Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 1  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
39 681 953  
39 681 953  
4 749 167  
4 744 167  
26 501 727  
26 501 727  
4 749 167  
4 744 167  
13 304 987  
13 304 987  
2 115 331  
2 115 331  
9 221 333  
179 247  
13 180 226  
13 180 226  
01  
Kancelária Národnej rady SR  
9 221 333  
1 611 831  
1 606 831  
179 247  
128 005  
128 005  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária prezidenta SR  
02  
03  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
5 000  
5 000  
5 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
31 244 159  
30 187 053  
6 592 286  
14 132 900  
7 136 057  
1 057 106  
Úrad vlády SR  
22 431 335  
21 374 229  
6 592 286  
5 575 076  
6 881 057  
1 057 106  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
255 000  
255 000  
255 000  
11H  
6 957 457  
1 230 964  
6 957 457  
1 230 964  
6 957 457  
1 230 964  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
292 595  
76 808  
292 595  
76 808  
292 595  
76 808  
1AA3  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
Úrad podpredsedu vlády SR pre  
investície a informatizáciu  
3 096 197  
3 036 197  
751 446  
1 130 120  
820 000  
60 000  
04  
05  
3 096 197  
5 098 246  
5 098 146  
3 036 197  
4 955 846  
4 955 746  
751 446  
2 726 672  
2 726 672  
1 130 120  
1 228 796  
1 228 696  
820 000  
217 456  
217 456  
60 000  
142 400  
142 400  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Ústavného súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
100  
100  
100  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
15 363 940  
15 363 940  
98 894 576  
98 894 576  
10 735 533  
10 735 533  
52 997 882  
52 997 882  
12 313 940  
12 313 940  
96 362 898  
96 362 898  
10 466 333  
10 466 333  
48 997 882  
48 997 882  
8 537 550  
8 537 550  
59 249 592  
59 249 592  
5 918 308  
5 918 308  
1 047 795  
1 047 795  
14 007 810  
14 007 810  
2 288 376  
2 288 376  
48 997 882  
48 997 882  
48 457  
48 457  
3 050 000  
3 050 000  
2 531 678  
2 531 678  
269 200  
06  
07  
08  
09  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Generálna prokuratúra SR  
4 606 795  
4 606 795  
86 200  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
86 200  
269 200  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Slovenská informačná služba  
4 000 000  
4 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
119 353 879  
115 853 879  
50 802 891  
38 806 414  
9 420 856  
3 500 000  
10  
11  
119 353 879  
1 082 078 792  
1 082 032 172  
115 853 879  
834 925 047  
834 878 427  
50 802 891  
277 542 180  
277 542 180  
38 806 414  
288 772 030  
288 732 160  
9 420 856  
162 204 336  
162 199 336  
3 500 000  
247 153 745  
247 153 745  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo obrany SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
7 620  
4 000  
7 620  
4 000  
7 620  
4 000  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
35 000  
35 000  
28 250  
5 000  
osoby podľa osobitného predpisu  
2 400 901 620  
2 372 901 620  
756 684 956  
315 400 677  
1 037 984 068  
28 000 000  
12  
Ministerstvo vnútra SR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 2  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
2 367 394 582  
2 339 394 582  
756 684 956  
282 542 048  
1 037 336 359  
28 000 000  
12 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
947 709  
947 709  
300 000  
647 709  
11R4  
21 358 879  
494 214  
21 358 879  
494 214  
21 358 879  
494 214  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AC1 Európsky sociálny fond  
7 473 413  
1 213 532  
7 473 413  
1 213 532  
7 473 413  
1 213 532  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
1 200  
1 200  
500  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
850 500  
454 283  
248 308  
850 500  
454 283  
248 308  
850 500  
454 283  
248 308  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
72g  
osoby podľa osobitného predpisu  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72h  
Od účastníkov konania o obnove  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
375 000  
90 000  
72i  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
72k  
400 006 100  
400 006 100  
364 403 833  
364 248 791  
391 278 282  
391 278 282  
333 597 278  
333 442 236  
200 977 550  
200 977 550  
156 612 347  
156 612 347  
95 061 676  
95 061 676  
116 740 259  
116 585 217  
23 367 197  
23 367 197  
4 252 522  
4 252 522  
8 727 818  
8 727 818  
30 806 555  
30 806 555  
13  
15  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo financií SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
78 520  
76 522  
78 520  
76 522  
78 520  
11H  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
193 159 226  
83 859 806  
8 629 171  
23 834 499  
48 380 242  
109 299 420  
18  
Ministerstvo životného prostredia SR  
82 177 806  
80 352 806  
8 629 171  
20 327 499  
48 380 242  
1 825 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 500 000  
3 500 000  
3 500 000  
11B6  
33 027 652  
11 807 001  
56 523 947  
6 115 820  
33 027 652  
11 807 001  
56 523 947  
6 115 820  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
7 000  
7 000  
7 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR  
1 363 929 249  
1 277 704 450  
15 532 602  
101 010 368  
1 155 678 173  
86 224 799  
20  
1 297 180 423  
27 259 761  
10 855 893  
1 210 955 624  
27 259 761  
10 855 893  
15 532 602  
74 690 995  
6 217 948  
1 274 053  
1 115 248 720  
21 041 813  
9 581 840  
86 224 799  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
2 955 800  
2 955 800  
2 955 800  
1AA3  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 3  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
13 057 462  
3 801 627  
13 057 462  
3 801 627  
7 057 462  
6 000 000  
20 1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
2 951 627  
8 818 283  
28 233 423  
28 233 423  
850 000  
8 818 283  
8 818 283  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1 396 249 702  
1 362 857 573  
1 326 249 702  
1 292 857 573  
27 014 974  
1 261 559 572  
70 000 000  
21  
22  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
27 014 974  
1 228 167 443  
70 000 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
33 392 129  
33 392 129  
33 392 129  
11H  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
2 341 250 420  
2 336 197 950  
135 697 021  
156 737 294  
1 996 337 527  
5 052 470  
2 104 161 840  
174 611 740  
33 017 789  
2 099 109 370  
174 611 740  
33 017 789  
135 697 021  
61 660 146  
65 929 096  
12 568 176  
1 854 326 095  
108 682 644  
20 449 613  
5 052 470  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
8 521 241  
1 503 748  
19 318 762  
43 000  
8 521 241  
1 503 748  
19 318 762  
43 000  
8 521 241  
1 503 748  
6 439 587  
43 000  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí (IZM)  
12 879 175  
1AL1  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
72 300  
72 300  
72 300  
72h  
280 159 727  
280 159 727  
256 049 889  
128 562 683  
126 290 314  
1 172 088  
243 170 790  
243 170 790  
100 640 419  
97 505 372  
2 751 420  
13 691 902  
13 691 902  
11 501 033  
11 501 033  
21 475 103  
21 475 103  
13 846 429  
10 736 186  
2 751 420  
358 823  
203 149 989  
203 149 989  
71 155 714  
71 130 910  
36 988 937  
36 988 937  
155 409 470  
31 057 311  
123 538 894  
813 265  
24  
26  
Ministerstvo kultúry SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Ministerstvo hospodárstva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
358 823  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
24 804  
24 804  
24 804  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR  
1 100 869 219  
1 042 501 145  
31 486 473  
40 840 905  
959 169 244  
58 368 074  
27  
85 432 368  
186 765 949  
23 500 762  
444 636 000  
83 932 368  
136 250 878  
17 147 759  
444 636 000  
31 486 473  
27 581 620  
10 388 815  
1 824 284  
13 859 752  
125 862 063  
15 323 475  
444 636 000  
1 500 000  
50 515 071  
6 353 003  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AD1 Priame platby  
Medziročný nárast pohľadávky na  
1AD2  
3 519 000  
3 519 000  
3 519 000  
priame platby voči EÚ  
12 000 000  
4 400 000  
12 000 000  
4 400 000  
12 000 000  
4 400 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
229 616 492  
229 616 492  
229 616 492  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
79 823 910  
950 195  
79 823 910  
950 195  
79 823 910  
950 195  
1AG2  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 4  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
263 592  
263 592  
263 592  
27 1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
19 005 159  
906 118  
19 005 159  
906 118  
19 005 159  
856 991  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
49 127  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
10 049 674  
10 049 674  
997 059  
9 052 615  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
1 176 185 143  
884 212 237  
20 840 224  
236 028 000  
620 065 292  
291 972 906  
29  
31  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
1 176 185 143  
884 212 237  
20 840 224  
236 028 000  
620 065 292  
291 972 906  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
22 044 125  
20 144 125  
3 344 926  
14 912 687  
700 000  
1 900 000  
22 044 125  
22 055 568  
22 055 568  
7 547 667  
7 547 667  
4 567 166  
4 567 166  
8 869 259  
8 869 259  
3 444 174  
3 444 174  
20 144 125  
21 615 568  
21 615 568  
7 517 667  
7 517 667  
4 397 966  
4 397 966  
8 721 259  
8 721 259  
3 386 257  
3 386 257  
3 344 926  
10 041 575  
10 041 575  
4 023 613  
4 023 613  
2 442 345  
2 442 345  
3 406 313  
3 406 313  
1 805 300  
1 805 300  
14 912 687  
7 222 029  
7 222 029  
2 023 602  
2 023 602  
881 939  
700 000  
673 236  
673 236  
15 000  
1 900 000  
440 000  
440 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Štatistický úrad SR  
32  
33  
34  
36  
37  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre verejné obstarávanie  
15 000  
30 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad jadrového dozoru SR  
37 500  
169 200  
169 200  
148 000  
148 000  
57 917  
881 939  
37 500  
3 072 456  
3 072 456  
755 676  
888 660  
888 660  
142 500  
142 500  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
755 676  
57 917  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
5 117 534  
5 087 534  
1 814 530  
1 446 438  
1 115 987  
30 000  
38  
5 117 534  
2 788 247  
2 788 247  
9 051 351  
9 049 351  
5 087 534  
2 673 247  
2 673 247  
9 051 351  
9 049 351  
1 814 530  
1 447 572  
1 447 572  
4 918 879  
4 918 879  
1 446 438  
690 522  
1 115 987  
12 000  
30 000  
115 000  
115 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Protimonopolný úrad SR  
40  
41  
690 522  
12 000  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Národný bezpečnostný úrad  
1 996 968  
1 994 968  
373 368  
373 368  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
2 000  
2 000  
2 000  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
9 853 805  
9 853 805  
9 605 549  
9 605 549  
1 617 346  
1 617 346  
98 462 120  
98 462 120  
7 370 735  
7 370 735  
19 050  
19 050  
248 256  
248 256  
42  
48  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Všeobecná pokladničná správa  
3 056 033 817  
3 053 716 448  
2 884 197 040  
2 881 879 671  
380 839 433  
380 839 433  
2 372 099 222  
2 369 781 853  
171 836 777  
171 836 777  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
999 264  
999 264  
999 264  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
1 318 105  
1 318 105  
1 318 105  
spolufinancovanie NFM  
67 102 604  
67 102 604  
780 741  
66 462 971  
66 462 971  
775 015  
13 517 434  
13 517 434  
480 652  
6 923 668  
6 923 668  
131 550  
41 329 672  
41 329 672  
7 303  
639 633  
639 633  
5 726  
51  
55  
Slovenská akadémia vied  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Kancelária Súdnej rady SR  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 5  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
780 741  
775 015  
480 652  
131 550  
7 303  
5 726  
55 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
11 Štátny rozpočet  
15 955 714 510 14 624 299 197  
1 953 532 101  
1 953 532 101  
1 998 721 623  
9 983 360 447  
1 331 415 313  
1 042 720 660  
14 319 733 505 13 277 012 845  
1 815 830 109  
8 818 968 059  
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Finančný nástroj pre životné prostredie  
LIFE+  
3 500 000  
999 264  
3 500 000  
999 264  
3 500 000  
11B6  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E2  
999 264  
1 318 105  
33 647 129  
647 709  
spolufinancovanie FM EHP  
Rozpočtové prostriedky kapitoly na  
11E4  
1 318 105  
33 723 651  
947 709  
1 318 105  
33 723 651  
947 709  
spolufinancovanie NFM  
Transfer od ostatných subjektov verejnej  
správy  
76 522  
11H  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a  
spravodlivosť  
300 000  
11R4  
401 660 012  
49 060 922  
194 578 395  
30 087 653  
47 674 519  
5 182 338  
146 903 876  
24 905 315  
207 081 617  
18 973 269  
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja  
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja –  
pro rata  
3 248 395  
3 248 395  
292 595  
2 955 800  
0
1AA3  
56 523 947  
6 115 820  
56 523 947  
6 115 820  
1AB1 Kohézny fond  
1AB2 Kohézny fond  
195 142 615  
38 032 948  
8 818 283  
195 142 615  
38 032 948  
8 818 283  
80 459 971  
16 733 335  
8 818 283  
114 682 644  
21 299 613  
1AC1 Európsky sociálny fond  
1AC2 Európsky sociálny fond  
1AC3 Európsky sociálny fond – pro rata  
1AD1 Priame platby  
444 636 000  
444 636 000  
444 636 000  
3 519 000  
Medziročný nárast pohľadávky na  
1AD2  
3 519 000  
3 519 000  
priame platby voči EÚ  
12 000 000  
4 400 000  
12 000 000  
4 400 000  
12 000 000  
4 400 000  
1AF1 Trhovo orientované výdavky  
1AF2 Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
229 616 492  
79 823 910  
229 616 492  
79 823 910  
229 616 492  
79 823 910  
1AG1  
Európsky poľnohospodársky fond pre  
rozvoj vidieka  
1AG2  
950 195  
263 592  
950 195  
263 592  
950 195  
263 592  
1AH1 Európsky námorný a rybársky fond  
1AH2 Európsky námorný a rybársky fond  
1AI2 Prechodná vnútroštátna pomoc  
19 005 159  
19 005 159  
19 005 159  
Európska územná spolupráca, programy  
1AJ2 nadnárodnej spolupráce a programy  
medziregionálnej spolupráce  
1 007 730  
1 007 730  
125 935  
881 795  
Fond európskej pomoci pre  
1AK1  
8 521 241  
1 503 748  
19 318 762  
10 049 674  
8 521 241  
1 503 748  
19 318 762  
10 049 674  
8 521 241  
1 503 748  
6 439 587  
997 059  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Fond európskej pomoci pre  
1AK2  
najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti  
mladých ľudí (IZM)  
12 879 175  
9 052 615  
1AL1  
Európska územná spolupráca (Interreg  
1AM1  
V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)  
Získané z rozdielu medzi výnosmi a  
72d nákladmi z podnikateľskej činnosti po  
zdanení  
8 820  
8 820  
8 120  
Z poistného plnenia zo zmluvného  
72e  
990 120  
990 120  
990 120  
poistenia alebo zo zákonného poistenia  
Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 12  
Strana: 6  
600  
610  
630  
640  
700  
Výdavky  
spolu  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Kapitálové  
výdavky  
Kód  
Kapitola / Zdroj rozpočtu  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
b
c
1
2
3
4
5
6
Od fyzickej osoby alebo právnickej  
osoby podľa osobitného predpisu  
489 283  
489 283  
482 533  
5 000  
72g  
Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  
podľa osobitného predpisu  
320 608  
375 000  
320 608  
375 000  
320 608  
375 000  
72h  
72i  
Od účastníkov konania o obnove  
evidencie niektorých pozemkov a  
právnych vzťahov k nim  
Za výkon záchrannej činnosti a pátrania  
po nezvestnej osobe (§ 11 ods. 3 zákona  
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej  
službe  
90 000  
90 000  
90 000  
72k  
14 354 404 865 13 311 684 205  
1 953 532 101  
1 816 206 631  
36 156 234  
8 853 262 897  
159 371 553  
970 720 997  
5 000  
1 042 720 660  
25 089 089  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Spolufinancovanie zo ŠR  
Prostriedky z rozpočtu EÚ  
Prostriedky podľa § 17, ods. 4  
Rozpočet kapitoly (11)  
220 616 876  
1 378 418 938  
2 273 831  
195 527 787  
1 114 813 374  
2 273 831  
144 092 377  
2 266 381  
263 605 564  
15 953 440 679 14 622 025 366  
15 955 714 510 14 624 299 197  
1 953 532 101  
1 953 532 101  
1 996 455 242  
1 998 721 623  
9 983 355 447  
9 983 360 447  
1 331 415 313  
1 331 415 313  
Spolu výdavky (11+72)