Tabuľka č. 8  
Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v r. 2018 podľa programov  
Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
6 957 457 1 523 559  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
6 957 457  
5 003 593  
5 003 593  
1 953 864  
1 953 864  
1 523 559  
1 095 107  
1 095 107  
428 452  
8 481 016  
6 098 700  
6 098 700  
2 382 316  
2 382 316  
Spolu za: Operačný program Technická pomoc 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF  
1.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
5 003 593  
5 003 593  
1 953 864  
1 953 864  
1 095 107  
1 095 107  
428 452  
Spolu za prioritu: 2. Systémová a technická podpora  
2.1. PJ ÚV SR – VOJ: 00151513/00362  
428 452  
428 452  
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
6 353 003  
136 250 878  
20 994 619  
20 994 619  
72 376 746  
72 376 746  
13 723 798  
13 723 798  
4 404 786  
17 147 759  
2 798 824  
2 798 824  
9 919 633  
9 919 633  
2 010 548  
2 010 548  
564 022  
50 515 071  
20 994 618  
20 994 618  
18 094 187  
18 094 187  
3 430 950  
3 430 950  
4 404 787  
4 404 787  
3 590 529  
3 590 529  
186 765 949  
41 989 237  
41 989 237  
90 470 933  
90 470 933  
17 154 748  
17 154 748  
8 809 573  
23 500 762  
5 597 648  
5 597 648  
12 399 541  
12 399 541  
2 513 185  
2 513 185  
1 128 044  
1 128 044  
38 060  
210 266 711  
47 586 885  
47 586 885  
102 870 474  
102 870 474  
19 667 933  
19 667 933  
9 937 617  
Spolu za: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  
1.1. PJ MPRV – VOJ: 00156621/00351  
2 798 824  
2 798 824  
2 479 908  
2 479 908  
502 637  
502 637  
564 022  
564 022  
7 612  
Spolu za prioritu: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
4 404 786  
564 022  
8 809 573  
9 937 617  
Spolu za prioritu: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
14 362 114  
14 362 114  
10 388 815  
10 388 815  
30 448  
17 952 643  
17 952 643  
10 388 815  
10 388 815  
17 990 703  
17 990 703  
12 213 099  
12 213 099  
30 448  
7 612  
38 060  
Spolu za prioritu: 6. Technická pomoc  
1 824 284  
1 824 284  
1 824 284  
1 824 284  
6.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
950 195  
ŠR zdroje  
950 195  
491 204  
263 592  
163 734  
263 592  
163 734  
1 213 787  
654 938  
Spolu za: Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
Spolu za prioritu: 2. Podpora akvakultúry, ktorá je enviromentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je  
inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach  
491 204  
2.1. PPA – VOJ: 30794323/00103  
491 204  
163 734  
491 204  
163 734  
654 938  
Spolu za prioritu: 3. Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky  
199 017  
13 200  
199 017  
13 200  
212 217  
1 / 10  
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
3.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
Spolu za prioritu: 5. Podpora marketingu a spracovania  
5.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
Spolu za prioritu: 7. Technická pomoc  
7.1. PPA - VOJ: 30794323/00103  
199 017  
210 516  
210 516  
49 458  
13 200  
70 172  
70 172  
16 486  
16 486  
199 017  
210 516  
210 516  
49 458  
13 200  
70 172  
70 172  
16 486  
16 486  
212 217  
280 688  
280 688  
65 944  
49 458  
49 458  
65 944  
Interreg V-A SK-CZ 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
7 940 677  
1 270 507  
1 270 507  
5 320 254  
5 320 254  
873 475  
7 940 677  
1 270 507  
1 270 507  
5 320 254  
5 320 254  
873 475  
7 940 677  
1 270 507  
1 270 507  
5 320 254  
5 320 254  
873 475  
Spolu za: Interreg V-A SK-CZ 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Využívanie inovačného potenciálu  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Kvalitné životné prostredie  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Rozvoj miestnych iniciatív  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Technická pomoc  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
873 475  
873 475  
873 475  
476 441  
476 441  
476 441  
476 441  
476 441  
476 441  
Interreg V-A SK – AT 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2 108 997  
268 305  
268 305  
546 978  
546 978  
773 096  
773 096  
126 540  
126 540  
394 078  
394 078  
2 108 997  
268 305  
268 305  
546 978  
546 978  
773 096  
773 096  
126 540  
126 540  
394 078  
394 078  
2 108 997  
268 305  
268 305  
546 978  
546 978  
773 096  
773 096  
126 540  
126 540  
394 078  
394 078  
Spolu za: Interreg V-A SK – AT 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity  
2.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Podpora udržateľných dopravných riešení  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
5.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
2 / 10  
Interreg V-A PL – SK 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
819 716  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
819 716  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
819 716  
409 888  
409 888  
295 119  
295 119  
65 582  
Spolu za: Interreg V-A PL – SK 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia  
1.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
409 888  
409 888  
295 119  
295 119  
65 582  
65 582  
49 127  
49 127  
409 888  
409 888  
295 119  
295 119  
65 582  
65 582  
49 127  
49 127  
Spolu za prioritu: 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava  
2.1.PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
Spolu za prioritu: 3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania  
3.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
65 582  
Spolu za prioritu: 4. Technická pomoc  
49 127  
4.1. PJ MPRV - VOJ: 00156621/00351  
49 127  
Interreg ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
86 402  
59 996  
86 402  
59 996  
86 402  
59 996  
Spolu za: Interreg ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1.  
1.3.Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami  
turizmu  
15 391  
18 199  
13 851  
12 555  
15 391  
18 199  
13 851  
12 555  
15 391  
18 199  
13 851  
12 555  
1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných  
zdrojov, aktivity na zníženie GHG  
1.7.Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a  
tovarov  
1.8.Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodných  
katastrof a katastrof  
Spolu za prioritu: 2.  
2.7.Rozvoj IKT a zdieľanie informácii  
26 406  
13 851  
12 555  
26 406  
13 851  
12 555  
26 406  
13 851  
12 555  
2.8.Podpora rozvoj zdravia  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
229 616 492  
936 330  
79 823 910  
329 573  
329 573  
129 475  
129 475  
229 616 492  
936 330  
79 823 910  
329 573  
329 573  
129 475  
129 475  
309 440 402  
1 265 903  
1 265 903  
497 319  
Spolu za: Program rozvoja vidieka 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností  
1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností  
Spolu za prioritu: 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  
1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  
936 330  
936 330  
367 844  
367 844  
367 844  
367 844  
497 319  
3 / 10  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
Spolu za prioritu: 2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb  
2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb  
100 321  
100 321  
35 311  
35 311  
100 321  
100 321  
35 311  
35 311  
135 632  
135 632  
Spolu za prioritu: 2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov  
2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov  
138 538  
48 763  
138 538  
48 763  
187 301  
138 538  
48 763  
138 538  
48 763  
187 301  
Spolu za prioritu: 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  
4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  
23 217 157  
23 217 157  
8 172 064  
8 172 064  
23 217 157  
23 217 157  
8 172 064  
8 172 064  
31 389 221  
31 389 221  
Spolu za prioritu: 4.2. Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja  
poľnohospodárskych výrobkov  
11 364 942  
11 364 942  
10 987 543  
4 000 276  
4 000 276  
3 867 438  
11 364 942  
11 364 942  
10 987 543  
4 000 276  
4 000 276  
3 867 438  
15 365 218  
15 365 218  
14 854 981  
4.2. Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo  
vývoja poľnohospodárskych výrobkov  
Spolu za prioritu: 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo  
prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,  
modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného  
hospodárstva  
10 987 543  
15 239 245  
15 239 245  
3 867 438  
5 363 968  
5 363 968  
10 987 543  
15 239 245  
15 239 245  
3 867 438  
5 363 968  
5 363 968  
14 854 981  
20 603 213  
20 603 213  
Spolu za prioritu: 5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov  
pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí  
5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na  
zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých  
poveternostných udalostí a katastrofických udalostí  
Spolu za prioritu: 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov  
4 347 245  
4 347 245  
286 631  
1 530 160  
1 530 160  
100 890  
4 347 245  
4 347 245  
286 631  
1 530 160  
1 530 160  
100 890  
5 877 405  
5 877 405  
387 521  
6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých  
poľnohospodárov  
Spolu za prioritu: 6.3Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov  
6.3Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých  
poľnohospodárskych podnikov  
286 631  
100 890  
286 631  
100 890  
387 521  
Spolu za prioritu: 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
6 067 035  
6 067 035  
2 135 498  
2 135 498  
6 067 035  
6 067 035  
2 135 498  
2 135 498  
8 202 533  
8 202 533  
6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych  
činností  
Spolu za prioritu: 7.2 na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr  
malých rozmerov vrátane investícií do energie obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
6 162 579  
2 169 128  
6 162 579  
2 169 128  
8 331 707  
7.2 na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých  
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  
obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
6 162 579  
2 169 128  
6 162 579  
2 169 128  
8 331 707  
Spolu za prioritu: 7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a  
rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej  
verejnej správy  
4 538 333  
1 597 420  
4 538 333  
1 597 420  
6 135 753  
7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania,  
zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a  
poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy  
4 538 333  
1 597 420  
4 538 333  
1 597 420  
6 135 753  
Spolu za prioritu: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných  
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  
1 337 614  
470 819  
1 337 614  
470 819  
1 808 433  
4 / 10  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného  
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  
1 337 614  
955 439  
955 439  
470 819  
336 299  
336 299  
1 337 614  
470 819  
336 299  
336 299  
1 808 433  
1 291 738  
1 291 738  
Spolu za prioritu: 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej  
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie  
955 439  
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických  
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné  
využitie  
955 439  
Spolu za prioritu: 8.1. Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí  
31 768  
11 182  
31 768  
11 182  
42 950  
8.1. Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí  
31 768  
11 182  
31 768  
11 182  
42 950  
Spolu za prioritu: 8.3. Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a  
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
10 509 824  
10 509 824  
4 681 649  
4 681 649  
4 060 614  
4 060 614  
3 296 263  
3 296 263  
3 699 288  
3 699 288  
1 647 865  
1 647 865  
1 429 270  
1 429 270  
1 160 231  
1 160 231  
10 509 824  
10 509 824  
4 681 649  
4 681 649  
4 060 614  
4 060 614  
3 296 263  
3 296 263  
3 699 288  
3 699 288  
1 647 865  
1 647 865  
1 429 270  
1 429 270  
1 160 231  
1 160 231  
14 209 112  
14 209 112  
6 329 514  
6 329 514  
5 489 884  
5 489 884  
4 456 494  
4 456 494  
8.3. Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených  
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
Spolu za prioritu: 8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a  
katastrofickými udalosťami  
8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a  
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
Spolu za prioritu: 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných  
ekosystémov  
8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  
hodnoty lesných ekosystémov  
Spolu za prioritu: 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych  
výrobkov a ich uvádzania na trh  
8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do  
mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh  
Spolu za prioritu: 10.1. Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia  
10.1. Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia  
13 167 650  
13 167 650  
2 805 740  
4 537 350  
4 537 350  
952 260  
13 167 650  
13 167 650  
2 805 740  
4 537 350  
4 537 350  
952 260  
17 705 000  
17 705 000  
3 758 000  
Spolu za prioritu: 11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva  
11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického  
poľnohospodárstva  
2 805 740  
11 212 600  
11 212 600  
11 303  
952 260  
4 007 400  
4 007 400  
3 797  
2 805 740  
11 212 600  
11 212 600  
11 303  
952 260  
4 007 400  
4 007 400  
3 797  
3 758 000  
15 220 000  
15 220 000  
15 100  
Spolu za prioritu: 11.2. Platba na zachovanie postupov a metód ekologického poľnohospodárstva  
11.2. Platba na zachovanie postupov a metód ekologického  
poľnohospodárstva  
Spolu za prioritu: 12.1. Kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000  
12.1. Kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura  
2000  
11 303  
3 797  
11 303  
3 797  
15 100  
Spolu za prioritu: 12.2. Kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura 2000  
12.2. Kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura 2000  
713 825  
713 825  
238 675  
238 675  
713 825  
713 825  
238 675  
238 675  
952 500  
952 500  
Spolu za prioritu: 13.1.Kompenzačná platba v horských oblastiach  
30 750 000  
30 750 000  
17 996 000  
10 250 000  
10 250 000  
6 204 000  
30 750 000  
30 750 000  
17 996 000  
10 250 000  
10 250 000  
6 204 000  
41 000 000  
41 000 000  
24 200 000  
13.1.Kompenzačná platba v horských oblastiach  
Spolu za prioritu: 13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam  
5 / 10  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným  
prírodným obmedzeniam  
17 996 000  
4 765 000  
4 765 000  
6 204 000  
1 735 000  
1 735 000  
17 996 000  
4 765 000  
4 765 000  
6 204 000  
24 200 000  
6 500 000  
6 500 000  
Spolu za prioritu: 13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami  
1 735 000  
13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými  
obmedzeniami  
1 735 000  
Spolu za prioritu: 14.1. Platba na dobré životné podmienky zvierat  
14.1. Platba na dobré životné podmienky zvierat  
15 693 000  
15 693 000  
285 000  
5 407 000  
5 407 000  
95 000  
15 693 000  
15 693 000  
285 000  
5 407 000  
5 407 000  
95 000  
21 100 000  
21 100 000  
380 000  
Spolu za prioritu: 15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky  
15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky  
285 000  
95 000  
285 000  
95 000  
380 000  
Spolu za prioritu: 16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu  
a udržateľnosť poľnohospodárstva  
238 860  
238 860  
84 075  
84 075  
238 860  
238 860  
84 075  
84 075  
322 935  
322 935  
16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP  
zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva  
Spolu za prioritu: 16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a  
technológií  
4 299 474  
4 299 474  
1 513 345  
1 513 345  
4 299 474  
4 299 474  
1 513 345  
1 513 345  
5 812 819  
5 812 819  
16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov,  
procesov a technológií  
Spolu za prioritu: 16.3. Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných  
pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného  
ruchu/ich uvádzania na trh  
238 860  
238 860  
84 075  
84 075  
238 860  
238 860  
84 075  
84 075  
322 935  
322 935  
16.3. Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii  
spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a  
zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na  
trh  
Spolu za prioritu: 16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi dodávateľského reťazca  
pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v  
miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov  
3 582 895  
1 261 121  
3 582 895  
1 261 121  
4 844 016  
16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi  
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských  
reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom  
kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a  
miestnych trhov  
3 582 895  
1 261 121  
3 582 895  
1 261 121  
4 844 016  
Spolu za prioritu: 19.1. Prípravná podpora  
1 200 000  
400 000  
1 200 000  
400 000  
1 600 000  
19.1. Prípravná podpora  
1 200 000  
400 000  
1 200 000  
400 000  
1 600 000  
Spolu za prioritu: 19.2. Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného  
komunitou  
6 783 614  
2 387 722  
6 783 614  
2 387 722  
9 171 336  
19.2. Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho  
rozvoja vedeného komunitou  
6 783 614  
2 387 722  
6 783 614  
2 387 722  
9 171 336  
Spolu za prioritu: 19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny  
19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny  
Spolu za prioritu: 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie  
19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie  
429 947  
429 947  
262 746  
262 746  
5 835 876  
151 335  
151 335  
92 482  
429 947  
429 947  
262 746  
262 746  
5 835 876  
151 335  
151 335  
92 482  
581 282  
581 282  
355 228  
355 228  
7 781 168  
92 482  
92 482  
Spolu za prioritu: 20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)  
1 945 292  
1 945 292  
6 / 10  
Program rozvoja vidieka 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
5 835 876 1 945 292  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)  
5 835 876  
717 188  
717 188  
1 945 292  
239 063  
239 063  
7 781 168  
956 251  
956 251  
Spolu za prioritu: 20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete  
717 188  
239 063  
20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete  
717 188  
239 063  
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
89 551 599  
56 523 947  
56 523 947  
3 130 585  
17 922 821  
6 115 820  
6 115 820  
7 213 390  
89 551 599  
56 523 947  
56 523 947  
3 130 585  
17 922 821  
6 115 820  
6 115 820  
7 213 390  
107 474 420  
62 639 767  
62 639 767  
10 343 975  
Spolu za: Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej  
infraštruktúry  
1.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
Spolu za prioritu: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym  
udalostiam ovplyvnených zmenou klímy  
3.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
Spolu za prioritu: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
4.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
3 130 585  
23 967 069  
23 967 069  
5 929 998  
5 929 998  
7 213 390  
1 804 705  
1 804 705  
2 788 906  
2 788 906  
3 130 585  
23 967 069  
23 967 069  
5 929 998  
5 929 998  
7 213 390  
1 804 705  
1 804 705  
2 788 906  
2 788 906  
10 343 975  
25 771 774  
25 771 774  
8 718 904  
8 718 904  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
5.1. PJ MŽP SR - VOJ: 42181810/00352  
Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
235 820 256  
10 726 423  
10 726 423  
51 450 405  
51 450 405  
103 937 202  
103 937 202  
26 955 121  
26 955 121  
6 815 564  
47 345 445  
12 142 282  
12 142 282  
5 670 290  
5 670 290  
17 128 994  
17 128 994  
7 875 137  
7 875 137  
1 106 710  
1 106 710  
494 214  
235 820 256  
10 726 423  
10 726 423  
51 450 405  
51 450 405  
103 937 202  
103 937 202  
26 955 121  
26 955 121  
6 815 564  
47 345 445  
12 142 282  
12 142 282  
5 670 290  
5 670 290  
17 128 994  
17 128 994  
7 875 137  
7 875 137  
1 106 710  
1 106 710  
494 214  
283 165 701  
22 868 705  
22 868 705  
57 120 695  
57 120 695  
121 066 196  
121 066 196  
34 830 258  
34 830 258  
7 922 274  
Spolu za: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Vzdelávanie  
1.1. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
Spolu za prioritu: 2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí  
2.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
Spolu za prioritu: 3. Zamestnanosť  
3.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
Spolu za prioritu: 4. Sociálne začlenenie  
4.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
Spolu za prioritu: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
5.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
6 815 564  
6 815 564  
7 922 274  
Spolu za prioritu: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  
21 358 879  
21 358 879  
21 853 093  
7 / 10  
Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
494 214  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
6.1. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
Spolu za prioritu: 7. Technická pomoc  
7.1. PJ MPSVR SR - VOJ: 00681156/00117  
21 358 879  
14 576 662  
11 587 774  
2 331 039  
657 849  
494 214  
2 927 818  
2 343 368  
477 628  
21 358 879  
14 576 662  
11 587 774  
2 331 039  
657 849  
21 853 093  
17 504 480  
13 931 142  
2 808 667  
764 671  
2 927 818  
2 343 368  
477 628  
7.2. PJ MŠVVaŠ – VOJ: 00164381/00101  
7.3. PJ MV SR - VOJ: 00151866/00367  
106 822  
106 822  
Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
813 265  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
30 011 181  
12 884 120  
12 884 120  
14 170 516  
9 677 640  
9 677 640  
123 538 894  
290 314  
153 550 075  
14 983 781  
168 533 856  
Spolu za: Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020  
Spolu za prioritu: 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií  
1.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
323 700  
13 174 434  
12 884 120  
290 314  
10 001 340  
9 677 640  
323 700  
23 175 774  
22 561 760  
614 014  
1.2. PJ MH SR – VOJ: 00686832/00116  
290 314  
323 700  
Spolu za prioritu: 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji  
2.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
8 157 693  
2 860 000  
1 358 823  
53 744  
9 516 516  
8 157 693  
1 358 823  
355 873  
2 913 744  
2 860 000  
53 744  
12 430 260  
11 017 693  
1 412 567  
555 873  
8 157 693  
2 860 000  
2.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
1 358 823  
355 873  
53 744  
200 000  
200 000  
235 821  
235 821  
Spolu za prioritu: 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP  
3.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
200 000  
355 873  
355 873  
200 000  
555 873  
Spolu za prioritu: 4. Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji  
4.1. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
121 533 884  
121 533 884  
121 533 884  
121 533 884  
8 969 368  
6 217 948  
2 751 420  
235 821  
121 769 705  
121 769 705  
10 602 244  
7 492 001  
3 110 243  
235 821  
Spolu za prioritu: 5. Technická pomoc  
8 969 368  
6 217 948  
2 751 420  
1 632 876  
1 274 053  
358 823  
1 632 876  
1 274 053  
358 823  
5.1. PJ MŠVVaŠ SR - VOJ: 00164381/00101  
5.2. PJ MH SR - VOJ: 00686832/00116  
Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-2020  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
8 521 241  
8 521 241  
ŠR zdroje  
8 521 241  
1 503 748  
1 503 748  
10 024 989  
Spolu za: Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-2020  
Operačný program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb 2014-  
2020  
8 521 241  
1 503 748  
1 503 748  
10 024 989  
8 / 10  
Trhovo orientované výdavky (TOV)  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
12 000 000  
4 400 000  
12 000 000  
4 400 000  
4 400 000  
16 400 000  
Spolu za: Trhovo orientované výdavky (TOV)  
Trhovo orientované výdavky (TOV)  
12 000 000  
4 400 000  
12 000 000  
16 400 000  
Priame platby spolu  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
444 636 000  
22 524 159  
444 636 000  
22 524 159  
467 160 159  
Spolu za: Priame platby spolu  
Priame platby spolu  
444 636 000  
22 524 159  
444 636 000  
22 524 159  
467 160 159  
Nadnárodná spolupráca  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
76 808  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
76 808  
51 313  
25 495  
76 808  
51 313  
25 495  
Spolu za: Nadnárodná spolupráca  
Nadnárodná spolupráca  
Nadnárodná spolupráca  
51 313  
25 495  
Medziregionálna spolupráca  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
24 804  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
24 804  
13 165  
11 639  
24 804  
13 165  
11 639  
Spolu za: Medziregionálna spolupráca  
Medziregionálna spolupráca  
Medziregionálna spolupráca  
13 165  
11 639  
LIFE+  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Kapitálové výdavky (700)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
3 500 000  
3 500 000  
3 500 000  
Spolu za: LIFE+  
LIFE+  
3 500 000  
3 500 000  
3 500 000  
9 / 10  
Iných finančných nástrojov  
( v eurách )  
Bežné výdavky (600)  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 317 369  
Kapitálové výdavky (700)  
Výdavky spolu  
EÚ zdroje ŠR zdroje  
2 317 369  
Ministerstvo  
(skratka)  
Kód  
programu  
Kód  
opatrenia  
Celkové výdavky  
(EÚ + ŠR)  
Názov opatrenia  
EÚ zdroje  
ŠR zdroje  
2 317 369  
Spolu za: Iných finančných nástrojov  
1 114 813 374  
195 527 787  
263 605 564  
25 089 089 1 378 418 938  
220 616 876  
1 599 035 814  
SPOLU CELKOM :  
10 / 10