Príloha č. 1  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2018 - 2020  
( v eurách )  
2018  
2019  
2020  
Kapitola  
Výdavky spolu Prostriedky z EÚ  
Prostriedky na  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
03 Úrad vlády SR  
39 681 953  
4 749 167  
31 244 159  
29 488 498  
4 744 167  
46 048 608  
31 024 531  
4 744 167  
47 316 690  
6 957 457  
1 600 367  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
04  
3 096 197  
2 279 365  
2 236 337  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Kancelária Najvyššieho súdu SR  
07 Generálna prokuratúra SR  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
5 098 246  
15 363 940  
98 894 576  
10 735 533  
52 997 882  
5 080 831  
15 803 067  
100 014 135  
10 538 933  
52 997 882  
5 142 834  
14 175 457  
103 103 521  
10 538 933  
52 997 882  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
10  
119 353 879  
118 346 439  
115 896 126  
11 Ministerstvo obrany SR  
1 082 078 792  
2 400 901 620  
400 006 100  
364 403 833  
193 159 226  
1 363 929 249  
1 396 249 702  
2 341 250 420  
280 159 727  
256 049 889  
1 100 869 219  
1 176 185 143  
22 044 125  
22 055 568  
7 547 667  
1 154 651 596  
2 496 969 131  
403 232 576  
522 107 752  
687 885 123  
1 511 013 379  
1 444 474 323  
2 429 547 418  
245 821 403  
341 440 490  
1 492 339 367  
1 546 267 196  
22 044 125  
27 120 740  
7 547 667  
1 611 822 040  
2 508 887 447  
407 401 032  
536 033 200  
760 426 726  
1 525 827 354  
1 501 488 845  
2 460 498 443  
245 681 403  
339 434 548  
1 366 949 272  
1 561 760 387  
22 044 125  
26 230 940  
7 547 667  
12 Ministerstvo vnútra SR  
28 832 292  
1 707 746  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
0
89 551 599  
40 317 223  
0
21 422 821  
26 431 603  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
202 451 743  
34 521 537  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
126 290 314  
884 018 310  
0
1 196 892  
131 418 541  
0
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
4 567 166  
4 266 866  
4 266 866  
8 869 259  
8 397 251  
8 397 251  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
3 444 174  
3 416 257  
3 416 257  
5 117 534  
5 117 534  
5 117 534  
2 788 247  
2 748 247  
2 748 247  
41 Národný bezpečnostný úrad  
9 051 351  
9 051 351  
9 051 351  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
9 853 805  
9 853 805  
9 853 805  
3 056 033 817  
67 102 604  
780 741  
2 317 369  
3 031 077 700  
67 101 012  
784 769  
3 181 879 410  
67 101 012  
789 686  
55 Kancelária Súdnej rady SR  
Spolu  
15 955 714 510  
1 378 418 938  
220 616 876  
17 859 619 003 18 561 831 326  
1 / 1