Tabuľka č. 3  
Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2018  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
100  
Daňové príjmy  
11 361 518 000  
2 718 778 000  
3 518 000  
110  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
111 Daň z príjmov fyzickej osoby  
111001 Zo závislej činnosti  
3 407 000  
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
112 Daň z príjmov právnickej osoby  
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou  
Dane za tovary a služby  
111 000  
2 472 622 000  
242 638 000  
8 606 238 000  
6 079 178 000  
2 335 690 000  
1 289 881 000  
217 330 000  
58 235 000  
4 411 000  
130  
131 Daň z pridanej hodnoty  
132 Spotrebné dane  
132001 Z minerálneho oleja  
132003 Z liehu  
132005 Z piva  
132007 Z vína  
132009 Z tabakových výrobkov  
132011 Z elektriny  
726 809 000  
11 806 000  
420 000  
132012 Z uhlia  
132013 Zo zemného plynu  
26 798 000  
157 870 000  
102 000  
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
134001 Z úhrad za dobývací priestor  
134002 Z motorových vozidiel  
157 768 000  
33 500 000  
33 500 000  
25 259 000  
25 259 000  
139 Iné dane za tovary a služby  
139003 Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
140  
160  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami  
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
11 243 000