Z O Z N A M T A B U L I E K A P R Í L O H
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018
Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2019 a 2020
Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018
Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019
Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020
Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2018
Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2018
Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018
Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019
Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020
Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2018
Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2018
Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR
v roku 2018 podľa programov
Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR
v roku 2018 podľa kapitol
Tabuľka č. 10 - Medzirezortné programy v roku 2018
Tabuľka č. 10a - Medzirezortné programy v roku 2019
Tabuľka č. 10b - Medzirezortné programy v roku 2020
Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018
Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019
Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020
Tabuľka č. 13 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018
Tabuľka č. 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2019 – 2020
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020
Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur
P r í l o h y
Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2018 – 2020