Prílohy  
Príloha č. 1:  
Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike  
ESA 2010  
Príloha č. 2:  
Rozpočtové vzťahy SR a EÚ  
Príloha č. 3:  
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy  
Príloha č. 4:  
Podmienené záväzky  
Príloha č. 5:  
Implicitné záväzky  
Príloha č. 6:  
Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018  
Príloha č. 7:  
Záverečné správy Revízie výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky  
a životné prostredie  
Príloha č. 8:  
Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2017 –  
30.6.2017