Príloha č. 6
k zákonu č. .../2017 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2018
(v eurách)
Rezerva vlády SR 5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR 1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 130 206 017
Spolu 136 706 017