Tabuľka č. 10  
Medzirezortné programy v roku 2018  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 245  
5 000  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 245  
5 000  
29 MDV SR  
42 SŠHR SR  
15 645  
15 645  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Rozvojová spolupráca  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
100 000  
100 000  
12 MV SR  
30 323  
1 883 167  
7 214 843  
7 214 843  
10 000  
30 323  
1 883 167  
7 214 843  
7 214 843  
10 000  
30 323  
1 883 167  
6 873 520  
6 873 520  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T0A Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
05T0A02 Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
186 920  
186 920  
11 MO SR  
9 238 333  
9 238 333  
186 920  
8 787 010  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
677 756  
220 653  
427 756  
220 653  
180 000  
250 000  
29 MDV SR  
21 MZ SR  
06E01 MDV SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 032 867  
870 000  
2 032 867  
870 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
870 000  
3 801 276  
3 551 276  
1 050 000  
250 000  
suma za program: 06E  
1 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
41 475 961  
41 328 961  
37 304 857  
1 712 862  
38 533 104  
147 000  
147 000  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
37 451 857  
1 712 862  
34 509 000  
4 024 104  
4 024 104  
30 540 038  
764 671  
4 024 104  
30 540 038  
764 671  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
12 MV SR  
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
06G1Q03 Technická pomoc  
7 922 274  
7 922 274  
06G1Q04 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
06G1Q05 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít  
21 853 093  
21 853 093  
25 677 372  
22 868 705  
2 808 667  
25 677 372  
22 868 705  
2 808 667  
6 850 000  
6 850 000  
20 MŠ SR  
06G1R OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
06G1R01 Vzdelávanie (prioritná os 1)  
06G1R05 Technická pomoc  
226 948 291  
121 066 196  
34 830 258  
13 931 142  
57 120 695  
226 948 291  
121 066 196  
34 830 258  
13 931 142  
57 120 695  
142 011 432  
80 710 797  
23 220 172  
22 MPSVaR SR  
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
06G1S01 Zamestnanosť  
06G1S02 Sociálne začlenenie  
06G1S03 Technická pomoc  
38 080 463  
06G1S04 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých  
324 641 662  
324 494 662  
1 712 862  
187 394 536  
147 000  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 200 000  
6 000 000  
38 265  
1 200 000  
6 000 000  
38 265  
26 MH SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
13 MS SR  
15 MF SR  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
27 MP SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
14 500  
14 500  
33 800  
13 800  
20 000  
18 000  
180 000  
5 297  
162 000  
5 297  
1 550 000  
45 189  
1 550 000  
45 189  
2 656  
2 656  
95 665  
95 665  
2 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 660 720  
1 700  
1 660 720  
1 700  
29 MDV SR  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
42 SŠHR SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDV SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
500  
500  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
563 655  
563 655  
11 391 947  
11 353 947  
38 000  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
41 369 078  
41 369 078  
626 344  
39 592 070  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
25 323 164  
25 085 664  
33 257  
22 706 175  
237 500  
66 692 242  
66 454 742  
659 601  
62 298 245  
237 500  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
203 000  
121 300  
203 000  
121 300  
203 000  
121 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
1 200 000  
1 200 000  
1 200 000  
26 MH SR  
619 591  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
619 591  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
619 591  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDV SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970C Príspevky SR do MO - ÚNMS SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDV SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
38 ÚNMaS SR  
36 ÚJD SR  
650 000  
650 000  
650 000  
3 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
13 740 009  
640 Bežné transfery  
13 740 009  
13 740 009  
suma za program: 097  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
13 800  
10 500  
399  
13 800  
10 500  
399  
13 MS SR  
27 MP SR  
07 GP SR  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
0AR0D Generálna prokuratúra SR - Protidrogová politika  
114 699  
114 699  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
419 548  
4 300  
5 400  
419 548  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
255 668  
4 000  
429 248  
429 248  
255 668  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
20 000  
20 000  
07 GP SR  
15 MF SR  
0AU04 Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR  
0AU05 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MF SR  
130 000  
130 000  
36 000  
4 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
307 376  
307 376  
166 536  
202 536  
11 MO SR  
457 376  
457 376  
suma za program: 0AU  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB02 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MO SR  
2 500  
2 500  
11 MO SR  
21 MZ SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
90 000  
90 000  
90 000  
90 000  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
92 500  
92 500  
suma za program: 0DB  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
41 071 454  
41 071 454  
22 561 760  
33 579 453  
22 561 760  
20 MŠ SR  
0EA01 Operačný program Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR  
0EA0101 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) - MŠVVaŠ SR  
22 561 760  
11 017 693  
0EA0102 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
(špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1) - MŠVVaŠ SR  
11 017 693  
11 017 693  
7 492 001  
127 462 402  
614 014  
7 492 001  
3 110 243  
0EA0103 Technická pomoc  
124 352 159  
26 MH SR  
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
614 014  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji -  
špecifický cieľ 2.2.2  
1 412 567  
555 873  
1 412 567  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os  
3
555 873  
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji -  
prioritná os 4  
121 769 705  
3 110 243  
121 769 705  
3 110 243  
0EA0205 Technická pomoc - prioritná os 5  
5 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
44 181 697  
640 Bežné transfery  
33 579 453  
168 533 856  
124 352 159  
suma za program: 0EA  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Národnej rady SR  
1 495 261  
851 261  
644 000  
01 KNR SR  
02 KP SR  
03 ÚV SR  
05 KÚS SR  
503 769  
991 492  
343 769  
507 492  
160 000  
484 000  
0EK0101 Systém vnútornej správy  
0EK0103 Podporná infraštruktúra  
0EK02 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária prezidenta SR  
222 500  
222 500  
3 800  
3 800  
0EK0201 Systémy vnútornej správy  
0EK0203 Podporná infraštruktúra  
218 700  
218 700  
0EK03 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad vlády SR  
3 645 267  
3 480 267  
2 790 500  
2 790 500  
165 000  
116 723  
116 723  
0EK0301 Systémy vnútornej správy  
0EK0303 Podporná infraštruktúra  
3 528 544  
3 363 544  
165 000  
108 900  
104 500  
0EK04 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Ústavného súdu SR  
451 395  
342 495  
182 201  
250 544  
18 650  
77 701  
250 544  
14 250  
0EK0401 Systémy vnútornej správy  
0EK0402 Špecializované systémy  
0EK0403 Podporná infraštruktúra  
4 400  
0EK05 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Najvyšší súd SR  
91 032  
91 032  
06 NS SR  
17 400  
28 902  
44 730  
17 400  
28 902  
44 730  
0EK0501 Systémy vnútornej správy  
0EK0502 Špecializované systémy  
0EK0503 Podporná infraštruktúra  
0EK06 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Generálna prokuratúra SR  
5 277 013  
4 573 620  
703 393  
07 GP SR  
54 120  
405 832  
54 120  
327 832  
0EK0601 Systémy vnútornej správy  
0EK0602 Špecializované systémy  
0EK0603 Podporná infraštruktúra  
0EK0604 Špecializované prvky  
78 000  
383 185  
242 208  
2 437 125  
2 379 936  
2 053 940  
2 137 728  
0EK07 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
1 218 886  
1 205 186  
13 700  
08 NKÚ  
6 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
256 100  
5 600  
256 100  
5 600  
0EK0701 Systémy vnútornej správy  
0EK0702 Špecializované systémy  
93 500  
863 686  
79 800  
863 686  
13 700  
0EK0703 Podporná infraštruktúra  
0EK0704 Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR  
0EK0B Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo vnútra SR  
43 426 730  
38 426 730  
5 000 000  
12 MV SR  
274 680  
18 660 552  
24 491 498  
274 680  
18 660 552  
19 491 498  
0EK0B01 Systémy vnútornej správy  
0EK0B02 Špeciializované systémy  
0EK0B03 Podporná infraštruktúra  
5 000 000  
1 547 100  
0EK0C Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
20 601 258  
19 054 158  
13 MS SR  
480 820  
1 251 700  
6 176 051  
11 150 587  
480 820  
1 001 700  
5 521 051  
11 150 587  
0EK0C01 Systémy vnútornej správy  
250 000  
655 000  
0EK0C02 Špecializované systémy  
0EK0C03 Podporná infraštruktúra  
0EK0C04 Informačné systémy obstarané z prostriedkov EÚ a ŠFM  
0EK0C05 Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného  
systému  
1 542 100  
900 000  
642 100  
0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo financií SR  
85 108 822  
59 140 313  
25 968 509  
15 MF SR  
313 600  
26 708 032  
10 348 773  
15 883 293  
7 612 378  
965 133  
148 600  
14 253 402  
8 537 339  
14 385 948  
1 000 878  
685 133  
165 000  
12 454 630  
1 811 434  
1 497 345  
6 611 500  
280 000  
0EK0D01 Systémy vnútornej správy  
0EK0D02 Špecializované systémy  
0EK0D03 Podporná infraštruktúra  
0EK0D04 Informačný systém pre systém štátnej pokladnice  
0EK0D05 Rozpočtový informačný systém  
0EK0D06 Informačný systém účtovníctva fondov  
0EK0D07 Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia  
verejných financií  
15 701 091  
15 052 491  
648 600  
2 400 000  
5 100 000  
76 522  
1 500 000  
3 500 000  
76 522  
900 000  
0EK0D08 Centrálny účtovný systém  
1 600 000  
0EK0D0C Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva  
0EK0D0D Centrálne licenčné zmluvné vzťahy  
0EK0E Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo životného prostredia SR  
2 037 409  
1 930 409  
470 000  
107 000  
18 MŽP SR  
427 509  
125 400  
884 500  
600 000  
407 509  
100 400  
822 500  
600 000  
120 000  
50 000  
20 000  
25 000  
62 000  
0EK0E01 Systémy vnútornej správy  
0EK0E02 Špecializované systémy  
0EK0E03 Podporná infraštruktúra  
0EK0E04 Register priestorových informácií  
300 000  
0EK0F Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
14 309 319  
12 732 228  
54 830  
1 577 091  
20 MŠ SR  
7 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
476 854  
88 000  
461 614  
30 000  
21 500  
15 240  
58 000  
0EK0F01 Systémy vnútornej správy  
0EK0F02 Špecializované systémy  
2 688 083  
6 386 669  
4 669 713  
2 528 083  
6 386 669  
3 325 862  
1 500  
160 000  
0EK0F03 Podporná infraštruktúra  
31 830  
0EK0F04 Informačné technológie v regionálnom školstve  
0EK0F05 Informačné technológie vo vysokom školstve  
1 343 851  
0EK0G Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
944 777  
944 777  
21 MZ SR  
773 727  
79 398  
91 652  
773 727  
79 398  
91 652  
0EK0G01 Systémy vnútornej správy  
0EK0G02 Špecializované systémy  
0EK0G03 Podporná infraštruktúra  
0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
17 204 954  
16 728 954  
476 000  
22 MPSVaR SR  
4 429 969  
4 734 819  
8 040 166  
4 429 969  
4 675 819  
7 623 166  
0EK0H01 Systémy vnútornej správy  
0EK0H02 Špecializované systémy  
0EK0H03 Podporná infraštruktúra  
59 000  
417 000  
0EK0I Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo kultúry SR  
1 800 000  
1 800 000  
24 MK SR  
249 000  
147 300  
249 000  
147 300  
0EK0I01 Systémy vnútornej správy  
0EK0I02 Špecializované systémy  
1 252 700  
151 000  
1 252 700  
151 000  
0EK0I03 Podporná infraštruktúra  
0EK0I04 ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti  
0EK0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo hospodárstva SR  
2 490 364  
2 263 864  
122 600  
226 500  
52 500  
26 MH SR  
263 700  
11 200  
211 200  
11 200  
32 700  
11 200  
78 700  
0EK0J01 Systémy vnútornej správy  
0EK0J02 Špecializované systémy  
0EK0J03 Podporná infraštruktúra  
615 464  
541 464  
74 000  
0EK0J04 ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60  
mesiacov  
1 200 000  
1 100 000  
100 000  
150 000  
250 000  
150 000  
250 000  
0EK0J05 Agendový systém - Hospodársky register  
0EK0J06 Ekonomický informačný systém SAP  
0EK0K Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
2 805 400  
2 805 400  
27 MP SR  
381 350  
3 000  
381 350  
3 000  
0EK0K01 Systémy vnútornej správy  
0EK0K02 Špecializované systémy  
1 681 050  
700 000  
40 000  
1 681 050  
700 000  
40 000  
0EK0K03 Podporná infraštruktúra  
0EK0K06 Ekonomický informačný systém  
0EK0K09 Elektronický informačný systém na správu dokumentov  
8 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK0L Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
8 790 200  
6 015 231  
2 774 969  
29 MDV SR  
660 000  
759 563  
2 332 956  
1 550 544  
102 000  
333 480  
1 851 240  
186 000  
890 169  
124 248  
660 000  
316 563  
1 932 956  
1 477 144  
102 000  
333 480  
666 840  
186 000  
216 000  
124 248  
0EK0L01 Systémy vnútornej správy  
0EK0L02 Špecializované systémy  
443 000  
400 000  
73 400  
0EK0L03 Podporná infraštruktúra  
0EK0L04 Jednotný informačný systém v cestnej doprave  
0EK0L06 IS INFOREG  
0EK0L07 Digitálny tachograf  
1 184 400  
674 169  
0EK0L09 Informačný model systému cestnej siete  
0EK0L0A Riečny informačný systém (RIS)  
0EK0L0B Informačný systém na správu katastrálnych dát  
0EK0L0C Informačný systém LS  
0EK0M Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
10 728 021  
9 098 021  
448  
1 630 000  
31 ÚGKK SR  
69 250  
415 476  
4 343 294  
894 173  
500 000  
3 105 828  
500 000  
900 000  
69 250  
305 476  
0EK0M01 Systémy vnútornej správy  
0EK0M02 Špecializované systémy  
0EK0M03 Podporná infraštruktúra  
448  
110 000  
120 000  
4 223 294  
894 173  
0EK0M04 ZB GIS podpora prevádzky  
0EK0M05 ZB GIS rozvoj  
500 000  
3 105 828  
500 000  
0EK0M06 ESKN podpora prevádzky  
0EK0M07 Poradenstvo v oblasti riadenia komplexných IT projektov  
0EK0M08 Digitálny model terénu  
900 000  
300 000  
0EK0N Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Štatistický úrad SR  
4 517 732  
4 217 732  
32 ŠÚ SR  
59 812  
163 288  
1 282 320  
1 548 000  
764 312  
315 000  
385 000  
59 812  
163 288  
1 282 320  
1 548 000  
764 312  
150 000  
250 000  
0EK0N01 Systémy vnútornej správy  
0EK0N02 Špecializované systémy  
0EK0N03 Podporná infraštruktúra  
0EK0N04 Elektronické služby ŠÚ SR  
0EK0N05 Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov  
0EK0N06 SODB - IT  
165 000  
135 000  
0EK0N07 Voľby - IT  
0EK0O Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad pre verejné obstarávanie  
950 000  
920 000  
30 000  
33 ÚVO  
37 000  
239 000  
330 000  
344 000  
37 000  
209 000  
330 000  
344 000  
0EK0O01 Systémy vnútornej správy  
0EK0O03 Podporná infraštruktúra  
0EK0O04 Informačný systém EVO  
0EK0O05 Informačný systém ÚVO  
30 000  
9 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK0Q Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad jadrového dozoru SR  
430 246  
288 246  
142 000  
36 ÚJD SR  
192 606  
86 000  
145 606  
46 000  
96 640  
47 000  
40 000  
55 000  
0EK0Q01 Systémy vnútornej správy  
0EK0Q02 Špecializované systémy  
0EK0Q03 Podporná infraštruktúra  
151 640  
0EK0R Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
300 332  
242 415  
57 917  
37 ÚPV SR  
5 000  
9 815  
5 000  
9 815  
0EK0R01 Systémy vnútornej správy  
0EK0R02 Špecializované systémy  
0EK0R03 Podporná infraštruktúra  
0EK0R04 IS Elektronické služby ÚPV SR  
39 500  
246 017  
39 500  
188 100  
57 917  
30 000  
30 000  
0EK0S Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
107 578  
77 578  
38 ÚNMaS SR  
40 PÚ SR  
41 NBÚ  
34 000  
73 578  
4 000  
0EK0S01 Systémy vnútornej správy  
0EK0S03 Podporná infraštruktúra  
73 578  
0EK0T Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Protimonopolný úrad SR  
117 000  
22 000  
22 000  
95 000  
102 000  
15 000  
80 000  
15 000  
0EK0T01 Systémy vnútornej správy  
0EK0T03 Podporná infraštruktúra  
0EK0U Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Národný bezpečnostný úrad  
584 838  
584 838  
107 329  
268 717  
208 792  
107 329  
268 717  
208 792  
0EK0U01 Systémy vnútornej správy  
0EK0U02 Špecializované systémy  
0EK0U03 Podporná infraštruktúra  
0EK0V Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
416 256  
168 000  
248 256  
248 256  
42 SŠHR SR  
341 256  
75 000  
93 000  
75 000  
0EK0V01 Systémy vnútornej správy  
0EK0V03 Podporná infraštruktúra  
0EK0W Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
52 900  
40 900  
12 000  
12 000  
48 VPS  
Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov  
SR  
0EK0W01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária verejného ochrancu práv  
41 900  
11 000  
29 900  
11 000  
0EK0W02 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad na ochranu osobných údajov SR  
0EK11 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Slovenská akadémia vied  
731 251  
731 251  
306 011  
2 000  
51 SAV  
36 600  
45 395  
36 600  
45 395  
0EK1101 Systémy vnútornej správy  
0EK1102 Špecializované systémy  
0EK1103 Podporná infraštruktúra  
649 256  
649 256  
304 011  
10 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK12 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Súdnej rady SR  
28 500  
28 500  
55 KSR  
10 500  
100  
10 500  
100  
0EK1201 Systémy vnútornej správy  
0EK1202 Špecializované systémy  
0EK1203 Podporná infraštruktúra  
17 900  
17 900  
0EK13 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
100 000  
70 000  
30 000  
30 000  
04 ÚPVII  
100 000  
70 000  
0EK1303 Podporná infraštruktúra  
230 985 241  
189 097 906  
3 744 389  
41 887 335  
suma za program: 0EK  
11 / 33  
Tabuľka č. 10a  
Medzirezortné programy v roku 2019  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
5 245  
5 500  
5 400  
12 MV SR  
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00206 MDV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 245  
5 500  
29 MDV SR  
42 SŠHR SR  
16 145  
16 145  
suma za program: 002  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
05T Rozvojová spolupráca  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
100 000  
100 000  
12 MV SR  
30 323  
1 883 167  
160 000  
30 323  
1 883 167  
160 000  
30 323  
1 883 167  
160 000  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
15 MF SR  
10 MZV SR  
05T04 Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
05T08 Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
05T09 Rozvojová spolupráca - MF SR  
7 214 843  
7 214 843  
10 000  
7 214 843  
7 214 843  
10 000  
186 920  
6 873 520  
6 873 520  
05T0A Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
05T0A02 Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
05T0B Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
186 920  
11 MO SR  
9 398 333  
9 398 333  
186 920  
8 947 010  
suma za program: 05T  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06E Podpora obrany  
11 Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
800 000  
220 653  
400 000  
220 653  
100 000  
400 000  
29 MDV SR  
21 MZ SR  
06E01 MDV SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
06E03 MZ SR - Zdravotnícka podpora  
2 117 000  
1 050 000  
2 117 000  
1 050 000  
42 SŠHR SR  
11 MO SR  
06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu  
06E0I MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
1 050 000  
4 187 653  
3 787 653  
1 150 000  
400 000  
suma za program: 06E  
12 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06G Ľudské zdroje  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti -  
MPSVR SR  
44 093 433  
43 948 733  
42 104 857  
1 712 862  
41 152 876  
144 700  
144 700  
22 MPSVaR SR  
06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a  
zvýšenie zamestnateľnosti  
42 249 557  
1 712 862  
39 309 000  
1 843 876  
1 843 876  
88 742 372  
2 096 629  
34 800 000  
1 843 876  
88 742 372  
2 096 629  
34 800 000  
06G040J Individuálna štátna pomoc  
12 MV SR  
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
06G1Q03 Technická pomoc  
06G1Q04 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
06G1Q05 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít  
51 845 743  
51 845 743  
91 065 970  
87 509 303  
3 556 667  
91 065 970  
87 509 303  
3 556 667  
11 400 000  
11 400 000  
20 MŠ SR  
06G1R OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
06G1R01 Vzdelávanie (prioritná os 1)  
06G1R05 Technická pomoc  
239 176 598  
159 438 568  
68 292 471  
11 445 559  
239 176 598  
159 438 568  
68 292 471  
11 445 559  
151 820 693  
106 292 379  
45 528 314  
22 MPSVaR SR  
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
06G1S01 Zamestnanosť  
06G1S02 Sociálne začlenenie  
06G1S03 Technická pomoc  
463 078 373  
462 933 673  
1 712 862  
204 373 569  
144 700  
suma za program: 06G  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 200 000  
6 000 000  
38 265  
1 200 000  
6 000 000  
38 265  
26 MH SR  
11 MO SR  
12 MV SR  
13 MS SR  
15 MF SR  
18 MŽP SR  
20 MŠ SR  
21 MZ SR  
22 MPSVaR SR  
24 MK SR  
27 MP SR  
29 MDV SR  
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR  
06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR  
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR  
06H04 Hospodárska mobilizácia MS SR  
06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR  
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
06H07 Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
06H08 Hospodárska mobilizácia MZ SR  
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR  
06H0B Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
06H0D Hospodárska mobilizácia MDV SR  
14 500  
14 500  
34 000  
19 000  
15 000  
19 000  
180 000  
5 297  
161 000  
5 297  
1 550 000  
45 189  
1 550 000  
45 189  
2 656  
2 656  
95 665  
95 665  
1 660 720  
1 660 720  
13 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06H Hospodárska mobilizácia  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
1 700  
500  
1 700  
31 ÚGKK SR  
36 ÚJD SR  
06H0E Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR  
06H0F Hospodárska mobilizácia ÚJD SR  
500  
573 750  
573 750  
42 SŠHR SR  
06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  
11 402 242  
11 368 242  
34 000  
suma za program: 06H  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
06K11 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu  
výskumu a vývoja  
29 369 078  
29 369 078  
626 344  
27 641 000  
20 MŠ SR  
20 MŠ SR  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej  
politiky  
14 255 164  
14 017 664  
33 257  
11 638 175  
237 500  
43 624 242  
43 386 742  
659 601  
39 279 175  
237 500  
suma za program: 06K  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
203 000  
122 300  
203 000  
122 300  
203 000  
122 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
09703 Príspevky SR do MO - MF SR  
09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií -  
MH SR  
1 250 000  
1 250 000  
1 250 000  
26 MH SR  
619 591  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
619 591  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
619 591  
595 000  
792 225  
246 488  
9 096 718  
135 000  
80 687  
21 MZ SR  
09705 Príspevky SR do MO - MZ SR  
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
09707 Príspevky SR do MO - MDV SR  
09708 Príspevky SR do MO - MPRV SR  
0970A Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
0970B Príspevky SR do MO - ÚPV SR  
0970C Príspevky SR do MO - ÚNMS SR  
0970D Príspevky SR do MO - ÚJD SR  
22 MPSVaR SR  
29 MDV SR  
27 MP SR  
20 MŠ SR  
37 ÚPV SR  
38 ÚNMaS SR  
36 ÚJD SR  
650 000  
650 000  
650 000  
13 791 009  
13 791 009  
13 791 009  
suma za program: 097  
14 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
03 Úrad vlády SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
40 000  
50 000  
40 000  
50 000  
20 MŠ SR  
0AR02 MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová  
politika  
50 000  
22 MPSVaR SR  
13 800  
10 500  
399  
13 800  
10 500  
399  
13 MS SR  
27 MP SR  
07 GP SR  
0AR08 Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
0AR0B Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
0AR0D Generálna prokuratúra SR - Protidrogová politika  
114 699  
114 699  
50 000  
suma za program: 0AR  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
12 Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
5 400  
419 548  
4 300  
5 400  
419 548  
4 300  
12 MV SR  
15 MF SR  
26 MH SR  
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS02 MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
255 668  
4 000  
429 248  
429 248  
255 668  
4 000  
suma za program: 0AS  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
celkom  
20 000  
20 000  
07 GP SR  
15 MF SR  
0AU04 Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR  
0AU05 Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MF SR  
130 000  
130 000  
36 000  
0AU06 Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo  
územia SR - MO SR  
307 376  
307 376  
166 536  
11 MO SR  
457 376  
457 376  
202 536  
suma za program: 0AU  
15 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0DB02 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MO SR  
2 500  
2 500  
11 MO SR  
21 MZ SR  
0DB06 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej  
republike - MZ SR  
90 000  
90 000  
90 000  
90 000  
0DB0601 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
92 500  
92 500  
suma za program: 0DB  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
211 102 752  
211 102 752  
144 892 263  
203 610 755  
144 892 263  
20 MŠ SR  
0EA01 Operačný program Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR  
0EA0101 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1,  
1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) - MŠVVaŠ SR  
144 892 263  
58 718 492  
0EA0102 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
(špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1) - MŠVVaŠ SR  
58 718 492  
58 718 492  
7 491 997  
221 888 670  
178 322 662  
7 491 997  
5 682 352  
0EA0103 Technická pomoc  
216 206 318  
26 MH SR  
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
178 322 662  
8 453 098  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji -  
špecifický cieľ 2.2.2  
8 453 098  
26 563 025  
2 867 533  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os  
3
26 563 025  
2 867 533  
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji -  
prioritná os 4  
5 682 352  
5 682 352  
0EA0205 Technická pomoc - prioritná os 5  
432 991 422  
216 785 104  
203 610 755  
216 206 318  
suma za program: 0EA  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020  
15 Ministerstvo financií SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
celkom  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
158 447 664  
158 447 664  
158 447 664  
158 447 664  
15 MF SR  
0EJ01 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR  
0EJ0101 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR  
16 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020  
15 Ministerstvo financií SR  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
158 447 664  
640 Bežné transfery  
158 447 664  
suma za program: 0EJ  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Národnej rady SR  
1 051 661  
791 661  
260 000  
01 KNR SR  
02 KP SR  
03 ÚV SR  
05 KÚS SR  
503 769  
547 892  
343 769  
447 892  
160 000  
100 000  
0EK0101 Systém vnútornej správy  
0EK0103 Podporná infraštruktúra  
0EK02 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária prezidenta SR  
209 500  
209 500  
3 800  
3 800  
0EK0201 Systémy vnútornej správy  
0EK0203 Podporná infraštruktúra  
205 700  
205 700  
0EK03 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Úrad vlády SR  
3 529 359  
3 364 359  
2 790 500  
2 790 500  
165 000  
96 723  
96 723  
0EK0301 Systémy vnútornej správy  
0EK0303 Podporná infraštruktúra  
3 432 636  
3 267 636  
165 000  
106 500  
103 000  
0EK04 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Kancelária Ústavného súdu SR  
453 445  
346 945  
183 151  
250 544  
19 750  
80 151  
250 544  
16 250  
0EK0401 Systémy vnútornej správy  
0EK0402 Špecializované systémy  
0EK0403 Podporná infraštruktúra  
3 500  
0EK05 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Najvyšší súd SR  
104 432  
104 432  
06 NS SR  
3 400  
56 302  
44 730  
3 400  
56 302  
44 730  
0EK0501 Systémy vnútornej správy  
0EK0502 Špecializované systémy  
0EK0503 Podporná infraštruktúra  
0EK06 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Generálna prokuratúra SR  
3 854 560  
3 753 660  
100 900  
07 GP SR  
54 120  
327 832  
54 120  
327 832  
0EK0601 Systémy vnútornej správy  
0EK0602 Špecializované systémy  
0EK0603 Podporná infraštruktúra  
0EK0604 Špecializované prvky  
1 334 880  
2 137 728  
1 233 980  
2 137 728  
100 900  
7 700  
0EK07 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
1 212 886  
1 205 186  
08 NKÚ  
17 / 33  
Medzirezortný program:  
Gestor:  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy  
a ostatné osobné  
vyrovnania  
620 Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Plánované výdavky  
700 Kapitálové  
výdavky  
Účastník  
Medzirezortný podprogram  
celkom  
600 Bežné výdavky  
640 Bežné transfery  
256 100  
5 600  
256 100  
5 600  
0EK0701 Systémy vnútornej správy  
0EK0702 Špecializované systémy  
87 500  
863 686  
79 800  
863 686  
7 700  
0EK0703 Podporná infraštruktúra  
0EK0704 Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR  
0EK0B Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo vnútra SR  
43 426 730  
38 426 730  
5 000 000  
12 MV SR  
274 680  
18 660 552  
24 491 498  
274 680  
18 660 552  
19 491 498  
0EK0B01 Systémy vnútornej správy  
0EK0B02 Špeciializované systémy  
0EK0B03 Podporná infraštruktúra  
5 000 000  
881 900  
0EK0C Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
19 905 900  
19 024 000  
13 MS SR  
480 820  
1 161 700  
6 045 893  
11 150 587  
480 820  
1 001 700  
5 490 893  
11 150 587  
0EK0C01 Systémy vnútornej správy  
160 000  
555 000  
0EK0C02 Špecializované systémy  
0EK0C03 Podporná infraštruktúra  
0EK0C04 Informačné systémy obstarané z prostriedkov EÚ a ŠFM  
0EK0C05 Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného  
systému  
1 066 900  
900 000  
166 900  
0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo financií SR  
83 597 461  
59 109 243  
24 488 218  
15 MF SR  
213 600  
25 685 242  
10 331 363  
16 083 293  
6 664 217  
1 042 133  
128 600  
14 170 242  
8 552 429  
14 385 948  
1 000 878  
742 133  
85 000  
11 515 000  
1 778 934  
1 697 345  
5 663 339  
300 000  
0EK0D01 Systémy vnútornej správy  
0EK0D02 Špecializované systémy  
0EK0D03 Podporná infraštruktúra  
0EK0D04 Informačný systém pre systém štátnej pokladnice  
0EK0D05 Rozpočtový informačný systém  
0EK0D06 Informačný systém účtovníctva fondov  
0EK0D07 Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia  
verejných financií  
15 701 091  
15 052 491  
648 600  
2 400 000  
5 400 000  
76 522  
1 500 000  
3 500 000  
76 522  
900 000  
0EK0D08 Centrálny účtovný systém  
1 900 000  
0EK0D0C Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva  
0EK0D0D Centrálne licenčné zmluvné vzťahy  
0EK0E Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo životného prostredia SR  
2 473 409  
2 330 409  
470 000  
143 000  
40 000  
18 MŽP SR  
447 509  
100 400  
407 509  
100 400  
120 000  
50 000  
0EK0E01 Systémy vnútornej správy  
0EK0E02 Špecializované systémy  
0EK0E03 Podporná infraštruktúra  
0EK0E04 Register priestorových informácií  
1 325 500  
600 000  
1 222 500  
600 000  
300 000  
103 000  
0EK0F Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
14 309 319  
12 732 228  
54 830  
1 577 091  
20 MŠ SR  
18 / 33