D ô v o d o v á s p r á v a
I. Všeobecná časť
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 sa predkladá podľa článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Návrh rozpočtu odráža konsolidáciu verejných financií. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2018, 2019 a 2020. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, ktorým sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, je predložený v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 2020“ na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Princípy zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 2020, osobitne rozpočtu na rok 2018 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu, podrobne uvedené v texte a jednotlivých prílohách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a ďalšími zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.