Tabuľka č. 9  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2018 podľa kapitol  
Úrad vlády SR (ÚV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
6 957 457 1 600 367  
Názov OP,  
Kód  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
PD, iniciatívy  
programu  
ES (skratka)  
Názov opatrenia  
6 957 457  
1 600 367  
8 557 824  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
6 957 457  
5 003 593  
1 953 864  
1 523 559  
1 095 107  
428 452  
76 808  
6 957 457  
5 003 593  
1 953 864  
1 523 559  
1 095 107  
428 452  
76 808  
8 481 016  
6 098 700  
2 382 316  
76 808  
OP TP  
OP TP  
06P0E01  
06P0E02  
301011  
1.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
2.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
301021  
Spolu za program: Nadnárodná spolupráca  
NS  
NS  
0EC0102  
0EC0101  
391000  
391000  
Nadnárodná spolupráca  
Nadnárodná spolupráca  
51 313  
51 313  
51 313  
25 495  
25 495  
25 495  
Ministerstvo vnútra SR (MV SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
28 832 292  
1 707 746  
28 832 292  
1 707 746  
30 540 038  
Spolu za ministerstvo:  
28 832 292  
6 815 564  
21 358 879  
657 849  
1 707 746  
1 106 710  
494 214  
28 832 292  
6 815 564  
21 358 879  
657 849  
1 707 746  
1 106 710  
494 214  
30 540 038  
7 922 274  
21 853 093  
764 671  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
5.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
06G1Q04  
06G1Q05  
06G1Q03  
312051  
312061  
312073  
6.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
7.3. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
106 822  
106 822  
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
3 500 000  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
89 551 599  
ŠR zdroje  
17 922 821  
EÚ zdroje  
89 551 599  
ŠR zdroje  
21 422 821  
110 974 420  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
89 551 599  
56 523 947  
3 130 585  
23 967 069  
5 929 998  
17 922 821  
6 115 820  
7 213 390  
1 804 705  
2 788 906  
89 551 599  
56 523 947  
3 130 585  
23 967 069  
5 929 998  
17 922 821  
6 115 820  
7 213 390  
1 804 705  
2 788 906  
3 500 000  
3 500 000  
107 474 420  
62 639 767  
10 343 975  
25 771 774  
8 718 904  
3 500 000  
3 500 000  
OP KŽP  
OP KŽP  
OP KŽP  
OP KŽP  
0750801  
0750803  
0750804  
076030D  
310011  
310031  
310041  
310051  
1.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
3.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
4.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
5.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
3 500 000  
Spolu za program: LIFE+  
LIFE+  
075050C  
394100  
LIFE+  
3 500 000  
1 / 6  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
26 431 603  
40 317 223  
26 431 603  
40 317 223  
66 748 826  
Spolu za ministerstvo:  
13 057 462  
10 726 423  
2 331 039  
27 259 761  
12 884 120  
8 157 693  
6 217 948  
12 619 910  
12 142 282  
477 628  
13 057 462  
10 726 423  
2 331 039  
27 259 761  
12 884 120  
8 157 693  
6 217 948  
12 619 910  
12 142 282  
477 628  
25 677 372  
22 868 705  
2 808 667  
41 071 454  
22 561 760  
11 017 693  
7 492 001  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
1.1. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
06G1R01  
06G1R05  
312011  
312072  
7.2. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
13 811 693  
9 677 640  
2 860 000  
1 274 053  
13 811 693  
9 677 640  
2 860 000  
1 274 053  
Spolu za program: Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
0EA0101  
0EA0102  
0EA0103  
313011  
1.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
2.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
5.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
313021  
313051  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
34 521 537  
202 451 743  
34 521 537  
202 451 743  
236 973 280  
Spolu za ministerstvo:  
193 930 502  
51 450 405  
103 937 202  
26 955 121  
11 587 774  
8 521 241  
33 017 789  
5 670 290  
17 128 994  
7 875 137  
2 343 368  
1 503 748  
193 930 502  
51 450 405  
103 937 202  
26 955 121  
11 587 774  
8 521 241  
33 017 789  
5 670 290  
17 128 994  
7 875 137  
2 343 368  
1 503 748  
226 948 291  
57 120 695  
121 066 196  
34 830 258  
13 931 142  
10 024 989  
Spolu za program: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
2.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
SOP ĽZ  
06G1S04  
06G1S01  
06G1S02  
06G1S03  
312021  
312031  
312041  
312071  
3.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
4.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
7.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
Spolu za program: Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-2020  
Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-  
2020  
OP SZNO  
07C0B01  
315000  
8 521 241  
1 503 748  
8 521 241  
1 503 748  
10 024 989  
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
813 265  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
1 196 892  
2 751 420  
2 751 420  
383 627  
358 823  
123 538 894  
126 290 314  
127 487 206  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
123 538 894  
290 314  
813 265  
323 700  
53 744  
126 290 314  
290 314  
1 172 088  
323 700  
53 744  
127 462 402  
614 014  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
OP VaI  
0EA0201  
0EA0202  
0EA0203  
0EA0204  
0EA0205  
313012  
1.2. PJ MH SR – VOJ: 00686832/00116  
2.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
3.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
4.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
5.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
313022  
313031  
313041  
313052  
1 358 823  
355 873  
1 358 823  
355 873  
1 412 567  
555 873  
200 000  
235 821  
200 000  
235 821  
358 823  
121 533 884  
121 533 884  
2 751 420  
121 769 705  
3 110 243  
2 751 420  
358 823  
2 / 6  
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
24 804  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
24 804  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
24 804  
13 165  
11 639  
Spolu za program: Medziregionálna spolupráca  
MS  
MS  
07K0H01  
07K0G01  
392000  
392000  
Medziregionálna spolupráca  
Medziregionálna spolupráca  
13 165  
11 639  
13 165  
11 639  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
50 515 071  
ŠR zdroje  
6 353 003  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
833 503 239  
125 065 538  
884 018 310  
131 418 541  
1 015 436 851  
Spolu za ministerstvo:  
Spolu za program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
136 250 878  
20 994 619  
72 376 746  
13 723 798  
4 404 786  
14 362 114  
10 388 815  
950 195  
17 147 759  
2 798 824  
9 919 633  
2 010 548  
564 022  
30 448  
50 515 071  
20 994 618  
18 094 187  
3 430 950  
4 404 787  
3 590 529  
6 353 003  
2 798 824  
2 479 908  
502 637  
564 022  
7 612  
186 765 949  
41 989 237  
90 470 933  
17 154 748  
8 809 573  
17 952 643  
10 388 815  
950 195  
23 500 762  
5 597 648  
12 399 541  
2 513 185  
1 128 044  
38 060  
210 266 711  
47 586 885  
102 870 474  
19 667 933  
9 937 617  
17 990 703  
12 213 099  
1 213 787  
654 938  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
IR OP  
0DV0101  
0DV0102  
0DV0103  
0DV0104  
0DV0105  
0DV0106  
302011  
302021  
302031  
302041  
302051  
302061  
1.1. PJ MPRV – VOJ: 00156621/00351  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
6.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
1 824 284  
263 592  
163 734  
13 200  
1 824 284  
263 592  
163 734  
13 200  
Spolu za program: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
OP RH  
0CC0301  
0CC0302  
0CC0303  
0CC0304  
303021  
2.1. PPA – VOJ: 30794323/00103  
3.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
5.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
7.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
491 204  
491 204  
303031  
303051  
303071  
199 017  
199 017  
212 217  
210 516  
70 172  
210 516  
70 172  
280 688  
49 458  
16 486  
49 458  
16 486  
65 944  
7 940 677  
1 270 507  
5 320 254  
873 475  
7 940 677  
1 270 507  
5 320 254  
873 475  
7 940 677  
1 270 507  
5 320 254  
873 475  
Spolu za program: Interreg V-A SK-CZ 2014-2020  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
PCS SK-CZ  
0DV0701  
0DV0702  
0DV0703  
0DV0704  
304011  
304021  
304031  
304041  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
476 441  
476 441  
476 441  
2 108 997  
268 305  
2 108 997  
268 305  
2 108 997  
268 305  
Spolu za program: Interreg V-A SK – AT 2014-2020  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
PCS SK-AT  
0DV0303  
0DV0301  
0DV0302  
0DV0309  
0DV0304  
305011  
305021  
305031  
305041  
305051  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
546 978  
546 978  
546 978  
773 096  
773 096  
773 096  
126 540  
126 540  
126 540  
394 078  
394 078  
394 078  
819 716  
819 716  
819 716  
Spolu za program: Interreg V-A PL – SK 2014-2020  
PCS PL-SK  
0DV0501  
307011  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
409 888  
409 888  
409 888  
3 / 6  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
295 119  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
295 119  
PCS PL-SK  
PCS PL-SK  
PCS PL-SK  
0DV0502  
0DV0503  
0DV0504  
307021  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
295 119  
65 582  
49 127  
86 402  
307031  
307041  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
65 582  
49 127  
86 402  
65 582  
49 127  
86 402  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za program: Interreg ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020  
1.3.Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami  
turizmu  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0DV0601  
0DV0602  
0DV0603  
0DV0604  
308013  
308016  
308017  
308018  
15 391  
18 199  
13 851  
12 555  
15 391  
18 199  
13 851  
12 555  
15 391  
18 199  
13 851  
12 555  
1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana  
prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG  
1.7.Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a  
tovarov  
1.8.Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodných  
katastrof a katastrof  
PRV  
PRV  
0DV0605  
0DV0606  
308027  
308028  
2.7.Rozvoj IKT a zdieľanie informácii  
13 851  
12 555  
13 851  
12 555  
13 851  
12 555  
2.8.Podpora rozvoj zdravia  
229 616 492  
936 330  
79 823 910  
329 573  
129 475  
35 311  
229 616 492  
936 330  
79 823 910  
329 573  
129 475  
35 311  
309 440 402  
1 265 903  
497 319  
Spolu za program: Program rozvoja vidieka 2014-2020  
1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností  
1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  
2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb  
2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0103  
0CD0104  
0CD0203  
0CD0204  
0CD0305  
309011  
309012  
309021  
309023  
309041  
367 844  
367 844  
100 321  
100 321  
135 632  
138 538  
48 763  
138 538  
48 763  
187 301  
4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  
23 217 157  
8 172 064  
23 217 157  
8 172 064  
31 389 221  
4.2. Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo  
vývoja poľnohospodárskych výrobkov  
PRV  
PRV  
0CD0306  
0CD0307  
309042  
309043  
11 364 942  
10 987 543  
4 000 276  
3 867 438  
11 364 942  
10 987 543  
4 000 276  
3 867 438  
15 365 218  
14 854 981  
4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,  
modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného  
hospodárstva  
5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na  
zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof,  
nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí  
PRV  
0CD0402  
309051  
15 239 245  
5 363 968  
15 239 245  
5 363 968  
20 603 213  
6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých  
poľnohospodárov  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0504  
0CD0505  
0CD0506  
309061  
309063  
309064  
4 347 245  
286 631  
1 530 160  
100 890  
4 347 245  
286 631  
1 530 160  
100 890  
5 877 405  
387 521  
6.3Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých  
poľnohospodárskych podnikov  
6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja  
nepoľnohospodárskych činností  
6 067 035  
2 135 498  
6 067 035  
2 135 498  
8 202 533  
7.2 na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých  
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  
obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
PRV  
0CD0605  
309072  
6 162 579  
2 169 128  
6 162 579  
2 169 128  
8 331 707  
7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania,  
zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a  
poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy  
PRV  
PRV  
0CD0606  
0CD0607  
309073  
309074  
4 538 333  
1 337 614  
1 597 420  
470 819  
4 538 333  
1 337 614  
1 597 420  
470 819  
6 135 753  
1 808 433  
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo  
4 / 6  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických  
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné  
využitie  
PRV  
0CD0608  
309075  
955 439  
336 299  
955 439  
336 299  
1 291 738  
PRV  
PRV  
0CD0705  
0CD0706  
309081  
309083  
8.1. Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí  
31 768  
11 182  
31 768  
11 182  
42 950  
8.3. Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených  
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
10 509 824  
3 699 288  
10 509 824  
3 699 288  
14 209 112  
8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a  
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
PRV  
PRV  
0CD0707  
0CD0708  
309084  
309085  
4 681 649  
4 060 614  
1 647 865  
1 429 270  
4 681 649  
4 060 614  
1 647 865  
1 429 270  
6 329 514  
5 489 884  
8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  
hodnoty lesných ekosystémov  
8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do  
mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0709  
0CD0903  
0CD0A03  
309086  
309101  
309111  
3 296 263  
13 167 650  
2 805 740  
1 160 231  
4 537 350  
952 260  
3 296 263  
13 167 650  
2 805 740  
1 160 231  
4 537 350  
952 260  
4 456 494  
17 705 000  
3 758 000  
10.1. Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia  
11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického  
poľnohospodárstva  
11.2. Platba na zachovanie postupov a metód ekologického  
poľnohospodárstva  
PRV  
PRV  
0CD0A04  
0CD0B03  
309112  
309121  
11 212 600  
11 303  
4 007 400  
3 797  
11 212 600  
11 303  
4 007 400  
3 797  
15 220 000  
15 100  
12.1. Kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura  
2000  
PRV  
PRV  
0CD0B04  
0CD0C04  
309122  
309131  
12.2. Kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura 2000  
13.1.Kompenzačná platba v horských oblastiach  
713 825  
238 675  
713 825  
238 675  
952 500  
30 750 000  
10 250 000  
30 750 000  
10 250 000  
41 000 000  
13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným  
prírodným obmedzeniam  
PRV  
PRV  
0CD0C05  
0CD0C06  
309132  
309133  
17 996 000  
4 765 000  
6 204 000  
1 735 000  
17 996 000  
4 765 000  
6 204 000  
1 735 000  
24 200 000  
6 500 000  
13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými  
obmedzeniami  
PRV  
PRV  
0CD0D01  
0CD0E03  
309141  
309151  
14.1. Platba na dobré životné podmienky zvierat  
15 693 000  
285 000  
5 407 000  
95 000  
15 693 000  
285 000  
5 407 000  
95 000  
21 100 000  
380 000  
15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky  
16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP  
zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva  
PRV  
PRV  
0CD0F06  
0CD0F07  
309161  
309162  
238 860  
84 075  
238 860  
84 075  
322 935  
16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov,  
postupov, procesov a technológií  
4 299 474  
1 513 345  
4 299 474  
1 513 345  
5 812 819  
16.3. Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii  
spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a  
zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na  
trh  
PRV  
PRV  
0CD0F08  
0CD0F09  
309163  
309164  
238 860  
84 075  
238 860  
84 075  
322 935  
16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi  
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych  
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v  
miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských  
reťazcov a miestnych trhov  
3 582 895  
1 261 121  
3 582 895  
1 261 121  
4 844 016  
PRV  
PRV  
0CD0H05  
0CD0H06  
309191  
309192  
19.1. Prípravná podpora  
1 200 000  
6 783 614  
400 000  
1 200 000  
6 783 614  
400 000  
1 600 000  
9 171 336  
19.2. Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho  
rozvoja vedeného komunitou  
2 387 722  
2 387 722  
5 / 6  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP SR)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej  
skupiny  
PRV  
0CD0H07  
309193  
429 947  
151 335  
429 947  
151 335  
581 282  
PRV  
PRV  
PRV  
0CD0H08  
0CD0I03  
0CD0I04  
309194  
309201  
309202  
19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie  
20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)  
20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete  
Spolu za program: Trhovo orientované výdavky (TOV)  
Trhovo orientované výdavky (TOV)  
262 746  
5 835 876  
92 482  
1 945 292  
239 063  
262 746  
5 835 876  
92 482  
1 945 292  
239 063  
355 228  
7 781 168  
717 188  
717 188  
956 251  
12 000 000  
12 000 000  
444 636 000  
444 636 000  
4 400 000  
4 400 000  
22 524 159  
22 524 159  
12 000 000  
12 000 000  
444 636 000  
444 636 000  
4 400 000  
4 400 000  
22 524 159  
22 524 159  
16 400 000  
16 400 000  
467 160 159  
467 160 159  
TOV  
0CC0102  
371000  
381000  
Spolu za program: Priame platby spolu  
Priame platby spolu  
Priame platby 0CC0101  
Všeobecná pokladničná správa (VPS)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Názov OP,  
PD, iniciatívy  
ES (skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2 317 369  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2 317 369  
2 317 369  
2 317 369  
2 317 369  
Spolu za ministerstvo:  
2 317 369  
Spolu za program: Iných finančných nástrojov  
1 114 813 374  
195 527 787  
263 605 564  
25 089 089 1 378 418 938  
220 616 876  
1 599 035 814  
SPOLU CELKOM :  
6 / 6