Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 1  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
1 280 000  
15 000  
860 000  
399 026  
839 974  
41 000  
15 000  
127 500  
1 280 000  
15 000  
8 072 457  
60 000  
12 000  
672 500  
7 212 457  
6 957 457  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
12 100  
10 000  
100  
8 200  
12 100  
10 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
1 800  
500 000  
20 000  
28 957  
5 000  
402 375  
68 668  
15 000  
130 000  
500 000  
20 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
130 000  
130 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
1 800 000  
523 092  
100 000  
550 000  
4 500  
50  
622 408  
1 800 000  
9 046 620  
103 393 883  
21 480 857  
24 404 475  
357 000  
250 460  
1 453 786  
543 160  
5 799 650  
59 229 355  
13 558 197  
582 430  
2 500 000  
496 460  
7 424 995  
7 379 500  
758 631  
9 046 620  
132 474 483  
21 480 857  
24 480 997  
89 908 599  
40 817 223  
37 392 129  
221 317 043  
1 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
35 285 747  
29 080 600  
28 832 292  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
20 092 884  
223 710  
2 970 530  
76 522  
89 551 599  
40 317 223  
33 392 129  
202 524 043  
0
89 551 599  
40 317 223  
Ministerstvo financií SR  
34 000  
99 290  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
500 000  
8 150  
3 900  
100  
487 850  
4 000 000  
18 793 000  
1 500 000  
85 677 714  
13 761 000  
795 990  
3 140 843  
7 613 040  
638 540  
63 167  
234 864  
2 000 000  
255 000  
299 096  
8 945 096  
129 389  
202 451 743  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
477 071  
8 758 429  
5 240 000  
3 272 079  
7 970 000  
73 348 110  
551 000  
126 290 314  
884 018 310  
126 290 314  
884 018 310  
211 968 028  
897 779 310  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018  
( v eurách )  
Tabuľka č. 2  
Strana: 2  
Spolu  
Kapitola  
100  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
290  
300  
340  
Daňové  
príjmy  
Nedaňové  
príjmy  
Príjmy z  
podnikania a iné poplatky a  
z vlastníctva  
majetku  
Administrat. a  
Kapitálové  
príjmy  
Úroky z  
Úroky zo  
Iné nedaňové  
Granty a  
transfery  
Zahraničné  
transfery  
100 + 200 +  
312 + 314 +  
322 + 324 +  
340  
tuzemských zahraničných príjmy  
platby  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
úverov,  
pôžičiek a  
vkladov  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
14 437 576  
200 000  
14 437 576  
200 000  
478 700  
40  
13 583 876  
199 960  
36 500  
208 000  
167 000  
0
0
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
120 000  
59 890  
23 610  
120 000  
500 000  
500 000  
1 000 000  
8 696 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
6 000  
500 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 000 000  
8 696 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
1 000 000  
8 696 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
22 000  
320  
105 000  
15 680  
75 000  
22 000  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600 000  
420 000  
600 000  
11 361 518 000  
889 591 426  
1 710 000  
396 129 390  
158 403  
205 041 616  
1 293 600  
7 120 420  
281 300 000  
257 997  
9 800  
12 251 119 226  
1 710 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
11 361 518 000 1 208 818 651  
436 038 322  
338 616 235  
44 488 373  
7 120 520  
4 550  
382 550 651 1 412 472 997 1 378 418 938 13 982 809 648  
Spolu