytie nepredvídaných  
výdavkov, nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie zníženia  
rozpočtových príjmov, ktoré vzniknú v priebehu rozpočtového roka.  
Súčasťou rozpočtových rezerv podľa § 10 odsek 2 písm. c) je rezerva na prostriedky  
Európskej únie a odvody Európskej únii, ktorá sa rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná  
správa.  
Tabuľka č. 11: Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii  
(v tis. eur)  
2015 S  
2016 S  
2017 R  
2017 OS  
2018 N  
2019 N  
2020 N  
Rezerva na zefektívnenie systému finančného  
riadenia fondov EÚ a iných finančných  
nástrojov  
0
0
3 000  
1 000  
5 000  
5 000  
5 000  
Rezerva na ďalšie výdavky súvisiace s  
financovaním spoločných programov  
1 809  
0
11 109  
0
1 000  
185 570  
189 570  
1 000  
103 335  
105 335  
1 000  
124 206  
130 206  
1 000  
170 000  
176 000  
1 000  
170 000  
176 000  
Rezerva na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet  
projektov  
Rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ  
spolu  
1 809  
11 109  
6. Čistá finančná pozícia SR voči EÚ v rokoch 2018 až 2020  
Čistá finančná pozícia SR voči EÚ z navrhovaných rozpočtových vzťahov s EÚ bez  
zohľadnenia medziročného nárastu pohľadávok voči EÚ sa pre rok 2017 odhaduje na úrovni  
816 564 tis. eur, na obdobie rokov 2018 až 2020 vo výške 5 014 717 tis. eur.  
10  
Tabuľka č. 12: Čistá finančná pozícia  
Spolu  
2018-2020  
2015 S  
88 910  
2016 S  
2017 R  
2017 OS  
2018 N  
2019 N  
2020 N  
Tradičné vlastné  
zdroje  
Odvody SR do  
rozpočtu EÚ bez  
tradičných vlastných  
zdrojov  
A11  
A12  
94 602  
102 000  
97 070  
105 300  
106 065  
108 158  
319 523  
599 458  
634 796  
673 044  
661 147  
768 122  
845 140  
875 062  
2 488 324  
A1=A11 Odvody do  
688 368  
729 398  
775 044  
758 217  
873 422  
951 205  
983 220  
2 807 847  
+A12  
rozpočtu EÚ spolu  
Príspevky do  
A21  
Európskeho  
7 140  
10 505  
12 604  
12 604  
17 641  
17 558  
17 558  
52 757  
rozvojového fondu  
Príspevok SR do  
nástroja pre  
A22  
0
3 113  
4 621  
4 621  
2 323  
452  
0
2 775  
utečencov v Turecku  
Odvody a príspevky  
SR do všeobecného  
rozpočtu EÚ spolu  
A=A1+A  
21+A22  
695 508  
743 016  
792 269  
775 442  
893 386  
969 215 1 000 778  
2 863 379  
B11  
B12  
Zahraničné transfery  
4 280 041  
1 939 785 2 655 927 1 536 984 1 378 419 3 096 154 3 065 388  
7 539 961  
Zahraničné granty z  
rozpočtu EÚ  
8 832  
7 696  
85 977  
55 022  
83 542  
129 443  
125 150  
338 135  
B=B11+ Príjmy z rozpočtu  
4 288 873  
3 593 365  
1 947 481 2 741 904 1 592 006 1 461 961 3 225 597 3 190 538  
7 878 096  
5 014 717  
B12  
EÚ spolu  
Čistá finančná  
pozícia SR  
C= B-A  
1 204 465 1 949 635  
816 564  
568 575 2 256 382 2 189 760  
11