Tabuľka č. 1  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
13 982 809 648  
11 361 518 000  
2 718 778 000  
3 518 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
3 407 000  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
111 000  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2 472 622 000  
242 638 000  
8 606 238 000  
6 079 178 000  
2 335 690 000  
157 870 000  
33 500 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
iné dane za tovary a služby  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
25 259 000  
25 259 000  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
11 243 000  
B.  
Nedaňové príjmy  
1 208 818 651  
436 038 322  
430 507 695  
338 616 235  
44 488 373  
B.1  
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  
z toho: príjmy z podnikania  
B.2  
B.3  
B.4  
B.5  
C.  
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby  
Kapitálové príjmy  
Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov  
Iné nedaňové príjmy  
7 125 070  
382 550 651  
1 412 472 997  
34 054 059  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
z toho: transfer zo ŠFA  
9 800  
Zahraničné transfery (EÚ)  
1 378 418 938  
15 955 714 510  
14 624 299 197  
1 953 532 101  
688 415 025  
1 998 721 623  
9 983 360 447  
1 546 250 855  
1 337 774 490  
901 850 552  
1 565 341 522  
768 122 000  
1 150 919 375  
255 391 612  
270 001  
Výdavky spolu  
A.  
Bežné výdavky  
A.1  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Poistné a príspevok do poisťovní  
Tovary a služby  
A.2  
A.3  
A.4  
Bežné transfery  
A.4.1  
A.4.2  
A.4.3  
A.4.4  
A.4.5  
A.4.6  
A.4.7  
A.5  
z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb  
sociálne dávky  
transfery nefinančným subjektom  
transfery obciam a VÚC  
odvody do rozpočtu Európskej únie  
transfer na splácanie štátneho dlhu  
transfer Sociálnej poisťovni  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi  
Kapitálové výdavky  
B.  
1 331 415 313  
643 217 391  
688 197 922  
-1 972 904 862  
v tom: obstarávanie kapitálových aktív  
kapitálové transfery  
Prebytok / Schodok ( +/- )