Tabuľka č. 13
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018
(v  eurách)
Položka Návrh 2018
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice 2 250 000
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia
S p o l u   príjmy 2 250 000
Tabuľka č. 13a
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2019 - 2020
Položka Návrh 2019 Návrh 2020
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice 2 585 000 2 634 000
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia
S p o l u   príjmy 2 585 000 2 634 000