Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
29 488 498  
29 488 498  
4 744 167  
4 744 167  
46 048 608  
22 318 709  
26 424 188  
26 424 188  
4 744 167  
4 744 167  
44 991 502  
21 261 603  
13 304 987  
13 304 987  
2 115 331  
2 115 331  
6 592 286  
6 592 286  
9 143 794  
179 247  
3 064 310  
3 064 310  
01  
Kancelária Národnej rady SR  
9 143 794  
1 588 831  
1 588 831  
28 948 145  
5 473 246  
179 247  
147 005  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária prezidenta SR  
02  
03  
147 005  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad vlády SR  
7 125 261  
6 870 261  
1 057 106  
1 057 106  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
255 000  
255 000  
255 000  
11H  
20 961 192  
1 946 650  
20 961 192  
1 946 650  
20 961 192  
1 946 650  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
463 729  
103 328  
463 729  
103 328  
463 729  
103 328  
1AA3  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
Úrad podpredsedu vlády SR pre  
investície a informatizáciu  
2 279 365  
2 219 365  
751 446  
1 053 288  
80 000  
60 000  
04  
05  
2 279 365  
5 080 831  
5 080 731  
2 219 365  
4 940 831  
4 940 731  
751 446  
2 772 969  
2 772 969  
1 053 288  
1 147 506  
1 147 406  
80 000  
222 088  
222 088  
60 000  
140 000  
140 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
100  
100  
100  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
15 803 067  
15 803 067  
100 014 135  
100 014 135  
10 538 933  
10 538 933  
52 997 882  
52 997 882  
12 753 067  
12 753 067  
98 043 650  
98 043 650  
10 465 233  
10 465 233  
48 997 882  
48 997 882  
8 756 305  
8 756 305  
61 164 210  
61 164 210  
5 918 308  
5 918 308  
1 197 795  
1 197 795  
13 187 850  
13 187 850  
2 287 276  
2 287 276  
48 997 882  
48 997 882  
48 457  
48 457  
3 050 000  
3 050 000  
1 970 485  
1 970 485  
73 700  
06  
07  
08  
09  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Generálna prokuratúra SR  
4 579 795  
4 579 795  
86 200  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
86 200  
73 700  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Slovenská informačná služba  
4 000 000  
4 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
118 346 439  
114 846 439  
51 053 669  
37 468 316  
9 344 856  
3 500 000  
10  
11  
118 346 439  
1 154 651 596  
1 154 604 976  
114 846 439  
833 959 264  
833 912 644  
51 053 669  
277 542 180  
277 542 180  
37 468 316  
286 870 678  
286 830 808  
9 344 856  
162 682 729  
162 677 729  
3 500 000  
320 692 332  
320 692 332  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
7 620  
7 620  
7 620  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
4 000  
4 000  
4 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
35 000  
35 000  
28 250  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
2 496 969 131  
2 468 969 131  
757 574 156  
400 767 511  
1 047 484 770  
28 000 000  
12  
Ministerstvo vnútra SR  
2 379 929 779  
2 351 929 779  
757 574 156  
284 076 568  
1 047 137 061  
28 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
647 709  
647 709  
300 000  
347 709  
12 11R4  
46 725 000  
5 120 743  
52 699 052  
9 826 935  
46 725 000  
5 120 743  
52 699 052  
9 826 935  
46 725 000  
5 120 743  
52 699 052  
9 826 935  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
1 200  
1 200  
500  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
850 500  
454 905  
248 308  
850 500  
454 905  
248 308  
850 500  
454 905  
248 308  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
403 232 576  
403 232 576  
522 107 752  
363 505 046  
395 501 758  
395 501 758  
492 506 888  
333 904 182  
203 525 781  
203 525 781  
156 612 347  
156 612 347  
96 504 676  
96 504 676  
275 500 919  
116 898 213  
22 781 809  
22 781 809  
4 401 472  
4 401 472  
7 730 818  
7 730 818  
29 600 864  
29 600 864  
13  
15  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
76 522  
76 522  
11H  
119 300 000  
21 052 941  
119 300 000  
21 052 941  
119 300 000  
21 052 941  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
18 094 723  
78 520  
18 094 723  
78 520  
18 094 723  
78 520  
1AA3  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
687 885 123  
76 949 951  
8 629 171  
17 230 144  
48 074 742  
610 935 172  
18  
Ministerstvo životného prostredia SR  
74 104 951  
73 442 951  
8 629 171  
13 723 144  
48 074 742  
662 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 500 000  
3 500 000  
3 500 000  
11B6  
203 975 947  
27 881 277  
203 975 947  
27 881 277  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
2 742 458  
2 742 458  
1AA3  
342 197 557  
33 475 933  
342 197 557  
33 475 933  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
7 000  
7 000  
7 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 511 013 379  
1 487 828 580  
15 532 602  
149 800 032  
1 317 012 639  
23 184 799  
20  
1 208 844 657  
1 185 659 858  
15 532 602  
62 642 065  
1 102 001 884  
23 184 799  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
167 124 427  
39 220 690  
167 124 427  
39 220 690  
6 217 947  
160 906 480  
37 946 640  
20 1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1 274 050  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
4 757 635  
4 757 635  
4 757 635  
1AA3  
69 359 423  
13 805 602  
69 359 423  
13 805 602  
59 359 423  
12 405 602  
7 900 945  
10 000 000  
1 400 000  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
7 900 945  
7 900 945  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1 444 474 323  
1 410 153 151  
1 370 044 409  
1 335 723 237  
27 014 974  
28 217 423  
28 217 423  
1 305 370 279  
74 429 914  
21  
22  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
27 014 974  
1 271 049 107  
74 429 914  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
34 321 172  
34 321 172  
34 321 172  
11H  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 429 547 418  
2 424 163 948  
135 697 021  
160 423 133  
2 080 617 686  
5 383 470  
2 179 380 321  
196 632 166  
42 544 432  
2 173 996 851  
196 632 166  
42 544 432  
135 697 021  
62 076 729  
71 877 911  
15 477 994  
1 928 796 993  
124 754 255  
27 066 438  
5 383 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
9 243 919  
1 631 280  
43 000  
9 243 919  
1 631 280  
43 000  
9 243 919  
1 631 280  
43 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72 300  
72 300  
72 300  
72h  
245 821 403  
245 821 403  
341 440 490  
119 527 016  
216 735 935  
5 152 735  
240 256 403  
240 256 403  
108 739 512  
103 032 356  
4 500 000  
13 691 902  
13 691 902  
11 634 033  
11 634 033  
21 464 900  
21 464 900  
16 261 904  
10 579 552  
4 500 000  
1 182 352  
200 245 805  
200 245 805  
76 659 332  
76 634 528  
5 565 000  
5 565 000  
24  
26  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo hospodárstva SR  
232 700 978  
16 494 660  
212 235 935  
3 970 383  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1 182 352  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
24 804  
24 804  
24 804  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 492 339 367  
1 312 144 423  
31 486 473  
38 219 790  
1 231 433 637  
180 194 944  
27  
85 432 368  
516 320 779  
63 937 874  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
83 932 368  
354 474 565  
47 089 144  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
31 486 473  
25 781 620  
6 479 137  
1 327 570  
15 659 752  
347 995 428  
45 761 574  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
1 500 000  
161 846 214  
16 848 730  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
224 458 327  
76 104 575  
224 458 327  
76 104 575  
224 458 327  
76 104 575  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
5 867 074  
5 867 074  
5 867 074  
27 1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
1 914 158  
1 914 158  
1 914 158  
18 977 094  
18 977 094  
18 977 094  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
2 709 272  
2 709 272  
155 116  
2 554 156  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
29 885 787  
2 177 059  
29 885 787  
2 177 059  
4 345 723  
130 624  
25 540 064  
2 046 435  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM2  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
1 546 267 196  
1 069 003 715  
159 400 262  
28 475 717  
839 959 769  
835 808 435  
3 605 517  
545 817  
21 055 421  
200 142 093  
195 990 759  
3 605 517  
545 817  
611 408 323  
706 307 427  
233 195 280  
155 794 745  
27 929 900  
255 112 522  
34 274 980  
29  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
21 055 421  
611 408 323  
255 112 522  
34 274 980  
1AB2 Kohézny fond  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
22 044 125  
20 144 125  
3 344 926  
14 912 687  
700 000  
1 900 000  
31  
22 044 125  
27 120 740  
27 120 740  
7 547 667  
7 547 667  
4 266 866  
4 266 866  
8 397 251  
8 397 251  
3 416 257  
3 416 257  
20 144 125  
22 530 740  
22 530 740  
7 517 667  
7 517 667  
4 238 366  
4 238 366  
8 244 251  
8 244 251  
3 386 257  
3 386 257  
3 344 926  
10 578 215  
10 578 215  
4 023 613  
4 023 613  
2 442 345  
2 442 345  
3 406 313  
3 406 313  
1 805 300  
1 805 300  
14 912 687  
7 412 597  
7 412 597  
2 023 602  
2 023 602  
736 339  
700 000  
673 236  
673 236  
15 000  
1 900 000  
4 590 000  
4 590 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Štatistický úrad SR  
32  
33  
34  
36  
37  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre verejné obstarávanie  
15 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad jadrového dozoru SR  
23 500  
28 500  
736 339  
23 500  
28 500  
2 503 448  
2 503 448  
755 676  
980 660  
980 660  
142 500  
142 500  
153 000  
153 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
755 676  
30 000  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
5 117 534  
5 087 534  
1 814 530  
1 446 438  
1 115 987  
30 000  
38  
5 117 534  
2 748 247  
2 748 247  
9 051 351  
9 049 351  
5 087 534  
2 673 247  
2 673 247  
9 051 351  
9 049 351  
1 814 530  
1 447 572  
1 447 572  
4 918 879  
4 918 879  
1 446 438  
690 522  
1 115 987  
12 000  
30 000  
75 000  
75 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Protimonopolný úrad SR  
40  
41  
690 522  
12 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Národný bezpečnostný úrad  
1 996 968  
1 994 968  
373 368  
373 368  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
2 000  
2 000  
2 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
9 853 805  
9 853 805  
9 853 805  
9 853 805  
1 617 346  
1 617 346  
7 618 991  
7 618 991  
19 050  
19 050  
0
0
42  
48  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Všeobecná pokladničná správa  
3 031 077 700  
3 027 995 674  
2 932 904 292  
2 929 822 266  
133 338 102  
133 338 102  
261 336 079  
261 336 079  
2 493 563 890  
2 490 481 864  
98 173 408  
98 173 408  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie FM EHP  
1 328 566  
1 328 566  
1 328 566  
48 11E2  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
spolufinancovanie NFM  
1 753 460  
1 753 460  
1 753 460  
11E4  
51  
67 101 012  
67 101 012  
784 769  
66 461 379  
66 461 379  
779 043  
13 517 434  
13 517 434  
483 839  
6 920 716  
41 331 032  
41 331 032  
7 303  
639 633  
639 633  
Slovenská akadémia vied  
6 920 716  
131 550  
131 550  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Súdnej rady SR  
5 726  
55  
784 769  
779 043  
483 839  
7 303  
5 726  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
17 859 619 003 15 512 322 417  
1 995 163 986  
1 995 163 986  
2 144 909 499 10 668 943 658  
2 347 296 586  
869 010 005  
11  
Štátny rozpočet  
14 250 595 183 13 381 585 178  
1 634 815 754  
3 500 000  
9 048 302 614  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 500 000  
1 328 566  
1 753 460  
34 652 694  
647 709  
3 500 000  
1 328 566  
1 753 460  
34 652 694  
647 709  
11B6  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
1 328 566  
1 753 460  
34 576 172  
347 709  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
11H  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
300 000  
11R4  
1 450 543 542  
192 788 627  
716 690 701  
116 158 337  
207 788 793  
32 450 123  
508 901 908  
83 708 214  
733 852 841  
76 630 290  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
26 058 545  
23 316 087  
18 558 452  
4 757 635  
2 742 458  
1AA3  
597 310 079  
67 750 913  
318 690 641  
66 176 969  
7 900 945  
597 310 079  
67 750 913  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
318 690 641  
66 176 969  
7 900 945  
183 936 386  
37 710 531  
7 900 945  
134 754 255  
28 466 438  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1AD1 Priame platby  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
448 155 000  
12 000 000  
4 400 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
224 458 327  
76 104 575  
224 458 327  
76 104 575  
224 458 327  
76 104 575  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
5 867 074  
1 914 158  
18 977 094  
5 867 074  
1 914 158  
18 977 094  
5 867 074  
1 914 158  
18 977 094  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
2 837 404  
2 837 404  
258 444  
2 578 960  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
9 243 919  
1 631 280  
29 885 787  
9 243 919  
1 631 280  
29 885 787  
9 243 919  
1 631 280  
4 345 723  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
25 540 064  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12a  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Európska územná spolupráca (Interreg  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
2 177 059  
2 177 059  
130 624  
2 046 435  
1AM2  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
8 820  
8 820  
8 120  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
985 120  
489 905  
320 608  
985 120  
489 905  
320 608  
985 120  
483 155  
320 608  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
14 285 895 586 13 416 885 581  
1 995 163 986  
1 635 192 276  
102 140 399  
405 314 821  
2 262 003  
9 083 226 495  
226 035 535  
1 359 676 628  
5 000  
869 010 005  
147 123 661  
1 331 162 920  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Prostriedky podľa § 17, ods. 4  
Rozpočet kapitoly (11)  
475 299 595  
3 096 154 369  
2 269 453  
328 175 934  
1 764 991 449  
2 269 453  
17 857 349 550 15 510 052 964  
17 859 619 003 15 512 322 417  
1 995 163 986  
1 995 163 986  
2 142 647 496 10 668 938 658  
2 144 909 499 10 668 943 658  
2 347 296 586  
2 347 296 586  
Spolu výdavky (11+72)