1
II. Osobitná časť
K § 1
Ustanovenia tohto paragrafu určujú základné rozpočtové rámce príjmovej a výdavkovej časti štátneho rozpočtu. V rámci príjmov a výdavkov sa rozpočtujú aj prostriedky Európskej únie v súlade s § 7 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 13 982 809 648 eur. Záväzné ukazovatele príjmov kapitol uvedené v prílohe č. 2. Výdavky štátneho rozpočtu sa určujú v sume 15 955 714 510 eur. Rozdelenie výdavkov do jednotlivých kapitol obsahuje príloha č. 3. Schodok štátneho rozpočtu sa určuje v sume 1 972 904 862 eur. Tento schodok možno v priebehu rozpočtového roka v súlade so systémovými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 8 ods. 7 a 8) prekročiť alebo znížiť v závislosti od čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie v príslušnom rozpočtovom roku. V prílohe č. 4 uvedené jednotlivé časti programov, ktoré záväznými ukazovateľmi. Záväznými limitmi výdavkov v rámci programov záväzné limity uvedené v prílohe č. 4 a zároveň rozpísané v rozpisovom liste. Ostatné časti programov, na ktoré nie alokované výdavky, môže kapitola financovať v rámci ustanovených záväzných ukazovateľov.
V samostatnom ustanovení sa stanovuje suma finančných prostriedkov poskytnutá zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný obcami a vyššími územnými celkami, ktoré rozpočtované v kapitolách, do pôsobnosti ktorých predmetné kompetencie patria. Zároveň v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtované dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a dotácie na individuálne potreby obcí. Prehľad týchto finančných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 5 k zákonu.
V súlade s ustanovením § 10 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa v rámci celkových výdavkov štátneho rozpočtu uvedených v odseku 1 vytvárajú v štátnom rozpočte rezervy na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6 k zákonu.
K § 2
Splnomocnenie vlády, resp. ministra financií na úpravu schválených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v priebehu roka v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy súvisí s vývojom hospodárenia Slovenskej republiky, ktorý nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu plne postihnúť. V roku 2018, rovnako ako v roku 2017, zodpovedá rozsah splnomocnenia pre vykonávanie rozpočtových opatrení vládou, resp. ministrom financií, objemu 1 % celkových rozpočtovaných výdavkov.
Vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minister financií sa splnomocňuje v súlade s osobitnými predpismi na vykonávanie úprav systemizácie v priebehu roka 2018.
K § 3
V súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
2
zákonov v znení neskorších predpisov 122ya ods. 12) sa percentuálna výška štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 určuje na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom istom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere uzavreté pred 1. januárom 2018, okrem zmlúv uzatvorených pred 1. júlom 2003. Pri týchto zmluvách sa poskytuje štátny príspevok, ktorý bol určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená, v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru.
Pri zmluvách o mladomanželskom úvere sa v súlade so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 88a) poskytuje štátny príspevok pre mladomanželov, ktorý sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, v ktorom bola zmluva uzatvorená, v nezmenenej výške počas celej lehoty splatnosti mladomanželského úveru.
K § 4
V navrhovanom ustanovení sa deklaruje potreba prefinancovania štátneho dlhu splatného v roku 2018, t. j. nevyhnutná úhrada záväzkov vnútorného a zahraničného dlhu, predstavujúca splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2018 vo výške 5 039 025 656 eur.
Zároveň sa vytvára možnosť prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Nástroja pre spájanie Európy v programovom období 2014 2020 a rámcový úver od Rozvojovej banky rady Európy na spolufinancovanie prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020.
K § 5
V súlade s podpísaným Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa na rok 2018 pre štátnych zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o štátnej službe navrhuje zvýšenie platových taríf na úrovni 4 % od 1. januára 2018. Súčasne sa na tej istej úrovni navrhuje aj zvýšenie stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem osobitnej stupnice učiteľov vysokých škôl a platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorým sa navrhuje zvýšenie o 0 % od 1. januára 2018.
V roku 2018 sa od 1. januára 2018 navrhuje zvýšenie stupnice platových taríf pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, funkčných platov policajtov a colníkov, hodnostných platov profesionálnych vojakov o 4 %.
K § 6 a 7
V súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov sa určuje osobitný odvod štátnych podnikov do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení.
Pre Vodohospodársku výstavbu, š. p. sa v roku 2018 ukladá osobitný odvod vo výške
3
200 000 eur. Uvedené prostriedky budú odvedené na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do 31. októbra 2018.
Pre Lesy Slovenskej republiky, š. p. sa v roku 2018 ukladá osobitný odvod vo výške 5 000 000 eur. Uvedené prostriedky budú odvedené na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 31. októbra 2018.
K § 8
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2018.
V Bratislave 11. októbra 2017
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky