VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
TABUĽKOVÁ ČASŤ
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
Bratislava október 2017