Limity bežných transferov na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 1  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery  
príspevkovým  
organizáciám  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
179 247  
128 005  
7 136 057  
820 000  
217 456  
48 457  
4 606 795  
86 200  
113 002  
66 245  
Kancelária Národnej rady SR  
128 005  
3 229 560  
30 000  
Kancelária prezidenta SR  
3 906 497  
Úrad vlády SR  
780 000  
10 000  
5 060  
4 200  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
217 456  
43 397  
4 606 795  
82 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
9 420 856  
162 204 336  
1 037 984 068  
23 367 197  
1 217 500  
4 810 500  
235 580  
142 051 663  
197 119 601  
17 584 297  
2 557 922  
7 967 776  
11 162 173  
523 885  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
4 180 000  
5 769 500  
1 010 000  
840 340 582  
Ministerstvo vnútra SR  
13 400  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
4 252 522  
268 000  
25 309 142  
1 017 343 024  
40 041 011  
99 425 380  
137 223 275  
62 978 760  
162 115 214  
1 280 000  
146 600  
Ministerstvo financií SR  
48 380 242  
371 100  
19 500 000  
64 715 884  
155 000  
19 500 000  
3 200 000  
9 454 823  
638 191  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
1 155 678 173  
1 261 559 572  
1 996 337 527  
203 149 989  
71 155 714  
64 164 442  
1 220 725 370  
1 896 316 647  
65 689 864  
4 879 330  
1 219 447 320  
304 380 836  
595 500  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
236 850  
1 914 820  
1 914 820  
1 382 804  
1 269 176  
Ministerstvo hospodárstva SR  
959 169 244  
570 506  
795 214 348  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Limity bežných transferov na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 6  
Strana: 2  
649  
Kapitola  
640  
641  
642  
z toho:  
642031  
644  
z toho:  
644001  
647  
Bežné transfery  
Transfery v rámci  
verejnej správy  
Transfery  
jednotlivcom a  
neziskovým  
právnickým  
osobám  
Transfery  
nefinančným  
subjektom a  
transfery  
príspevkovým  
organizáciám  
nezaradeným vo  
verejnej správe  
Transfery do  
tuzemských  
finančných  
inštitúcií  
Transfery do  
zahraničia  
Na platené  
poistné za  
skupiny osôb  
ustanovené  
zákonom  
Právnickej osobe  
založenej štátom,  
obcou alebo  
vyšším územným  
celkom  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
620 065 292  
700 000  
673 236  
15 000  
543 172 665  
420 000  
630 000  
66 479 402  
271 000  
43 236  
9 621 000  
1 180 000  
792 225  
9 000  
15 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
37 500  
34 000  
3 500  
830 000  
135 000  
292 487  
888 660  
142 500  
1 115 987  
12 000  
58 660  
7 500  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
800 000  
23 500  
12 000  
373 368  
19 050  
371 368  
19 050  
2 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 372 099 222  
41 329 672  
7 303  
1 412 630 472  
39 840 546  
146 970 940  
1 433 954  
3 303  
22 422 699  
1 195 000  
811 302 810  
55 172  
4 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
9 983 360 447  
4 392 472 568  
3 836 459 450  
1 546 250 855  
901 850 552  
23 604 820  
2 475 000  
850 102 877  
Spolu