Tabuľka č. 14  
Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančných mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na  
roky 2018 až 2020  
R 2018  
N 2019  
Príjem z FM  
EHP a NFM v  
EUR  
N 2020  
Alokácia  
spolufinancovania  
zo ŠR  
Kapitola  
Názov programu  
Fond  
Príjem z FM EHP  
a NFM v EUR  
Príjem z FM EHP  
a NFM v EUR  
ŠR v EUR  
11 989  
ŠR v EUR  
15 985  
ŠR v EUR  
19 982  
FM EHP  
NFM  
79 928  
67 937  
90 583  
96 032  
113 229  
120 040  
366 000  
388 000  
Fond technickej asistencie  
84 732  
72 024  
366 000  
388 000  
12 710  
16 947  
21 184  
FM EHP  
NFM  
-
-
366 000  
388 000  
Fond pre bilaterálne vzťahy  
Podnikanie v oblasti kultúry,  
kultúrne dedičstvo a  
kultúrna spolupráca  
Dobrá správa vecí  
verejných, zodpovedné  
inštitúcie, transparentnosť /  
Cezhraničná spolupráca  
Miestny rozvoj,  
FM EHP  
FM EHP  
NFM  
3 088 236  
1 500 000  
2 647 059  
2 625 000  
1 275 000  
2 250 000  
463 235  
225 000  
397 059  
3 500 000  
1 700 000  
3 000 000  
617 647  
300 000  
529 412  
4 375 000  
2 125 000  
3 750 000  
772 059  
375 000  
661 765  
Úrad vlády SR  
odstraňovanie chudoby a  
inklúzia Rómov  
Domáce a rodovo  
podmienené násilie  
NFM  
1 588 236  
4 668 164  
1 350 000  
4 333 937  
238 235  
700 224  
1 800 000  
5 656 583  
317 647  
933 632  
2 250 000  
6 979 229  
397 059  
FM EHP  
1 167 040  
Spolu Úrad vlády SR  
NFM  
FM EHP  
NFM  
4 320 027  
65 396  
69 327  
4 060 024  
44 560  
47 240  
648 004  
7 864  
8 336  
5 284 032  
37 959  
40 241  
864 006  
6 699  
7 101  
6 508 040  
43 735  
46 365  
1 080 007  
7 718  
Ministerstvo financií SR  
Fond technickej asistencie  
8 182  
Rozvoj obchodu a inovácií  
MSP  
Zmierňovanie a  
prispôsobovanie sa zmene NFM  
Rezerva  
Rezerva  
FM EHP  
NFM  
FM EHP  
1 058 824  
2 470 589  
882 353  
1 941 177  
-
900 000  
2 100 000  
750 000  
1 650 000  
429 150  
332 400  
14 647 311  
158 824  
370 588  
132 353  
291 176  
1 200 000  
2 800 000  
1 000 000  
2 200 000  
572 200  
443 200  
19 234 215  
211 765  
494 118  
176 471  
388 235  
1 500 000  
3 500 000  
1 250 000  
2 750 000  
715 250  
554 000  
23 846 619  
264 706  
617 647  
220 588  
485 294  
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
FM EHP  
NFM  
Ostatné nealokované zdroje  
-
SPOLU  
15 475 857  
6 674 737  
8 801 120  
2 317 369  
999 264  
1 318 105  
3 082 026  
1 328 566  
1 753 460  
3 851 182  
1 660 052  
2 191 130  
Výdavky na spolufinancovanie projektov FM EHP z VPS  
Výdavky na spolufinancovanie projektov NFM z VPS  
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu  
VPS celkom  
2 317 369  
3 082 026  
3 851 182