Tabuľka č. 14
Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančných mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020
Kapitola Názov programu Fond Alokácia spolufinancovania zo ŠR R 2018 N 2019 N 2020
Príjem z FM EHP a NFM v EUR ŠR v EUR Príjem z FM EHP a NFM v EUR ŠR v EUR Príjem z FM EHP a NFM v EUR ŠR v EUR
Úrad vlády SR Fond technickej asistencie FM EHP 79 928 67 937 11 989 90 583 15 985 113 229 19 982
NFM 84 732 72 024 12 710 96 032 16 947 120 040 21 184
Fond pre bilaterálne vzťahy FM EHP - 366 000 366 000 366 000
NFM - 388 000 388 000 388 000
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca FM EHP 3 088 236 2 625 000 463 235 3 500 000 617 647 4 375 000 772 059
Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca FM EHP 1 500 000 1 275 000 225 000 1 700 000 300 000 2 125 000 375 000
Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov NFM 2 647 059 2 250 000 397 059 3 000 000 529 412 3 750 000 661 765
Domáce a rodovo podmienené násilie NFM 1 588 236 1 350 000 238 235 1 800 000 317 647 2 250 000 397 059
Spolu Úrad vlády SR FM EHP 4 668 164 4 333 937 700 224 5 656 583 933 632 6 979 229 1 167 040
NFM 4 320 027 4 060 024 648 004 5 284 032 864 006 6 508 040 1 080 007
Ministerstvo financií SR Fond technickej asistencie FM EHP 65 396 44 560 7 864 37 959 6 699 43 735 7 718
NFM 69 327 47 240 8 336 40 241 7 101 46 365 8 182
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR Rozvoj obchodu a inovácií MSP FM EHP 1 058 824 900 000 158 824 1 200 000 211 765 1 500 000 264 706
NFM 2 470 589 2 100 000 370 588 2 800 000 494 118 3 500 000 617 647
Ministerstvo životného prostredia SR Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy FM EHP 882 353 750 000 132 353 1 000 000 176 471 1 250 000 220 588
NFM 1 941 177 1 650 000 291 176 2 200 000 388 235 2 750 000 485 294
Ostatné nealokované zdroje Rezerva FM EHP - 429 150 572 200 715 250
Rezerva NFM - 332 400 443 200 554 000
SPOLU 15 475 857 14 647 311 2 317 369 19 234 215 3 082 026 23 846 619 3 851 182
Výdavky na spolufinancovanie projektov FM EHP z VPS 6 674 737 999 264 1 328 566 1 660 052
Výdavky na spolufinancovanie projektov NFM z VPS 8 801 120 1 318 105 1 753 460 2 191 130
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu
VPS celkom 2 317 369 3 082 026 3 851 182