Limity kapitálových transferov na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 7  
Strana: 1  
726  
Kapitola  
720  
721  
722  
723  
z toho:  
723005  
725  
Kapitálové transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery PO  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Príspevkovej  
organizácii  
nezaradenej vo  
verejnej správe v  
registri organizácií  
vedenom  
Transfery do  
zahraničia  
Transfery finančným  
inštitúciám  
právnickým osobám  
Štatistickým úradom  
a
1
2
3
4
5
6
7
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
200 000  
200 000  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
107 474 420  
78 707 598  
107 474 420  
63 230 000  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
9 847 500  
5 630 098  
1 000 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
33 718 937  
154 992 470  
56 868 074  
32 718 937  
11 601 950  
56 868 074  
143 390 520  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Limity kapitálových transferov na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 7  
Strana: 2  
726  
Kapitola  
720  
721  
722  
723  
z toho:  
723005  
725  
Kapitálové transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery PO  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Príspevkovej  
organizácii  
nezaradenej vo  
verejnej správe v  
registri organizácií  
vedenom  
Transfery do  
zahraničia  
Transfery finančným  
inštitúciám  
právnickým osobám  
Štatistickým úradom  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
215 838 151  
175 588 151  
40 000 000  
250 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
40 298 272  
100 000  
5 160 000  
100 000  
35 138 272  
Kancelária Súdnej rady SR  
688 197 922  
291 884 612  
46 830 098  
349 483 212  
Spolu