Tabuľka č. 1a  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2019 a 2020  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
2019  
2020  
a
b
1
2
Príjmy spolu  
16 331 982 160  
12 021 726 000  
1 179 118 689  
442 656 816  
338 417 023  
44 440 373  
16 976 569 411  
12 693 544 000  
1 180 582 279  
442 894 465  
338 243 269  
44 440 373  
A.  
B.  
Daňové príjmy  
Nedaňové príjmy  
B.1  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
7 189 770  
7 238 650  
346 414 707  
3 131 137 471  
34 983 102  
347 765 522  
3 102 443 132  
37 055 492  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ  
Výdavky spolu  
3 096 154 369  
17 859 619 003  
15 512 322 417  
1 995 163 986  
703 035 273  
2 144 909 499  
10 668 943 658  
962 183 754  
845 140 000  
1 177 444 548  
270 001  
3 065 387 640  
18 561 831 326  
16 074 735 065  
2 042 521 594  
720 090 362  
2 525 550 193  
10 786 302 915  
993 827 565  
875 062 000  
1 232 653 392  
270 001  
A.  
A.1  
Bežné výdavky  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.5  
z toho: transfery nefinančným subjektom  
odvody do rozpočtu EÚ  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
2 347 296 586  
-1 527 636 843  
2 487 096 261  
-1 585 261 915  
Prebytok / Schodok ( +/- )