Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
26 424 188  
4 744 167  
13 304 987  
2 115 331  
6 592 286  
751 446  
3 796 160  
893 000  
2 325 810  
334 631  
798 268  
2 750 510  
19 111 795  
2 173 449  
9 143 794  
179 247  
3 064 310  
3 064 310  
29 488 498  
4 744 167  
Kancelária Národnej rady SR  
1 588 831  
28 948 145  
1 053 288  
147 005  
7 125 261  
80 000  
Kancelária prezidenta SR  
44 991 502  
2 219 365  
1 057 106  
60 000  
857 106  
60 000  
200 000  
46 048 608  
2 279 365  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
4 940 831  
2 772 969  
8 756 305  
61 164 210  
5 918 308  
1 147 506  
222 088  
48 457  
140 000  
140 000  
5 080 831  
12 753 067  
98 043 650  
10 465 233  
48 997 882  
114 846 439  
833 959 264  
2 468 969 131  
395 501 758  
492 506 888  
76 949 951  
1 487 828 580  
1 370 044 409  
2 424 163 948  
240 256 403  
108 739 512  
1 312 144 423  
1 197 795  
3 050 000  
1 970 485  
73 700  
3 050 000  
1 970 485  
73 700  
15 803 067  
100 014 135  
10 538 933  
52 997 882  
118 346 439  
1 154 651 596  
2 496 969 131  
403 232 576  
522 107 752  
687 885 123  
1 511 013 379  
1 444 474 323  
2 429 547 418  
245 821 403  
341 440 490  
1 492 339 367  
13 187 850  
2 287 276  
4 579 795  
86 200  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
48 997 882  
37 468 316  
286 870 678  
400 767 511  
96 504 676  
275 500 919  
17 230 144  
149 800 032  
28 217 423  
160 423 133  
21 464 900  
16 261 904  
38 219 790  
4 000 000  
3 500 000  
320 692 332  
28 000 000  
7 730 818  
29 600 864  
610 935 172  
23 184 799  
74 429 914  
5 383 470  
5 565 000  
232 700 978  
180 194 944  
4 000 000  
3 500 000  
320 692 332  
28 000 000  
7 730 818  
29 600 864  
662 000  
Slovenská informačná služba  
51 053 669  
277 542 180  
757 574 156  
203 525 781  
156 612 347  
8 629 171  
16 979 598  
106 863 677  
263 142 694  
72 689 492  
55 992 150  
3 015 894  
9 344 856  
162 682 729  
1 047 484 770  
22 781 809  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
4 401 472  
Ministerstvo financií SR  
48 074 742  
610 273 172  
15 667 598  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
15 532 602  
27 014 974  
135 697 021  
13 691 902  
11 634 033  
31 486 473  
5 483 307  
1 317 012 639  
1 305 370 279  
2 080 617 686  
200 245 805  
76 659 332  
7 517 201  
74 429 914  
5 383 470  
1 065 000  
417 000  
9 441 733  
47 426 108  
4 853 796  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
4 500 000  
232 283 978  
178 694 944  
4 184 243  
Ministerstvo hospodárstva SR  
11 004 523  
1 231 433 637  
1 500 000  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5a  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
839 959 769  
20 144 125  
22 530 740  
7 517 667  
4 238 366  
8 244 251  
3 386 257  
5 087 534  
2 673 247  
9 051 351  
9 853 805  
2 932 904 292  
66 461 379  
779 043  
21 055 421  
3 344 926  
10 578 215  
4 023 613  
2 442 345  
3 406 313  
1 805 300  
1 814 530  
1 447 572  
4 918 879  
1 617 346  
133 338 102  
13 517 434  
483 839  
7 353 932  
1 186 512  
3 866 692  
1 455 452  
1 036 182  
1 353 830  
682 781  
200 142 093  
14 912 687  
7 412 597  
2 023 602  
736 339  
611 408 323  
700 000  
673 236  
15 000  
706 307 427  
1 900 000  
4 590 000  
30 000  
52 772 982  
1 900 000  
4 590 000  
30 000  
653 534 445  
1 546 267 196  
22 044 125  
27 120 740  
7 547 667  
4 266 866  
8 397 251  
3 416 257  
5 117 534  
2 748 247  
9 051 351  
9 853 805  
3 031 077 700  
67 101 012  
784 769  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
23 500  
28 500  
28 500  
2 503 448  
755 676  
980 660  
142 500  
1 115 987  
12 000  
153 000  
30 000  
153 000  
30 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
710 579  
1 446 438  
690 522  
30 000  
30 000  
523 153  
75 000  
75 000  
1 762 136  
598 418  
1 996 968  
7 618 991  
261 336 079  
6 920 716  
131 550  
373 368  
19 050  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
98 173 408  
639 633  
0
45 232 100  
539 633  
44 396 220  
4 692 197  
156 351  
2 493 563 890  
41 331 032  
7 303  
270 001  
52 941 308  
100 000  
5 726  
5 726  
Kancelária Súdnej rady SR  
15 512 322 417  
1 995 163 986  
703 035 273  
2 144 909 499 10 668 943 658  
270 001  
2 347 296 586  
599 101 141  
1 748 195 445 17 859 619 003  
Spolu