Tabuľka č. 4  
Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2018  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
200  
Nedaňové príjmy  
1 208 818 651  
436 038 322  
430 507 695  
5 530 627  
210  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
211 Príjmy z podnikania  
212 Príjmy z vlastníctva  
220  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
221 Administratívne poplatky  
338 616 235  
217 816 821  
33 000 000  
184 116 821  
64 437 421  
56 361 993  
44 488 373  
221001 Súdne poplatky  
221004 Ostatné poplatky  
222 Pokuty, penále a iné sankcie  
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb  
Kapitálové príjmy  
230  
240  
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí, vkladov a ážio  
7 120 520  
4 550  
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných  
výpomocí a vkladov  
250  
290  
Iné nedaňové príjmy  
382 550 651  
6 801 666  
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky  
292 Ostatné príjmy  
375 748 985  
265 000 000  
1 412 472 997  
34 054 059  
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier  
Granty a transfery  
300  
Transfery  
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
1 378 418 938