Príloha č. 5
k zákonu č. ... / 2017 Z. z. 
      ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2018
(v eurách)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 1 314 295 414 5 100 000 1 319 395 414
z toho :
Obce
Spolu 835 588 614 5 100 000 840 688 614
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 0 5 100 000 5 100 000
z toho:  dotácia na individuálne potreby obcí 0 2 700 000 2 700 000
dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 0 2 400 000 2 400 000
z toho:  Banská Štiavnica 0 700 000 700 000
Bardejov 0 480 000 480 000
Levoča 0 500 000 500 000
Kremnica 0 275 000 275 000
Martin 0 205 000 205 000
Vysoké Tatry 0 150 000 150 000
Spišské Podhradie 0 90 000 90 000
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce 835 588 614 0 835 588 614
Ministerstvo vnútra SR spolu: 828 084 949 0 828 084 949
z toho:
a)  matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej
     republiky č. 154/1994 Z. z.  o matrikách v znení neskorších
     predpisov
6 779 934 0 6 779 934
b)  hlásenie pobytu občanov a registrer obyvateľov Slovenskej
      republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky
     č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
     republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
     neskorších predpisov
1 798 000 0 1 798 000
c)   register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov
356 596 0 356 596
d)  regionálne školstvo 813 701 641 0 813 701 641
e)  starostlivosť o životné prostredie 508 078 0 508 078
f)  voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
      volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4 940 700 0 4 940 700
Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu: 7 503 665 0 7 503 665
z toho:
a)  doprava             285 401 0 285 401
b)  pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona 7 218 264 0 7 218 264
     č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
     (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov a na úseku
     bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
     bývania
Vyššie územné celky
Spolu 478 706 800 0 478 706 800
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 478 706 800 0 478 706 800
    správy na vyššie územné celky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu: 478 706 800 0 478 706 800
z toho:
regionálne školstvo 478 706 800 0 478 706 800