Príloha č. 5  
k zákonu č. ... / 2017 Z. z.  
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2018  
(v eurách)  
Kapitálové  
výdavky  
Bežné výdavky  
Spolu  
a
1
2
3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu  
1 314 295 414  
5 100 000  
1 319 395 414  
z toho :  
Obce  
Spolu  
z toho:  
835 588 614  
0
5 100 000  
5 100 000  
840 688 614  
5 100 000  
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná  
správa  
z toho: dotácia na individuálne potreby obcí  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700 000  
2 400 000  
700 000  
480 000  
500 000  
275 000  
205 000  
150 000  
90 000  
2 700 000  
2 400 000  
700 000  
480 000  
500 000  
275 000  
205 000  
150 000  
90 000  
dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok  
z toho: Banská Štiavnica  
Bardejov  
Levoča  
Kremnica  
Martin  
Vysoké Tatry  
Spišské Podhradie  
835 588 614  
828 084 949  
0
0
835 588 614  
828 084 949  
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce  
Ministerstvo vnútra SR spolu:  
z toho:  
a) matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších  
predpisov  
6 779 934  
0
6 779 934  
b) hlásenie pobytu občanov a registrer obyvateľov Slovenskej  
republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej  
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení  
neskorších predpisov  
1 798 000  
356 596  
0
0
1 798 000  
356 596  
c) register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
d) regionálne školstvo  
e) starostlivosť o životné prostredie  
813 701 641  
508 078  
0
0
813 701 641  
508 078  
f) voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu  
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
4 940 700  
0
4 940 700  
7 503 665  
0
7 503 665  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu:  
z toho:  
a) doprava  
285 401  
0
285 401  
b) pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku  
bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania  
bývania  
7 218 264  
0
7 218 264  
Vyššie územné celky  
Spolu  
478 706 800  
0
478 706 800  
z toho:  
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej  
správy na vyššie územné celky  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu:  
z toho:  
478 706 800  
478 706 800  
0
0
478 706 800  
478 706 800  
regionálne školstvo  
478 706 800  
0
478 706 800