Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
10 000  
860 000  
399 026  
839 974  
41 000  
10 000  
127 500  
1 280 000  
10 000  
60 000  
12 000  
672 500  
20 393 193  
20 138 193  
21 253 193  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
12 100  
10 000  
100  
8 200  
12 100  
10 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
1 800  
500 000  
20 000  
28 957  
5 000  
405 525  
65 518  
15 000  
130 000  
500 000  
20 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
130 000  
130 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
1 800 000  
523 092  
100 000  
550 000  
4 500  
50  
622 408  
1 800 000  
9 046 620  
103 395 112  
21 480 857  
24 394 475  
357 000  
250 460  
1 453 786  
543 160  
5 799 650  
59 230 584  
13 558 197  
582 430  
2 500 000  
496 460  
7 424 995  
7 379 500  
758 631  
9 046 620  
221 886 515  
21 480 857  
154 470 997  
600 925 898  
250 968 773  
40 393 562  
225 496 617  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
35 285 747  
118 491 403  
118 243 095  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
20 082 884  
223 710  
2 970 530  
130 076 522  
600 568 898  
250 468 773  
36 393 562  
206 703 617  
130 000 000  
600 568 898  
250 468 773  
Ministerstvo financií SR  
34 000  
99 290  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
500 000  
8 150  
3 900  
100  
487 850  
4 000 000  
18 793 000  
1 500 000  
88 956 604  
13 761 000  
795 990  
3 140 843  
7 624 716  
638 540  
63 167  
221 157  
2 000 000  
255 000  
299 096  
8 947 127  
129 389  
206 631 317  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
477 071  
9 194 429  
5 240 000  
3 460 079  
7 970 000  
76 003 000  
216 930 197  
216 930 197  
305 886 801  
Ministerstvo hospodárstva SR  
551 000 1 107 894 383 1 107 894 383 1 121 655 383  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2b  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
14 638 799  
200 000  
605 640  
40  
13 623 159  
199 960  
36 500  
170 000  
240 000  
414 512 784  
414 512 784  
429 151 583  
200 000  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
120 000  
59 890  
23 610  
120 000  
500 000  
500 000  
1 000 000  
7 922 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
6 000  
500 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 000 000  
7 922 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
1 000 000  
7 922 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
22 000  
320  
100 000  
15 680  
90 000  
22 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600 000  
410 000  
600 000  
12 693 544 000  
858 662 712  
1 710 000  
402 451 000  
158 703  
205 177 712  
1 315 200  
7 234 000  
243 800 000  
236 097  
9 800  
13 552 216 512  
1 710 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
12 693 544 000 1 180 582 279  
442 894 465  
338 243 269  
44 440 373  
7 234 100  
4 550  
347 765 522 3 102 443 132 3 065 387 640 16 976 569 411  
Spolu