Príloha č. 6  
k zákonu č. .../2017 Z. z.  
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2018  
(v eurách)  
Rezerva vlády SR  
Rezerva predsedu vlády SR  
5 000 000  
1 500 000  
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii  
Spolu  
130 206 017  
136 706 017