Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
31 024 531  
31 024 531  
4 744 167  
4 744 167  
47 316 690  
22 318 709  
27 960 221  
27 960 221  
4 744 167  
4 744 167  
46 259 584  
21 261 603  
13 304 987  
13 304 987  
2 115 331  
2 115 331  
6 592 286  
6 592 286  
9 571 377  
1 000 625  
3 064 310  
3 064 310  
01  
Kancelária Národnej rady SR  
9 571 377  
1 589 831  
1 589 831  
30 216 227  
5 473 246  
1 000 625  
147 005  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária prezidenta SR  
02  
03  
147 005  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad vlády SR  
7 125 261  
6 870 261  
1 057 106  
1 057 106  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
255 000  
255 000  
255 000  
11H  
20 138 193  
3 655 176  
20 138 193  
3 655 176  
20 138 193  
3 655 176  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
870 731  
78 881  
870 731  
78 881  
870 731  
78 881  
1AA3  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
Úrad podpredsedu vlády SR pre  
investície a informatizáciu  
2 236 337  
2 176 337  
751 446  
1 050 260  
40 000  
60 000  
04  
05  
2 236 337  
5 142 834  
5 142 734  
2 176 337  
5 012 834  
5 012 734  
751 446  
2 829 547  
2 829 547  
1 050 260  
1 138 171  
1 138 071  
40 000  
226 876  
226 876  
60 000  
130 000  
130 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
100  
100  
100  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
14 175 457  
14 175 457  
103 103 521  
103 103 521  
10 538 933  
10 538 933  
52 997 882  
52 997 882  
13 125 457  
13 125 457  
101 133 036  
101 133 036  
10 465 233  
10 465 233  
48 997 882  
48 997 882  
9 037 952  
9 037 952  
63 504 254  
63 504 254  
5 918 308  
5 918 308  
1 197 795  
1 197 795  
13 187 850  
13 187 850  
2 287 276  
2 287 276  
48 997 882  
48 997 882  
48 457  
48 457  
1 050 000  
1 050 000  
1 970 485  
1 970 485  
73 700  
06  
07  
08  
09  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Generálna prokuratúra SR  
4 579 795  
4 579 795  
86 200  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
86 200  
73 700  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Slovenská informačná služba  
4 000 000  
4 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
115 896 126  
112 396 126  
49 803 376  
36 599 981  
9 444 856  
3 500 000  
10  
11  
115 896 126  
1 611 822 040  
1 611 775 420  
112 396 126  
1 169 914 655  
1 169 868 035  
49 803 376  
277 542 180  
277 542 180  
36 599 981  
617 241 014  
617 201 144  
9 444 856  
167 544 789  
167 539 789  
3 500 000  
441 907 385  
441 907 385  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
7 620  
7 620  
7 620  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
4 000  
4 000  
4 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
35 000  
35 000  
28 250  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
2 508 887 447  
2 480 887 447  
756 524 156  
423 032 802  
1 038 554 770  
28 000 000  
12  
Ministerstvo vnútra SR  
2 369 122 804  
2 341 122 804  
756 524 156  
283 616 568  
1 038 207 061  
28 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
647 709  
647 709  
300 000  
347 709  
12 11R4  
55 125 000  
6 485 294  
63 118 095  
12 368 025  
55 125 000  
6 485 294  
63 118 095  
12 368 025  
55 125 000  
6 485 294  
63 118 095  
12 368 025  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
1 200  
1 200  
500  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
850 500  
455 512  
248 308  
850 500  
455 512  
248 308  
850 500  
455 512  
248 308  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
407 401 032  
407 401 032  
536 033 200  
363 219 346  
399 670 214  
399 670 214  
506 564 936  
333 751 082  
206 681 659  
206 681 659  
156 612 347  
156 612 347  
96 504 676  
96 504 676  
289 550 967  
116 737 113  
22 781 809  
22 781 809  
4 409 472  
4 409 472  
7 730 818  
7 730 818  
29 468 264  
29 468 264  
13  
15  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
130 000 000  
22 941 176  
130 000 000  
22 941 176  
130 000 000  
22 941 176  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
19 717 636  
78 520  
19 717 636  
78 520  
19 717 636  
78 520  
1AA3  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
760 426 726  
76 959 951  
8 629 171  
17 236 344  
48 078 542  
683 466 775  
18  
Ministerstvo životného prostredia SR  
74 104 951  
73 452 951  
8 629 171  
13 729 344  
48 078 542  
652 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 500 000  
3 500 000  
3 500 000  
11B6  
233 700 975  
35 232 076  
233 700 975  
35 232 076  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
5 147 493  
5 147 493  
1AA3  
366 867 923  
41 866 308  
366 867 923  
41 866 308  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
7 000  
7 000  
7 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 525 827 354  
1 502 642 555  
15 532 602  
135 553 444  
1 346 073 202  
23 184 799  
20  
1 207 527 496  
1 184 342 697  
15 532 602  
62 745 771  
1 100 581 017  
23 184 799  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
188 074 441  
43 984 371  
188 074 441  
43 984 371  
4 239 357  
183 835 084  
43 115 732  
20 1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
868 639  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
4 841 369  
4 841 369  
4 841 369  
1AA3  
62 394 332  
12 417 031  
62 394 332  
12 417 031  
50 394 332  
10 717 031  
6 588 314  
12 000 000  
1 700 000  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
6 588 314  
6 588 314  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1 501 488 845  
1 465 095 283  
1 427 158 926  
1 390 765 364  
27 014 974  
28 317 418  
28 317 418  
1 362 384 801  
74 329 919  
21  
22  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
27 014 974  
1 325 991 239  
74 329 919  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
36 393 562  
36 393 562  
36 393 562  
11H  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 460 498 443  
2 455 504 973  
135 697 021  
161 769 576  
2 110 612 268  
4 993 470  
2 210 246 000  
195 602 463  
41 559 558  
2 205 252 530  
195 602 463  
41 559 558  
135 697 021  
62 076 729  
71 490 393  
15 112 032  
1 960 052 672  
124 112 070  
26 447 526  
4 993 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
11 028 854  
1 946 268  
43 000  
11 028 854  
1 946 268  
43 000  
11 028 854  
1 946 268  
43 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72 300  
72 300  
72 300  
72h  
245 681 403  
245 681 403  
339 434 548  
118 451 560  
216 930 197  
4 027 987  
240 126 403  
240 126 403  
112 420 743  
104 409 150  
6 628 689  
13 691 902  
13 691 902  
11 649 033  
11 649 033  
21 494 103  
21 494 103  
18 561 441  
10 574 652  
6 628 689  
1 358 100  
200 086 602  
200 086 602  
78 021 026  
77 996 222  
5 555 000  
5 555 000  
24  
26  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo hospodárstva SR  
227 013 805  
14 042 410  
210 301 508  
2 669 887  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1 358 100  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
24 804  
24 804  
24 804  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 366 949 272  
1 228 191 160  
31 486 473  
37 029 433  
1 148 670 731  
138 758 112  
27  
85 432 368  
373 375 918  
59 621 255  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
83 932 368  
255 340 923  
40 398 138  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
31 486 473  
25 781 620  
5 179 283  
925 561  
15 659 752  
250 161 640  
39 472 577  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
1 500 000  
118 034 995  
19 223 117  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
233 989 722  
83 431 129  
233 989 722  
83 431 129  
233 989 722  
83 431 129  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
3 665 919  
3 665 919  
3 665 919  
27 1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
1 162 366  
1 162 366  
1 162 366  
19 108 761  
19 108 761  
19 108 761  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
3 233 394  
3 233 394  
178 607  
3 054 787  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
33 203 824  
2 265 616  
33 203 824  
2 265 616  
4 828 425  
135 937  
28 375 399  
2 129 679  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM2  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
1 561 760 387  
1 084 496 906  
159 400 262  
28 475 717  
856 852 960  
852 701 626  
3 605 517  
545 817  
21 107 993  
224 168 032  
220 016 698  
3 605 517  
545 817  
604 204 630  
704 907 427  
231 795 280  
155 794 745  
27 929 900  
255 112 522  
34 274 980  
29  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
21 107 993  
604 204 630  
255 112 522  
34 274 980  
1AB2 Kohézny fond  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
22 044 125  
20 144 125  
3 344 926  
14 912 687  
700 000  
1 900 000  
31  
22 044 125  
26 230 940  
26 230 940  
7 547 667  
7 547 667  
4 266 866  
4 266 866  
8 397 251  
8 397 251  
3 416 257  
3 416 257  
20 144 125  
21 690 940  
21 690 940  
7 517 667  
7 517 667  
4 202 866  
4 202 866  
8 247 251  
8 247 251  
3 386 257  
3 386 257  
3 344 926  
10 178 215  
10 178 215  
4 023 613  
4 023 613  
2 442 345  
2 442 345  
3 406 313  
3 406 313  
1 805 300  
1 805 300  
14 912 687  
7 122 203  
7 122 203  
2 023 602  
2 023 602  
736 607  
700 000  
673 236  
673 236  
15 000  
1 900 000  
4 540 000  
4 540 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Štatistický úrad SR  
32  
33  
34  
36  
37  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre verejné obstarávanie  
15 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad jadrového dozoru SR  
17 500  
64 000  
736 607  
17 500  
64 000  
2 508 448  
2 508 448  
755 676  
978 660  
978 660  
142 500  
142 500  
150 000  
150 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
755 676  
30 000  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
5 117 534  
5 087 534  
1 814 530  
1 446 438  
1 115 987  
30 000  
38  
5 117 534  
2 748 247  
2 748 247  
9 051 351  
9 049 351  
5 087 534  
2 673 247  
2 673 247  
9 051 351  
9 049 351  
1 814 530  
1 447 572  
1 447 572  
4 918 879  
4 918 879  
1 446 438  
690 522  
1 115 987  
12 000  
30 000  
75 000  
75 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Protimonopolný úrad SR  
40  
41  
690 522  
12 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Národný bezpečnostný úrad  
1 996 968  
1 994 968  
373 368  
373 368  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
2 000  
2 000  
2 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
9 853 805  
9 853 805  
9 853 805  
9 853 805  
1 617 346  
1 617 346  
7 618 991  
7 618 991  
19 050  
19 050  
0
0
42  
48  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Všeobecná pokladničná správa  
3 181 879 410  
3 178 028 228  
3 086 468 883  
3 082 617 701  
177 490 395  
177 490 395  
262 390 425  
262 390 425  
2 586 795 022  
2 582 943 840  
95 410 527  
95 410 527  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie FM EHP  
1 660 052  
1 660 052  
1 660 052  
48 11E2  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
2 191 130  
2 191 130  
2 191 130  
11E4  
51  
67 101 012  
67 101 012  
789 686  
66 461 379  
66 461 379  
783 960  
13 517 434  
13 517 434  
487 728  
6 920 176  
41 331 572  
41 331 572  
7 303  
639 633  
639 633  
Slovenská akadémia vied  
6 920 176  
131 550  
131 550  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Súdnej rady SR  
5 726  
55  
789 686  
783 960  
487 728  
7 303  
5 726  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
18 561 831 326 16 074 735 065  
2 042 521 594  
2 042 521 594  
2 525 550 193 10 786 302 915  
2 487 096 261  
980 939 832  
11  
Štátny rozpočet  
14 949 323 935 13 968 384 103  
1 989 141 698  
3 500 000  
9 216 362 898  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 500 000  
1 660 052  
2 191 130  
36 725 084  
647 709  
3 500 000  
1 660 052  
2 191 130  
36 725 084  
647 709  
11B6  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 660 052  
2 191 130  
36 648 562  
347 709  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
11H  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
300 000  
11R4  
1 376 744 986  
204 423 052  
658 912 763  
119 368 072  
224 916 039  
36 779 763  
433 996 724  
82 588 309  
717 832 223  
85 054 980  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
30 577 229  
25 429 736  
20 588 367  
4 841 369  
5 147 493  
1AA3  
621 980 445  
76 141 288  
321 114 890  
66 344 614  
6 588 314  
621 980 445  
76 141 288  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
321 114 890  
66 344 614  
6 588 314  
185 002 820  
38 197 088  
6 588 314  
136 112 070  
28 147 526  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1AD1 Priame platby  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
451 659 000  
12 000 000  
4 800 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
233 989 722  
83 431 129  
233 989 722  
83 431 129  
233 989 722  
83 431 129  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
3 665 919  
1 162 366  
19 108 761  
3 665 919  
1 162 366  
19 108 761  
3 665 919  
1 162 366  
19 108 761  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
3 337 079  
3 337 079  
257 488  
3 079 591  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
11 028 854  
1 946 268  
33 203 824  
11 028 854  
1 946 268  
33 203 824  
11 028 854  
1 946 268  
4 828 425  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
28 375 399  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12b  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európska územná spolupráca (Interreg  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
2 265 616  
2 265 616  
135 937  
2 129 679  
1AM2  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
8 820  
8 820  
8 120  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
985 120  
490 512  
320 608  
985 120  
490 512  
320 608  
985 120  
483 762  
320 608  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
14 986 696 728 14 005 756 896  
2 042 521 594  
1 989 518 220  
107 993 225  
425 776 138  
2 262 610  
9 253 359 169  
233 139 912  
1 299 798 834  
5 000  
980 939 832  
166 343 761  
1 339 812 668  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Prostriedky podľa § 17, ods. 4  
Rozpočet kapitoly (11)  
507 476 898  
3 065 387 640  
2 270 060  
341 133 137  
1 725 574 972  
2 270 060  
18 559 561 266 16 072 465 005  
18 561 831 326 16 074 735 065  
2 042 521 594  
2 042 521 594  
2 523 287 583 10 786 297 915  
2 525 550 193 10 786 302 915  
2 487 096 261  
2 487 096 261  
Spolu výdavky (11+72)