Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
27 960 221  
4 744 167  
13 304 987  
2 115 331  
6 592 286  
751 446  
4 083 232  
892 000  
2 325 810  
334 631  
818 240  
2 841 253  
19 861 137  
2 173 449  
9 571 377  
1 000 625  
3 064 310  
3 064 310  
31 024 531  
4 744 167  
Kancelária Národnej rady SR  
1 589 831  
30 216 227  
1 050 260  
147 005  
7 125 261  
40 000  
Kancelária prezidenta SR  
46 259 584  
2 176 337  
1 057 106  
60 000  
857 106  
60 000  
200 000  
47 316 690  
2 236 337  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
5 012 834  
2 829 547  
9 037 952  
63 504 254  
5 918 308  
1 138 171  
226 876  
48 457  
130 000  
130 000  
5 142 834  
13 125 457  
101 133 036  
10 465 233  
48 997 882  
112 396 126  
1 169 914 655  
2 480 887 447  
399 670 214  
506 564 936  
76 959 951  
1 502 642 555  
1 427 158 926  
2 455 504 973  
240 126 403  
112 420 743  
1 228 191 160  
1 197 795  
1 050 000  
1 970 485  
73 700  
1 050 000  
1 970 485  
73 700  
14 175 457  
103 103 521  
10 538 933  
52 997 882  
115 896 126  
1 611 822 040  
2 508 887 447  
407 401 032  
536 033 200  
760 426 726  
1 525 827 354  
1 501 488 845  
2 460 498 443  
245 681 403  
339 434 548  
1 366 949 272  
13 187 850  
2 287 276  
4 579 795  
86 200  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
48 997 882  
36 599 981  
617 241 014  
423 032 802  
96 504 676  
289 550 967  
17 236 344  
135 553 444  
28 317 418  
161 769 576  
21 494 103  
18 561 441  
37 029 433  
4 000 000  
3 500 000  
441 907 385  
28 000 000  
7 730 818  
29 468 264  
683 466 775  
23 184 799  
74 329 919  
4 993 470  
5 555 000  
227 013 805  
138 758 112  
4 000 000  
3 500 000  
441 907 385  
28 000 000  
7 730 818  
29 468 264  
652 000  
Slovenská informačná služba  
49 803 376  
277 542 180  
756 524 156  
206 681 659  
156 612 347  
8 629 171  
16 547 913  
107 586 672  
262 775 719  
73 702 070  
55 992 150  
3 015 894  
9 444 856  
167 544 789  
1 038 554 770  
22 781 809  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
4 409 472  
Ministerstvo financií SR  
48 078 542  
682 814 775  
15 667 598  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
15 532 602  
27 014 974  
135 697 021  
13 691 902  
11 649 033  
31 486 473  
5 483 307  
1 346 073 202  
1 362 384 801  
2 110 612 268  
200 086 602  
78 021 026  
7 517 201  
74 329 919  
4 993 470  
1 055 000  
417 000  
9 441 733  
47 426 108  
4 853 796  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
4 500 000  
226 596 805  
137 258 112  
4 189 243  
Ministerstvo hospodárstva SR  
11 004 523  
1 148 670 731  
1 500 000  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5b  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
856 852 960  
20 144 125  
21 690 940  
7 517 667  
4 202 866  
8 247 251  
3 386 257  
5 087 534  
2 673 247  
9 051 351  
9 853 805  
3 086 468 883  
66 461 379  
783 960  
21 107 993  
3 344 926  
10 178 215  
4 023 613  
2 442 345  
3 406 313  
1 805 300  
1 814 530  
1 447 572  
4 918 879  
1 617 346  
177 490 395  
13 517 434  
487 728  
7 372 305  
1 186 512  
3 717 286  
1 455 452  
1 006 414  
1 353 830  
682 781  
224 168 032  
14 912 687  
7 122 203  
2 023 602  
736 607  
604 204 630  
700 000  
673 236  
15 000  
704 907 427  
1 900 000  
4 540 000  
30 000  
51 372 982  
1 900 000  
4 540 000  
30 000  
653 534 445  
1 561 760 387  
22 044 125  
26 230 940  
7 547 667  
4 266 866  
8 397 251  
3 416 257  
5 117 534  
2 748 247  
9 051 351  
9 853 805  
3 181 879 410  
67 101 012  
789 686  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
17 500  
64 000  
64 000  
2 508 448  
755 676  
978 660  
142 500  
1 115 987  
12 000  
150 000  
30 000  
150 000  
30 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
710 579  
1 446 438  
690 522  
30 000  
30 000  
523 153  
75 000  
75 000  
1 762 136  
598 418  
1 996 968  
7 618 991  
262 390 425  
6 920 176  
131 550  
373 368  
19 050  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
95 410 527  
639 633  
0
45 217 100  
539 633  
59 523 040  
4 692 197  
157 379  
2 586 795 022  
41 331 572  
7 303  
270 001  
50 193 427  
100 000  
5 726  
5 726  
Kancelária Súdnej rady SR  
16 074 735 065  
2 042 521 594  
720 090 362  
2 525 550 193 10 786 302 915  
270 001  
2 487 096 261  
716 231 099  
1 770 865 162 18 561 831 326  
Spolu