Príloha č. 4  
k zákonu č. .../2017 Z. z.  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR  
a častí programov vlády SR  
na rok 2018  
01 - Kancelária Národnej rady SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
39 681 953  
06M  
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
Zámer:  
38 186 692  
Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0EK01  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR  
1 495 261  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0101  
0EK0102  
0EK0103  
- Systém vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
02 - Kancelária prezidenta SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
4 749 167  
06N  
Reprezentácia štátu a obyvateľov SR  
4 526 667  
Zámer:  
Výkon funkcie prezidenta SR.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0EK02  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária prezidenta SR  
222 500  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0201  
0EK0202  
0EK0203  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
03 - Úrad vlády SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
31 244 159  
06P  
Tvorba a implementácia politík  
27 522 084  
Zámer:  
Podpora prehlbovania partnerstva a strategickej spolupráce v rámci integračného procesu Európskej únie.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre činnosť vlády SR.  
- Integrácia Slovenskej republiky do Európskej únie  
- Švajčiarsky finančný mechanizmus-Fond technickej asistencie  
- Operačný program technická pomoc - Koordinácia boja proti podvodom  
- Činnosti Úradu vlády SR  
06P01  
06P010V  
06P010W  
06P02  
06P0201  
06P0207  
06P07  
- Podporné činnosti  
- Podpora športu a mládeže  
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  
- Politiky v oblasti ĽP a národnostných menšín  
- Menšinová kultúrna politika  
06P09  
06P0904  
06P0905  
- Splnomocnenec pre národnostné menšiny  
1 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
06P0A  
- Švajčiarsky finančný mechanizmus  
- Fond technickej asistencie - ŠFM  
- Štipendijný fond - ŠFM  
06P0A01  
06P0A02  
06P0A03  
06P0A06  
06P0A08  
06P0A09  
06P0A0A  
06P0A0B  
06P0A0C  
06P0B  
- Nástroj na prípravu projektov - ŠFM  
- Štátna ochrana prírody - ŠFM  
- Ministerstvo vnútra 2010-04  
- Ministerstvo spravodlivosti 2010-05  
- Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch  
- Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie ŽP  
- Technická a odborná príprava  
- Finančný mechanizmus EHP a NFM - 2009 až 2016  
- Technická asistencia FM EHP a NFM 2009-2016  
- Prispôsobenie sa zmene klímy  
06P0B01  
06P0B02  
06P0B03  
06P0B04  
06P0B05  
06P0B06  
06P0B07  
06P0C  
- Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností  
- Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva  
- Zelené inovácie v priemysle  
- Cezhraničná spolupráca  
- Domáce a rodovo podmienené násilie  
- Prioritná os 1. Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít  
- Opatrenie 1.1. Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie  
- Opatrenie 1.2. Hodnotenie a štúdie  
06P0C01  
06P0C02  
06P0C03  
06P0C04  
06P0C05  
06P0D  
- Opatrenie 1.3. Informovanie a publicita  
- Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci  
- Opatrenie 1.5. Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie  
- Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administr. kapacít  
- Finančné riadenie - opatrenie 2.1  
06P0D01  
06P0D02  
06P0D03  
06P0D04  
06P0D05  
06P0E  
- Finančná kontrola audit - opatrenie 2.2  
- Posilňovanie administratívnych kapacít - opatrenie 2.3  
- Informačné systémy - opatrenie 2.4  
- Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5  
- Operačný program Technická pomoc 3. programové obdobie  
- Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF  
06P0E01  
06P0E02  
06P0F  
- Systémová a technická podpora  
- Operačný program Technická pomoc programové obdobie 3.  
- Prioritná os 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF  
- Prioritná os 2 - systémová a technická podpora  
- Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj - Prioritná os č.1 OP TP  
- Programy nadnárodnej spolupráce Prioritná os č. 1 OP TP  
- OP TP OLAF - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ v SR  
- Regionálny rozvoj  
06P0F01  
06P0F02  
06P0F03  
06P0F04  
06P0F05  
06P0G  
06P0G01  
06P0G02  
06P0H  
- Podpora integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr  
- Podpora na projekty euroregiónov  
- Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy  
- Regionálny príspevok pre okres Kežmarok  
06P0H01  
06P0H02  
06P0H03  
06P0H04  
06P0H05  
06P0H06  
06P0H07  
06P0H08  
06P0H09  
06P0H0A  
06P0H0B  
06P0H0C  
- Regionálny príspevok pre okres Lučenec  
- Regionálny príspevok pre okres Rimavská Sobota  
- Regionálny príspevok pre okres Sabinov  
- Regionálny príspevok pre okres Sobrance  
- Regionálny príspevok pre okres Trebišov  
- Regionálny príspevok pre okres Vranov nad Topľou  
- Regionálny príspevok pre okres Svidník  
- Regionálny príspevok pre okres Veľký Krtíš  
- Regionálny príspevok pre okres Poltár  
- Regionálny príspevok pre okres Revúca  
- Regionálny príspevok pre okres Rožňava  
2 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0EC  
Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020  
- Stredná Európa a Dunaj  
76 808  
0EC01  
0EC0101  
0EC0102  
- Program spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020  
- Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti  
0A9  
Zámer:  
Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.  
Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR  
0A905  
0A90F  
0A90U  
0AR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR  
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásm. prístupu MF SR - ÚV SR  
MPRV SR - Protidrogová politika  
0AT  
Medzirezortný program Technická pomoc 2007-2013  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0EK03  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad vlády SR  
3 645 267  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0301  
0EK0302  
0EK0303  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
04 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
3 096 197  
0ET  
Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
2 996 197  
Zámer:  
Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0ET01  
- Tvorba a implementácia politík  
0ET02  
- Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TP  
0ET0201  
0ET0202  
0ET0203  
0ET0204  
0ET0205  
0ET03  
- OP TP – gestor HP UR – PO 1  
- OP TP – SCKO – PO 1  
- OP TP – SCKO – PO 2  
- OP TP - SRIN - PO 1  
- OP TP - SRIN - PO 2  
- Technická pomoc pre SO OPII  
0ET04  
- Národný projekt pre ÚPVII (SRIN) v rámci OP EVS  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
0EK  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
Zámer:  
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.  
0EK13  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
100 000  
0EK1301  
0EK1302  
0EK1303  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
05 - Kancelária Ústavného súdu SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Ochrana ústavnosti  
Zámer:  
5 098 246  
00A  
4 646 851  
Zabezpečenie ochrany ústavnosti na základe všetkých kompetencií a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplývajúcich z  
Ústavy Slovenskej republiky.  
Vybrané ciele:  
Priebežne konať a rozhodovať vo všetkých veciach, ktoré budú doručené v priebehu roka na Ústavný súd Slovenskej republiky.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
3 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0EK04  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR  
451 395  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0401  
0EK0402  
0EK0403  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
06 - Kancelária Najvyššieho súdu SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
15 363 940  
01W  
Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR  
15 272 908  
Zámer:  
Nezávislý, účinný a efektívny systém výkladu zákonov zodpovedajúci európskemu štandardu.  
Vybrané ciele:  
Každoročne pravidelne vydávať Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, s cieľom dosiahnuť  
jednotnosť v rozhodovaní všetkých súdov všeobecného súdnictva.  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0EK05  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší súd SR  
91 032  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0501  
0EK0502  
0EK0503  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
07 - Generálna prokuratúra SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
98 894 576  
06R  
Presadzovanie zákonnosti - program GP SR  
Zámer:  
93 597 164  
Ochrana práv štátu, občanov a právnických osôb.  
- Zachovávanie zákonnosti v trestnom konaní  
- Dodržiavanie zákonov v netrestnej oblasti  
- Riadenie, kontrola a podpora  
06R01  
06R02  
06R03  
06R04  
- Zefektívnenie činnosti ÚŠP  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0AR0D  
0AU04  
0EK06  
Generálna prokuratúra SR - Protidrogová politika  
399  
20 000  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Civilný krízový manažment v oblasti prokuratúry - GP SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Generálna prokuratúra SR  
5 277 013  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0601  
0EK0602  
0EK0603  
0EK0604  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- Špecializované prvky  
08 - Najvyšší kontrolný úrad SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Nezávislá kontrolná činnosť  
Zámer:  
10 735 533  
06S  
9 516 647  
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.  
Vybrané ciele:  
Realizovať nezávislú kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti v súlade s medzinárodne uznávanými  
kontrolnými štandardmi.  
4 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0EK07  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší kontrolný úrad SR  
1 218 886  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0701  
0EK0702  
0EK0703  
0EK0704  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR  
09 - Slovenská informačná služba  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
52 997 882  
06T  
Informačná činnosť  
52 997 882  
Zámer:  
Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich bezpečnostné a ekonomické záujmy SR.  
06T01  
- Spravodajská činnosť  
06T02  
- Ochrana utajovaných skutočností, bezpečnostné previerky  
- Riadenie, podpora, kontrola  
06T03  
06T0301  
06T0302  
- Modernizácia informačných systémov  
- Podporné činnosti  
10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Rozvoj zahraničných vzťahov  
Zámer:  
119 353 879  
06U  
110 470 449  
Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí.  
- Reprezentácia SR v zahraničí  
- Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí  
- Prezentácia SR v zahraničí  
06U09  
06U0901  
06U0902  
06U0903  
06U0A  
- Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov  
- Tvorba a implementácia politík  
- Riadenie programov  
06U0A01  
06U0A02  
06U0A03  
06U0A04  
06U0A09  
06U0A0A  
06U0A0B  
0D3  
- Spor Gabčíkovo/Nagymaros  
- Spolupráca s tretím sektorom  
- Vzdelávanie zamestnancov  
- Refundácia výdavkov z operačného programu Technická pomoc  
- Ekonomická diplomacia  
- SK OBSE  
Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí  
Zámer:  
1 668 587  
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v súlade s Koncepciou  
štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020 (zabezpečovať tvorbu, výkon a koordináciu vo vzťahu k  
slovenským národnostným menšinám v strednej a východnej Európe a ku krajanským komunitám v západnej Európe a v zámorí).  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
05T  
Rozvojová spolupráca  
Zámer:  
Plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) – odstránenie chudoby, podpora trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a  
environmentálneho rozvoja partnerských krajín  
Vybrané ciele:  
Každoročne poskytnúť 48 vládnych štipendií pre štipendistov z rozvojových krajín.  
5 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
05T0A  
05T0A01  
05T0A02  
097  
Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
- Humanitárna pomoc SR  
7 214 843  
- Rozvojová spolupráca MZVaEZ SR  
7 214 843  
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií  
Zámer:  
Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.  
Vybrané ciele:  
Každoročne zabezpečiť včasné zaplatenie príspevkov do medzinárodných organizácií z oblasti vedy a techniky.  
09701  
0AU  
Príspevky SR do MO - MZVaEZ SR  
Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR  
Zámer:  
Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej  
republiky  
0AU01  
0D4  
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR-MZV a EZ SR  
SK PRES 2016  
Zámer:  
Zabezpečiť ukončenie a vyhodnotenie výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
00202  
MZV a EZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
06G1M  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1M01  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality VS v BSK - MZVaEZ SR  
06G1N  
Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1N01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a neziskovými organizáciami - MZVaEZ SR  
0EK09  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
11 - Ministerstvo obrany SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
1 082 078 792  
095  
Rozvoj obrany  
325 434 426  
Zámer:  
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR.  
09504  
09505  
09506  
09507  
096  
- Rozvoj infraštruktúry síl  
- Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu  
- Rozvoj komunikačných a informačných systémov  
- Rozvoj Centrálnej logistiky  
Obrana  
749 454 490  
Zámer:  
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky.  
09601  
- Riadenie a podpora obrany  
- Riadenie obrany  
0960101  
0960102  
0960103  
0960104  
0960108  
09602  
- Bezpečnostná podpora  
- Správa nehnuteľného majetku  
- Ostatná podpora  
- Špeciálna podpora  
- Velenie a zaručovanie obrany  
- Velenie a podpora velenia  
- Pozemná obrana  
0960201  
0960202  
0960203  
0960205  
- Vzdušná obrana  
- Operácie mimo územia štátu  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
6 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
06E  
Podpora obrany  
Zámer:  
Funkčný systém obrannej infraaštruktúry, podpory a činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl členských krajín  
NATO/EÚ na území Slovenskej republiky v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou - Host Nation Support (HNS)  
06E0I  
MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu  
870 000  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
00203  
05T0B  
06H02  
0AR07  
0AU06  
0DB02  
0EK0A  
MO SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR  
10 000  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Hospodárska mobilizácia MO SR  
6 000 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo obrany SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR - MO SR  
307 376  
2 500  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR  
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo obrany SR  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
12 - Ministerstvo vnútra SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 400 901 620  
0D5  
Výchova a vzdelávanie mládeže  
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky  
- Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve  
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B  
- Rozvojové projekty  
1 165 418 063  
0D501  
0D502  
0D503  
3 878  
0D505  
0D6  
Efektívna a spoľahlivá štátna správa  
- Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti  
- Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite  
- Bezpečnosť schengenského priestoru  
- Prevencia kriminality  
1 161 164 724  
0D601  
0D60101  
0D60102  
0D60103  
0D60104  
0D602  
- Boj proti obchodovaniu s ľuďmi  
- Záchrana života a zdravia - záchranné zložky  
- Záchrana života a zdravia  
0D60201  
0D603  
- Okresné úrady  
0D60301  
0D60302  
0D60303  
0D60304  
0D60305  
0D60306  
0D60307  
0D60308  
0D604  
- Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie  
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve  
- Výstavba a bytová politika  
- Územná vojenská správa  
- Kataster  
- Životné prostredie  
- Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo  
- Cestná doprava a pozemné komunikácie  
- Archívnictvo  
0D60401  
0D605  
- Archívnictvo  
- Azylová politika  
0D60501  
0D606  
- Azylová politika  
- Integrovaný záchranný systém  
- Integrovaný záchranný systém  
- Centrálna podpora  
0D60601  
0D607  
0D60701  
0D60702  
0D60703  
0D60704  
0D608  
- Centrálna podpora  
- Starostlivosť o ľudské zdroje  
11 614 400  
- Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ  
- Agenda splnomocnencov vlády SR  
- Riadenie a kontrola  
0D60801  
- Riadenie a kontrola  
7 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0D609  
- Voľby  
8 008 634  
0D60901  
0D60902  
0D60903  
0D60904  
0D60905  
0D60906  
0D60907  
0D60908  
0D60A  
- Voľby do orgánov samosprávy obcí  
- Nové voľby do orgánov samosprávy obcí  
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov  
- Voľby prezidenta Slovenskej republiky  
- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  
- Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov  
- Voľby do Európskeho parlamentu  
- Referendum  
7 465 708  
- Projekty Európskej únie  
0D60A01  
0D60A02  
0D60A03  
0D60A04  
0D60A05  
0D60A06  
0D60A07  
- Európsky fond pre utečencov  
- Európsky fond pre návrat  
- Fond pre vonkajšie hranice  
- Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci  
- Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín  
- Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)  
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (ISF Borders)  
- Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového  
riadenia (ISF Police)  
0D60A08  
0D60A09  
0D60B  
- Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete  
- Technická pomoc  
0D60B02  
0D60B03  
0D60C  
- Technická pomoc pre OP EVS  
- Technická pomoc pre OP KŽP  
- Operačný program Kvalita životného prostredia  
- OP KŽP - Prioritná os č. 3  
0D60C01  
0D60C02  
0E9  
- OP KŽP - Prioritná os č. 4  
Operačný program Efektívna verejná správa  
Zámer:  
Proklientsky orientovaná, transparentná VS, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu,  
tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.  
0E901  
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS  
0E90101  
0E90102  
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS  
- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
Zámer:  
002  
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.  
MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
00201  
0AS  
5 400  
Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Zámer:  
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.  
0AS01  
MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
5 400  
05T03  
06E0J  
06G1Q  
Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia  
100 000  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
MV SR - Miesta riadenia pre obranu štátu  
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR  
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MV SR  
30 540 038  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1Q03  
06G1Q04  
06G1Q05  
06H03  
- Technická pomoc  
- Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
- Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  
Hospodárska mobilizácia MV SR  
38 265  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
09702  
MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií  
203 000  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
0AR06  
Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
8 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0AU02  
0D40D  
0DB01  
0EJ05  
MV SR - Medzinárodné misie a operácie CKM  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
SK PRES 2016 - MV SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Realizácia II.etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MV SR  
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MV SR  
Gestor:15 Ministerstvo financií SR  
0EJ0501  
0EJ0502  
0EJ0503  
0EJ0504  
0EJ0505  
0EJ0506  
0EJ0507  
0EK0B  
- Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (ESISPZ MV SR)  
- Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPZ MV SR)  
- Elektkronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku - 2. fáza  
- Cloud Ministerstva vnútra SR  
- IS Identifikátor fyzických osôb - 2. fáza (IS IFO - 2. fáza)  
- Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2. fáza  
- Datacentrum Ministerstva vnútra SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo vnútra SR  
43 426 730  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0B01  
0EK0B02  
0EK0B03  
- Systémy vnútornej správy  
- Špeciializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
13 - Ministerstvo spravodlivosti SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
400 006 100  
070  
Väzenstvo  
164 420 345  
Zámer:  
Výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečovať budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade s predpokladanými potrebami väzenstva a  
požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT).  
07001  
07002  
07003  
07004  
07005  
0700501  
0700502  
07006  
08P  
- Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv väzňov  
- Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie  
- Zdravotná starostlivosť vo väzenstve  
- Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve  
- Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru  
- Vzdelávanie zamestnancov  
- Preventívna starostlivosť o zamestnancov  
- Ochrana inštitúcií justície  
Financovanie systému súdnictva  
200 501 311  
Zámer:  
Sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie.  
Vybrané ciele:  
Zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci  
- 06X0102 Prevádzka súdov  
08P02  
08P03  
- 06X0103 Správa a vymáhanie súdnych pohľadávok  
- 06X0104 Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve  
- Inštitút vzdelávania MS SR  
08P04  
08P0401  
08P0402  
08P0403  
08P05  
- Justičná akadémia  
- Vzdelávanie ostatných organizácií  
- Projekty reformy súdnictva  
08P0504  
08P0509  
08P08  
- Obchodný register  
- Projekt e - government  
- Centrum právnej pomoci  
08P0A  
- Operačný program Efektívna verejná správa  
- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva  
08P0A01  
9 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
08R  
Tvorba a implementácia politík  
Zámer:  
14 454 886  
Efektivita uplatňovania a rozvíjania vládnej politiky v oblasti justície.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy.  
- Riadiaca činnosť ministerstva  
08R01  
08R0101  
08R0104  
08R02  
- 0710101 Riadenie ústredného orgánu  
- Ľudské práva, boj proti diskriminácii a interetnický dialóg  
- Financovanie odškodňovania  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0020A  
06G0C  
06G0I  
MS SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Kvalita služieb zamestnanosti - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MS SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06H04  
06H0U  
0AR08  
0AU03  
0EJ06  
0EK0C  
Hospodárska mobilizácia MS SR  
14 500  
13 800  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Hospodárska mobilizácia MS SR - Väzenstvo  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Civilný krízový manažment v oblasti justície - MS SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MS SR  
Gestor:15 Ministerstvo financií SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo spravodlivosti SR  
20 601 258  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0C01  
0EK0C02  
0EK0C03  
0EK0C04  
0EK0C05  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- Informačné systémy obstarané z prostriedkov EÚ a ŠFM  
- Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného systému  
15 - Ministerstvo financií SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Výber daní a cla  
364 403 833  
072  
228 493 164  
Zámer:  
Efektívny výber daní a cla.  
Vybrané ciele:  
Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej  
správy.  
Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou.  
07205  
- Výkon funkcií finančnej správy  
07206  
- Spoločné programy SR a EÚ v oblasti daní a ciel  
0720601  
0720602  
0720603  
0720604  
0720605  
074  
- Program Customs 2020  
- Program Fiscalis 2020  
- Program Hercule III  
- Fond pre vnútornú bezpečnosť  
- Spoločný vyšetrovací tím  
Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií  
50 097 199  
Zámer:  
Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.  
Vybrané ciele:  
Pripravovať kvalitné makroekonomické, daňové a odvodové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými  
daňovými a odvodovými príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA 2010).  
Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.  
- Tvorba a implementácia politík  
07401  
07403  
- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit  
10 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
- Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách  
0740302  
074030H  
074030I  
074030L  
074030M  
07404  
- Riadenie, kontrola a audit EŠIF – prioritná os 1. Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020  
- Systémová a technická podpora – prioritná os 2. Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020  
- Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 – prioritná os 2  
- Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí  
- Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR  
- Systém centrálnej evidencie poplatkov a dostupnosti kontrolných známok na označovanie spotrebiteľských balení liehu a tabakových  
výrobkov  
0740403  
074040S  
074040U  
074040V  
- Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu  
- Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS – prioritná os 1. Operačného programu Efektívna verejná správa 2014 – 2020  
- Informačná a kybernetická bezpečnosť v podmienkach Ministerstva financií SR  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020  
Zámer:  
0EJ  
Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality  
0EJ01  
Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR  
0EJ0101  
0EJ02  
- Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR  
Technická pomoc 2014 - 2020 - MDV SR - MF SR  
0EJ0201  
- Technická pomoc pre SO a PJ MF SR  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
05T09  
Rozvojová spolupráca - MF SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
06G1A  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1A01  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3  
06G1B  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1B01  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatr. 4.1  
06H05  
Hospodárska mobilizácia MF SR  
33 800  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
09703  
0A901  
Príspevky SR do MO - MF SR  
121 300  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90101  
0A90102  
0A902  
- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni  
- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni  
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90201  
- Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát  
0A903  
Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90301  
- Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu  
0A904  
Technická pomoc  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0A90401  
0A90402  
0AR09  
- Technická pomoc pre RO OP IS  
- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS  
Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AS02  
0AU05  
MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
419 548  
130 000  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej  
republike - MF SR  
0DB05  
0EK0D  
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR  
85 108 822  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0D01  
0EK0D02  
0EK0D03  
0EK0D04  
0EK0D05  
0EK0D06  
0EK0D07  
0EK0D08  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- Informačný systém pre systém štátnej pokladnice  
- Rozpočtový informačný systém  
- Informačný systém účtovníctva fondov  
- Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií  
- Centrálny účtovný systém  
11 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0EK0D09  
0EK0D0A  
0EK0D0B  
0EK0D0C  
0EK0D0D  
0EK0D0E  
0EK0D0F  
0EK0D0G  
- Národný projekt: Integrované obslužné miesta  
- Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy  
- Centrálny metainformačný systém verejnej správy  
- Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva  
- Centrálne licenčné zmluvné vzťahy  
- Vládny cloud  
- ITSM2 – IT servis manažment 2  
- UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov  
18 - Ministerstvo životného prostredia SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
193 159 226  
075  
Starostlivosť o životné prostredie  
153 533 716  
Zámer:  
Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami  
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR  
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkových organizácii v pôsobnosti kapitoly  
- Ochrana a racionálne využívanie vôd  
07501  
0750101  
0750103  
0750107  
0750109  
075011A  
075011B  
075011G  
07502  
- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd  
- Ochrana pred povodňami  
- Vodné diela (stavby)  
- Výskum a vývoj  
- Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)  
- Ochrana pred povodňami (2007-2013)  
- Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému  
- Ochrana ovzdušia  
0750201  
0750208  
07503  
- Kvalita ovzdušia  
- Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)  
- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory  
- Zhodnocovanie odpadov  
0750301  
075030A  
07504  
- Odpadové hospodárstvo (2007-2013)  
- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia  
- Geologické práce  
0750401  
0750403  
07505  
- Ostatná činnosť  
- Ochrana prírody a krajiny  
0750501  
0750508  
0750509  
075050B  
075050C  
07506  
- Druhová a územná ochrana  
- Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)  
- LIFE+  
- Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)  
- LIFE (2014 - 2020)  
- Územný rozvoj a tvorba krajiny  
0750603  
0750604  
07508  
- Interreg B CADSES  
- Interreg B CADSES (MID-Taliansko)  
- Operačný program Kvalita životného prostredia  
- PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry  
- PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami  
- PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy  
- PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
- Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - programový dokument MŽP SR  
- Zmierňovanie dopadov a prispôsobovanie sa zmene klímy  
0750801  
0750802  
0750803  
0750804  
07509  
0750901  
12 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
076  
Tvorba a implementácia politík  
Zámer:  
37 408 101  
Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.  
Podpora a skvalitňovanie administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov.  
- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov  
- Inšpekčná činnosť  
07601  
07602  
07603  
- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít  
0760307  
076030B  
076030C  
076030D  
07604  
- Technická asistencia INTERREG IIIB  
- Technická pomoc (2007-2013)  
- Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)  
- PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)  
- Integrovaná starostlivosť o životné prostredie  
07607  
- Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - riadenie programového dokumentu MŽP SR  
- Riadenie programu  
0760701  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
05T02  
06H06  
0AS07  
0D404  
0EJ04  
Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Hospodárska mobilizácia MŽP SR  
180 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
SK PRES 2016 - MŽP  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Informačná spoločnosť 2014 -2020_MF SR - MŽP SR  
Gestor:15 Ministerstvo financií SR  
0EJ0401  
- Register priestorových informácii - II. fáza  
0EK0E  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR  
2 037 409  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0E01  
0EK0E02  
0EK0E03  
0EK0E04  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- Register priestorových informácií  
20 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
1 363 929 249  
021  
Tvorba a implementácia politík  
21 089 667  
Zámer:  
Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu MŠVVaŠ SR.  
02101  
02102  
0210201  
0210202  
0210203  
02103  
02104  
026  
- Koordinácia, tvorba a implementácia politík  
- Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce pre vrcholové riadenie programov  
- Štrukturálne fondy  
- Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu  
- Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania  
- Informačné zabezpečenie vrcholového riadenia programov  
- Usmernenie a koordinácia v oblasti ďalšieho vzdelávania  
Národný program rozvoja športu v SR  
125 082 210  
Zámer:  
Optimálne podmienky pre rozvoj športu v rôznych formách a úrovniach a úspešná športová reprezentácia a propagácia Slovenskej  
republiky.  
Vybrané ciele:  
Dosiahnuť úspešné umiestnenia športovcami SR na olympijských hrách, paralympijských hrách a deaflympijských hrách.  
02601  
02602  
02603  
02604  
- Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport  
- Uznané športy  
- Národné športové projekty  
- Športová infraštruktúra  
13 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
02605  
- Prierezové činnosti v športe  
077  
Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl  
Zámer:  
502 257 379  
Efektívny vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň prejavia  
záujem a preukážu potrebné schopnosti a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska.  
Vybrané ciele:  
Zvyšovať každoročne percentuálny podiel zahraničných študentov na verejných vysokých školách.  
Do roku 2020 zabezpečiť podiel absolventov vysokých škôl vo veku 30 až 34 rokov na rovnakej vekovej skupine na úrovni 40 %.  
- Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  
- Vysokoškolská veda a technika  
07711  
07712  
0771201  
0771202  
0771203  
0771204  
0771205  
07713  
- Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj  
- Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA)  
- Aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe  
- Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca vysokých škôl  
- Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva (grantová agentúra KEGA)  
- Rozvoj vysokého školstva  
07714  
- Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva  
- Sociálna podpora študentov vysokých škôl  
07715  
0771501  
0771502  
0771503  
078  
- Sociálne štipendiá  
- Motivačné štipendiá  
- Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier  
Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže  
556 724 424  
Zámer:  
Vedomosti a zručnosti jednotlivcov získané v systéme regionálneho školstva umožňujúce ich vstup a udržanie sa na trhu práce.  
- Rozvoj regionálneho školstva  
07812  
07813  
07815  
07816  
07817  
07818  
0781A  
0781B  
0781B01  
0781B03  
0781F  
0781G  
0AE  
- Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva  
- Informatizačné zabezpečenie regionálneho školstva  
- Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v kariernom systéme  
- Zabezpečenie inšpekčnej činnosti regionálneho školstva  
- Podpora detí a mládeže  
- Prostriedky pre regionálne školstvo prevedené z iných kapitol z prost. EÚ a prost. na spolufin. zo ŠR  
- Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca  
- Rekondičné pobyty pedagógov  
- Vakcíny proti hepatitíde typu A a B - MŠVVaŠ SR  
- Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR  
- Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve - MŠVVaŠ SR  
Operačný program Výskum a vývoj  
Zámer:  
Zabezpečenie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR prostredníctvom riešenia kľúčových disparít pri využití kľúčových  
faktorov rozvoja SR.  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Národný program rozvoja vedy a techniky  
06K  
Zámer:  
Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.  
Vybrané ciele:  
Zvyšovať medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku.  
Štátne programy MŠVVaŠ SR  
06K0A  
06K0A02  
06K0A03  
06K11  
06K12  
06K13  
06K14  
0AA  
- Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja  
- Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  
Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky  
Štátne programy výskumu a vývoja  
41 369 078  
25 323 164  
Štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja  
Operačný program Vzdelávanie  
Zámer:  
Vzdelávací systém prispôsobený potrebám vedomostnej spoločnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti SR  
14 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0AA01  
0AA03  
0AA04  
0AA05  
0EA  
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy v školstve a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov  
Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami  
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj  
Technická pomoc – MŠVVaŠ SR  
Operačný program Výskum a inovácie  
Zámer:  
Vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti  
systému výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho  
rastu a zamestnanosti.  
0EA01  
Operačný program Výskum a inovácie – MŠVVaŠ SR  
41 071 454  
0EA0101  
0EA0102  
0EA0103  
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) - MŠVVaŠ SR  
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji (špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1) - MŠVVaŠ SR  
- Technická pomoc  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0020B  
05T08  
06G1R  
MŠVVaŠ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MŠVVaŠ SR (ODA)  
1 883 167  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MŠVVaŠ SR  
25 677 372  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G1R01  
06G1R05  
06H07  
- Vzdelávanie (prioritná os 1)  
- Technická pomoc  
Hospodárska mobilizácia MŠVVaŠ SR  
5 297  
9 096 718  
40 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
0970A  
0AR02  
0D403  
0EJ03  
0EK0F  
Príspevky SR do MO - MŠVVaŠ SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
MŠVVaŠ SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
SK PRES 2016 - MŠVVaŠ SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MŠVVŠ SR  
Gestor:15 Ministerstvo financií SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
14 309 319  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0F01  
0EK0F02  
0EK0F03  
0EK0F04  
0EK0F05  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- Informačné technológie v regionálnom školstve  
- Informačné technológie vo vysokom školstve  
21 - Ministerstvo zdravotníctva SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
Prevencia a ochrana zdravia  
Zámer:  
1 396 249 702  
079  
33 052 292  
Zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľstva.  
Vybrané ciele:  
Zlepšiť a upevniť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie životného a pracovného prostredia a  
presadzovanie zdravého spôsobu života vrátane stravovania.  
07901  
- Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych vôd  
- Ochrana zdravia a prevencia pred chorobami  
- Programy WHO  
07902  
0790201  
0790202  
0790203  
0790204  
0790206  
07903  
- Kontrola prenosných chorôb  
- Ochrana zdravia  
- Zdravie pre vnútrožilových uživateľov drog  
- Národné monitorovacie centrum pre drogy  
- Národný program podpory zdravia  
- Výchova k zdraviu  
0790301  
0790302  
0790303  
07904  
- Edičná činnosť  
- Výchova a vzdelávanie  
- Národné preventívne programy  
420 000  
15 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
07A  
Zdravotná starostlivosť  
1 305 020 274  
Zámer:  
Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  
- Poistné za poistencov štátu  
- Zdravotné a liečebné výkony  
07A01  
1 219 447 320  
07A03  
07A0308  
07A0309  
07A030A  
07A030B  
07A030C  
07A030D  
07A04  
- Epidemiologický prieskum a hodn. efektívnosti liečby u drogovo závislých  
- Metadonová udržiavacia liečba  
- Paliatívna a hospicová starostlivosť  
- Zdravotná starostlivosť v zmysle § 9 zákona 580/2004 Z.z. (bezdomovci)  
- Toxikologické centrum  
- Katalóg a zoznam zdravotných výkonov  
- Modernizácia zdravotných pracovísk a ich technické zázemia  
- Dobudovanie a inovácia záchrannej zdravotnej služby v SR  
- Ostatná technika zdravotníckych zariadení  
07A0403  
07A0408  
07A040D  
07A040G  
07A040H  
07B  
15 377 954  
- Laboratórna technika  
- Stavby zdravotníckych zariadení  
- Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry  
Tvorba a implementácia politík  
54 752 115  
Zámer:  
Realizácia transformačných opatrení v praxi.  
07B01  
- Riadenie, podpora programov  
07B0101  
07B0102  
07B0103  
07B0104  
07B0106  
07B0108  
07B0109  
07B010A  
07B010B  
07B010D  
07B010E  
07B010F  
07B010G  
07B02  
- Riadenie jednotlivých programov v rezorte zdravotníctva (financovanie aparátu)  
- Zahraničná oblasť v zdravotníctve  
- Ostatná činnosť v zdravotníctve (SLS, SČK a podobne)  
- Rozpočet príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR  
- Činnosť Komunikačného odboru MZ SR  
- Lieková politika  
- Činnosť Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR  
- Činnosť Osobného úradu MZ SR  
- Činnosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel  
- Technická pomoc pre prípravu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu (3.1.)  
- Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikáciu (3.2.)  
- Činnosť Sekcie farmácie a liekovej politiky  
- Prioritná os 6 Technická pomoc Integrovaného regionálneho OP  
- Systém zdravotníctva  
07B0203  
07B0204  
07B020A  
07B03  
- Plnenie programu eHEALTH  
- Zber, spracovanie a analýza údajov  
18 614 175  
- Činnosť Sekcie informatiky MZ SR  
- Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva  
07B0301  
07B0302  
07B0303  
07B0306  
07B0307  
- Vysokoškolské vzdelávanie na zdravotníckych univerzitách  
- Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  
- Prevádzka univerzity a vedecko-výskumnej základne  
- Špecifický program výchovy a vzdelávania v odbore drogových závislosti  
- Veda a výskum v zdravotníctve  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR  
Zámer:  
0DB  
Zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie udalosti podliehajúcich MZP SZO.  
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MZ SR  
- Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0DB06  
90 000  
0DB0601  
00209  
06E03  
MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
MZ SR - Zdravotnícka podpora  
220 653  
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR  
16 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MZ SR  
06G09  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G0901  
06G0902  
06G1K  
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania  
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MZ SR  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MZ SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06H08  
06K0J  
06K0P  
06K17  
09705  
0AA02  
Hospodárska mobilizácia MZ SR  
1 550 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MZ SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MZ SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Výskum vplyvu metalómov a genetických faktorov na zdravie detí  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Príspevky SR do MO - MZ SR  
619 591  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
0AA0201  
0AA0202  
0AR04  
- Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve  
- Technická pomoc pre cieľ Konvergencia - MZ SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR - Protidrogrová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
0AS05  
0D402  
0EK0G  
MZ SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
SK PRES 2016 - MZ SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zdravotníctva SR  
944 777  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0G01  
0EK0G02  
0EK0G03  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
2 341 250 420  
07C  
Sociálna inklúzia  
1 887 019 701  
Zámer:  
Udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia.  
Vybrané ciele:  
Prispieť k vytvoreniu zdrojových predpokladov na výkon pôsobností obcí pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb.  
- Pomoc v hmotnej núdzi  
07C01  
07C0101  
07C0102  
07C0103  
07C0104  
07C0106  
07C02  
- Dávka v hmotnej núdzi  
- Dotácia na výkon osobitného príjemcu  
- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi  
- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi  
- Náhradné výživné  
- Podpora rodiny  
07C0201  
07C0202  
07C0206  
07C020A  
07C020B  
07C03  
- Prídavok na dieťa  
- Rodičovský príspevok  
- Ostatné príspevky na podporu rodiny  
- Štátom platené poistné  
304 380 836  
- Príspevok na starostlivosť o dieťa  
- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia  
- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie  
- Ostatné iniciatívy  
07C04  
07C040A  
07C05  
- Starostlivosť o ohrozené deti  
07C0501  
07C0502  
07C0503  
07C0504  
- Náhradná rodinná starostlivosť  
- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch  
- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach  
- Prevencia a sanácia (MVO)  
17 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
07C06  
07C07  
07C08  
- Nesystémové dávky sociálneho poistenia  
- Vianočný príspevok dôchodcom  
- Podpora sociálnej inklúzie  
77 998 161  
61 300 000  
- Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb star. s  
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity - opatrenie 2.1  
- Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce s osobitným  
zreteľom na marginalizované komunity - opatrenie 2.2  
07C0801  
07C0802  
07C0803  
07C0A  
07C0B  
07C0B01  
07E  
- Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života - opatrenie 2.3  
- Podpora sociálnych služieb  
137 664 378  
- OP EP pre najodkázanejšie osoby  
- Sociálne začlenenie najodkázanejších osôb  
Tvorba a implementácia politík  
167 911 324  
Zámer:  
Tvorba a realizácia rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády.  
- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť  
- Aparát ministerstva  
07E03  
07E0301  
07E04  
- Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti  
- Špecializovaná štátna správa  
07E0401  
07E0402  
07E05  
- Ostatná štátna správa  
- Implementácia projektov ESF  
07E0501  
- Implementačná agentúra  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Ľudské zdroje  
06G  
Zámer:  
Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených uchádzačov o  
zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a  
podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.  
Vybrané ciele:  
Podporovať vytváranie nových pracovných miest.  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  
- Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti  
- Individuálna štátna pomoc  
06G04  
41 475 961  
37 451 857  
4 024 104  
06G0404  
06G040J  
06G040L  
06G040M  
06G040N  
06G040O  
06G15  
- Príspevok na podporu udržania zamestnanosti  
- Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím  
- Podpora zamestnanosti absolventov  
- Podpora zamestnanosti aktiváciou  
Podpora rastu zamestnanosti  
06G1501  
- Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1  
- Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania -  
opatrenie 1.2  
06G1502  
06G16  
Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  
- Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnanosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1  
- Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenia pracovného a rodinného života v BSK - opatrenie 3.2  
- Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK - opatrenie 3.3  
- Technická pomoc pre BSK - opatrenie 3.4  
06G1601  
06G1602  
06G1603  
06G1604  
06G17  
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  
06G1701  
06G1702  
06G18  
- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami - opatrenie 4.1  
- Zavedenie systémov riadenia kvality vo verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky - opatrenie 4.2  
Technická pomoc  
06G1801  
06G1S  
- Technická pomoc - opatrenie 5.1  
OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR  
226 948 291  
06G1S01  
06G1S02  
06G1S03  
06G1S04  
- Zamestnanosť  
- Sociálne začlenenie  
- Technická pomoc  
- Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
0020D  
MPSVR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
18 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
06H09  
09706  
0AR05  
0D40A  
0EK0H  
Hospodárska mobilizácia MPSVR SR  
45 189  
595 000  
50 000  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Príspevky SR do MO - MPSVR SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
SK PRES 2016 - MPSVaR SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
17 204 954  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0H01  
0EK0H02  
0EK0H03  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
24 - Ministerstvo kultúry SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
280 159 727  
08S  
Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  
Zámer:  
218 649 448  
Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a poskytovania  
kultúrnych služieb.  
08S01  
- Inštitucionálna podpora štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami  
- Divadlá a divadelná činnosť  
08S0101  
08S0102  
08S0103  
08S0104  
08S0105  
08S0106  
08S0107  
08S0108  
08S0109  
08S010B  
08S02  
- Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory  
- Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn  
- Médiá a audiovízia  
4 939 821  
- Knižnice a knižničná činnosť  
- Múzeá a galérie  
- Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra  
- Ochrana pamiatkového fondu  
- Literatúra a knižná kultúra  
- Podpora aktivít Matice slovenskej  
- Dotačný systém MK SR  
15 996 097  
08S0203  
08S0207  
08S0209  
08S03  
- Obnovme si svoj dom  
- Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí  
- Kultúra znevýhodnených skupín  
- Podpora vysielania a tvorby niektorých programov verejnoprávnej inštitúcie - Rozhlasu a televízie Slovenska  
- Rozhlas a televízia Slovenska  
08S0303  
08S04  
26 000 000  
- Podpora obnovy audiovizuálneho dedičstva a audiovizuálnej kultúry a priemyslu  
- Príspevok Audiovizuálnemu fondu  
08S0401  
08S0402  
08S05  
6 779 387  
1 519 992  
- Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ  
- Štrukturálne fondy EÚ  
08S0504  
08S0505  
08S06  
- Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva a projekty cezhraničnej spolupráce  
- Generálna oprava šindľových krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny  
- Podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu  
- Príspevok Fondu na podporu umenia  
08S0601  
08S0602  
08S07  
20 000 000  
- Osobitný príspevok Fondu na podporu umenia  
- Fond na podporu kultúry národnostných menšín  
Tvorba a implementácia politík  
08T  
59 707 623  
Zámer:  
Transparentný, účinný a efektívny systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrnych  
služieb v profesionálnej a neprofesionálnej štátnej a neštátnej sfére.  
Vybrané ciele:  
Skvalitňovať výkon štátnej správy s cieľom efektívneho riadenia a koordinácie programov na úrovni aparátu ministerstva kultúry tak, aby  
boli splnené všetky úlohy stanovené legislatívnym plánom a plánom práce na príslušný rok.  
08T01  
- Koncepcia kultúrnej politiky, riadenie a koordinácia programov  
- Koncepčná a riadiaca činnosť  
08T0101  
08T0103  
08T0104  
- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  
- Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí  
19 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
08T0105  
08T0106  
08T0107  
08T0109  
08T010B  
08T010C  
08T010E  
08T02  
- Projekt informatizácie kultúry  
- Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov  
- Nákup dopravných prostriedkov  
- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva  
- Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok  
- Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty  
- Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR  
- Cirkvi a náboženské spoločnosti  
08T0201  
08T0202  
08T0203  
08T0205  
08T03  
- Príspevok na prevádzku cirkevných ústredí  
- Slovenská katolícka charita  
- Diakonia ECAV  
- Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  
- Technická pomoc IROP PO 3  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
06G0U  
06H0A  
06K06  
06K0Q  
0A907  
0A911  
0AR03  
0D40H  
0EK0I  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MK SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Hospodárska mobilizácia MK SR  
2 656  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MK SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Technická pomoc OP IS MF SR - MK SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MK SR  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
SK PRES 2016 - MK SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo kultúry SR  
1 800 000  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0I01  
0EK0I02  
0EK0I03  
0EK0I04  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti  
26 - Ministerstvo hospodárstva SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
256 049 889  
07K  
Rozvoj priemyslu a podpora podnikania  
98 170 795  
Zámer:  
Zdravé podnikateľské prostredie podporujúce nové investície, zvyšovanie produktivity, inovácie a tvorbu nových pracovných miest  
Vybrané ciele:  
Podpora riešenia inovačných projektov s výstupmi s vyššou pridanou hodnotou v priemyselných odvetviach SR (vouchre, klastre)  
Dosiahnuť úspory energie v zmysle čl. 7 Smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti  
Znížiť regulačné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov v SR.  
- Reštrukturalizácia priemyselných odvetví  
07K01  
07K0106  
07K010F  
07K0115  
07K0117  
07K0118  
07K0119  
07K011A  
07K02  
- Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve  
- Podpora útlmu rudného baníctva  
1 814 820  
387 600  
- Národný jadrový fond  
- Staré banské diela  
- Tradície a histórie banských činností  
- Národný jadrový fond - odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav  
- Príspevok pre domácnosti za spotrebovaný plyn  
64 845 110  
- Podpora podnikania  
07K0202  
07K0205  
07K0208  
- Administrácia podporných programov a schém  
- Poradenstvo a vzdelávanie pre MSP  
- Podpora malého a stredného podnikania prostredníctvom siete inkubátorov a metódy Research based spin off  
20 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
07K0209  
07K020D  
07K0211  
07K0212  
07K0216  
07K021A  
07K021C  
07K021D  
07K021E  
07K021F  
07K021G  
07K021H  
07K03  
- Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie  
- Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR  
- Monitoring a výskum MSP  
- www stránka pre MSP  
- Národný program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky  
- Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR  
- Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - opatrenie 1.2 OP KaHR  
- Pomoc MSP na trhu EÚ  
- Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu  
- Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu  
- Podpora startupov  
- Podpora internetovej ekonomiky  
- Rozvoj cestovného ruchu  
07K030D  
07K030E  
07K04  
- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - opatrenie 3.1 OP KaHR  
- Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska - opatrenie 3.2 OP KaHR  
- Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií  
- Administrácia SARIO  
07K0402  
07K0403  
07K0404  
07K07  
- Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly  
- Podpora rozvoja a zriaďovania priemyselných parkov  
- Podpora realizácie významnej investície Getrag Ford Transmissions  
- Podpora regionálneho rozvoja  
19 038 361  
07K08  
5 000 000  
07K09  
- Podpora projektu Samsung  
07K0D  
- Energetika  
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - opatrenie 2.1  
OP KaHR  
- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky - opatrenie 2.2 OP  
KaHR  
07K0D01  
07K0D02  
07K0D05  
07K0E  
- Podpora energetickej efektívnosti  
- Inovácie  
07K0E01  
07K0E02  
07K0E03  
07K0E04  
07K0F  
- Inovácie a technologické transfery - opatrenie 1.1 OP KaHR  
- Podpora inovačných aktivít v podnikoch - opatrenie 1.3 OP KaHR  
- Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR  
- Podpora alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu  
- Podpora realizácie významnej investície AU Optronics  
- Program spolupráce Interreg Europe 2014-2020  
07K0G  
07K0G01  
07K0H  
- Technická pomoc Interreg Europe 2014-2020 - povinný príspevok do spoločného sekretariátu  
- Program spolupráce INTERACT III 2014-2020  
07K0H01  
07K0I  
- INTERACT III 2014-2020 - povinný národný príspevok  
- Podpora realizácie významnej investície Jaguár Land Rover  
Tvorba a implementácia politík  
07L  
25 522 028  
Zámer:  
Zabezpečením efektívnej podpory uplatňovať a rozvíjať vládnu politiku v oblasti hospodárstva.  
- Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa  
- Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR 104.01  
- Podpora programov rezortu MH SR  
07L02  
07L03  
07L04  
07L05  
07L07  
07L09  
- Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR  
- Európske spotrebiteľské centrum  
- Technická pomoc - opatrenie 4.1 OP KaHR  
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:  
Hospodárska mobilizácia  
06H  
Zámer:  
Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie  
potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a  
ostatných zložiek počas krízovej situácie.  
Vybrané ciele:  
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti, ktoré sú v pôsobnosti MH SR  
21 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
06H01  
Hospodárska mobilizácia MH SR  
1 200 000  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
00204  
05T01  
09704  
0AR0C  
0AS03  
0D40J  
0EA02  
MH SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc MH SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií - MH SR  
1 200 000  
4 300  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo hospodárstva SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
SK PRES 2016 - MH SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  
127 462 402  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
0EA0201  
0EA0202  
0EA0203  
0EA0204  
0EA0205  
0EJ07  
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
- Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2  
- Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3  
- Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4  
- Technická pomoc - prioritná os 5  
Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MH SR  
Gestor:15 Ministerstvo financií SR  
0EJ0701  
- Elektronizácia služieb MH SR - 2. fáza  
0EK0J  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo hospodárstva SR  
2 490 364  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0J01  
0EK0J02  
0EK0J03  
0EK0J04  
0EK0J05  
0EK0J06  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov  
- Agendový systém - Hospodársky register  
- Ekonomický informačný systém SAP  
27 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
Zámer:  
1 100 869 219  
08V  
2 083 564  
Funkčne integrované lesné hospodárstvo zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny rozvoj  
regiónov a vidieka.  
Vybrané ciele:  
Vypracovať a publikovať odborné alebo vedecké články zamerané na efektívne využívanie environmentálneho, ekonomického a  
sociálneho potenciálu lesov na Slovensku.  
08V02  
- OBNOVA A ROZVOJ LESNÉHO HOSPODÁRSTVA  
- Špecifické činností v lesnom hospodárstve  
08V0201  
08V0202  
08V0203  
08V0206  
08V03  
- Rozvoj hospodárskej úpravy lesa  
- Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy  
- Starostlivosť o národné parky  
- VÝSKUM A ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
- Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva  
- Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo  
- Letecké snímanie povrchu terénu pre programy starostlivsti o lesy  
POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN  
Zámer:  
08V0301  
08V0302  
08V0304  
08W  
34 693 531  
Spotrebitelia sú zásobovaní kvalitnými potravinami, je zabezpečená vysoká úroveň zdravia a ochrany zvierat a rastlín.  
Vybrané ciele:  
Pripraviť odborné semináre alebo konferencie v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca, plnenie úloh vyplývajúcich zo  
základného komunitárneho práva  
08W01  
- REGULÁCIA, FORMULÁCIA A VÝKON VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SLUŽBY  
- Veterinárna a potravinová ochrana a kontrola  
08W0101  
08W0102  
- Potravinový dozor  
22 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
08W0103  
08W0104  
08W010I  
08W010J  
08W02  
- Eradikácia chorôb  
- Kontrola BSE  
- Odborná činnosť pre bezpečnosť potravín  
- Koordinácia a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť  
- ZDRAVOTNÁ NEŠKODNOSŤ POTRAVÍN  
08W0201  
08W03  
- Diagnostika a skúšanie potravín  
- POZNATKOVÁ BÁZA NA ZABEZPEČENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVÍN  
- Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín  
- Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny  
08W0301  
08W0302  
08W04  
- REGULÁCIA VSTUPOV, ZDRAVIE A KVALITA RASTLÍN  
- Zabezpečenie kvalitných a bezpečných vstupov do poľnohospodárstva  
- Monitorovanie organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty  
TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK  
Zámer:  
08W0401  
08W0402  
090  
41 355 737  
Vysoký štandard tvorby politík a poskytovania služieb všetkým relevantným zúčastneným - farmárom, obyvateľom vidieka,  
agropotravinárskemu priemyslu, spotrebiteľom, verejnosti a inštitúciám verejnej správy v súlade s princípmi Spoločnej  
poľnohospodárskej politiky.  
09001  
- PODPORA PROGRAMOV  
0900101  
0900102  
0900105  
0900106  
09002  
- Kontrola a zodpovednoť za programy  
- Vzdelávanie  
- Zahraničná spolupráca rezortu  
- Propagácia rezortu  
- REALIZÁCIA A ADMINISTRÁCIA FINANČNÝCH SCHÉM  
- Administrácia podporných schém  
- Národné podpory  
0900201  
0900202  
0900208  
09003  
- Štátna pomoc  
- POZNATKOVÁ PODPORA TVORBY POLITÍK  
- Hodnotenie politík a odvetvová stratégia  
- Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti  
- Monitorovanie a prieskum pôdneho krytu SR  
- PÔDOHOSPODÁRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM  
- Informatizácia MP SR  
0900301  
0900302  
0900303  
09004  
0900401  
09005  
- ŠTATISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM  
- Štatistické zisťovanie  
0900501  
0900502  
0900503  
09006  
- Informačné listy MP SR  
- ISPU SR - databáza IS  
- POZEMKOVÉ ÚPRAVY  
0900601  
091  
- Pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva  
PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA  
Zámer:  
3 086 976  
Medzinárodne konkurencieschopný, na spotrebiteľa orientovaný agropotravinársky sektor, vytvárajúci enviromentálne udržateľný  
vidiecky ráz.  
Vybrané ciele:  
Zabezpečiť na farmách kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o šľachtení a plemenitbe.  
- RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - EFF ( Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-13)  
- POZNATKOVÁ PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA  
- Výskum na podporu živočíšnej výroby  
09103  
09105  
0910503  
0910504  
0910505  
0910506  
0910507  
09106  
- Odborná pomoc pre živočíšnu produkciu  
- Výskum na podporu rastlinnej výroby  
- Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu  
- Komplexný mechanizmus rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby  
- PLEMENÁRSKA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ  
- Rozvoj a starostlivosť o plemenitbu a šľachtenie hospodárskych zvierat  
- Štátna kontrola plemenitby a šľachtenia hospodárskych zvierat  
- Kontrola strojov a zariadení  
0910601  
0910602  
0910603  
092  
ROZVOJ VIDIEKA  
124 184  
Zámer:  
Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania  
pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne.  
09203  
- ZVEĽAĎOVANIE KRAJINY  
0920301  
- Múzejná činnosť  
23 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0CC  
STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI  
Zámer:  
484 773 946  
Trvalo udržateľné riadenie zdrojov zabezpečujúce stabilitu poľnohospodárskych trhov, životaschopnú produkciu potravín, zvyšujúce  
konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a stabilizujúce príjmy poľnohospodárov.  
0CC01  
- I. PILIER SPP  
0CC0101  
0CC0102  
0CC03  
- Priame platby 2014-2020  
- Trhovo orientované výdavky (TOV) 2014 - 2020  
- Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020  
- 2. Podpora akvakultúry, ktorá je enviromentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na  
znalostiach  
0CC0301  
0CC0302  
0CC0303  
0CC0304  
0CD  
- 3. Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky  
- 5. Podpora marketingu a spracovania  
- 7. Technická pomoc  
ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020  
310 340 402  
Zámer:  
Vyvážený územný rozvoj podporujúci sociálne a ekonomické napredovanie vidieckych oblastí.  
- 1. Prenos znalostí a informačné akcie  
0CD01  
0CD0103  
0CD0104  
0CD02  
- 1.1. Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností  
- 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  
- 2. Poradenské služby  
0CD0203  
0CD0204  
0CD03  
- 2.1. Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb  
- 2.3. Podpora na odbornú prípravu poradcov  
- 4. Investície do hmotného majetku  
0CD0305  
0CD0306  
- 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  
- 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov  
- 4.3. Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného  
hospodárstva  
- 5. Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných  
preventívnych opatrení  
0CD0307  
0CD04  
- 5.1. Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof,  
nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí  
0CD0402  
0CD05  
- 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania  
0CD0504  
0CD0505  
0CD0506  
0CD06  
- 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov  
- 6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov  
- 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
- 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  
- 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane  
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
- 7.3. Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru  
a poskytovanie širokopásm. prístupu a elektronickej verejnej správy  
- 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania a rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane  
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  
- 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné  
využitie  
0CD0605  
0CD0606  
0CD0607  
0CD0608  
0CD07  
- 8. Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov  
- 8.1. Podpora na zalesňovanie / vytváranie zalesnených oblastí  
0CD0705  
0CD0706  
0CD0707  
0CD0708  
0CD0709  
0CD09  
- 8.3. Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
- 8.4. Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami  
- 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov  
- 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh  
- 10. Agroenviromentálno-klimatické opatrenie  
0CD0903  
0CD0A  
- 10.1. Platba na agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou  
- 11. Ekologické poľnohospodárstvo  
0CD0A03  
0CD0A04  
0CD0B  
- 11.1. Platba na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva  
- 11.2. Platba na udržiavanie postupov a metód ekologického poľnohospodárstva  
- 12. Platby v rámci sústavy NATURA 2000  
0CD0B03  
0CD0B04  
0CD0C  
- 12.1. Kompenzačné platby na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000  
- 12.2. Kompenzačné platby na lesné oblasti sústavy Natura 2000  
- 13. Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami  
- 13.1. Kompenzačná platba v horských oblastiach  
0CD0C04  
0CD0C05  
0CD0C06  
0CD0D  
- 13.2. Kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam  
- 13.3. Kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami  
- 14. Dobré životné podmienky zvierat  
0CD0D01  
0CD0E  
- 14. Platba na dobré životné podmienky zvierat  
- 15. Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov  
24 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
- 15.1. Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky  
0CD0E03  
0CD0F  
- 16. Spolupráca  
0CD0F06  
0CD0F07  
- 16.1. Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva  
- 16.2. Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií  
- 16.3. Spolupráca medzi malými hosp. subjektmi pri organizácii spoločných pracov. procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov  
a pri rozvoji služieb v oblasti cestov. ruchu / ich uvádzania na trh  
- 16.4. Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľ.reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych  
dodávateľ.reťazcov a miestn.trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte  
0CD0F08  
0CD0F09  
0CD0G  
- 17. Riadenie rizík  
0CD0H  
- 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (CLLD – miestny rozvoj vedený komunitou)  
- 19.1. Prípravná podpora  
0CD0H05  
0CD0H06  
0CD0H07  
0CD0H08  
0CD0I  
- 19.2. Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  
- 19.3. Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny  
- 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie  
- 20. Technická pomoc vrátane NSRV  
0CD0I03  
0CD0I04  
0DV  
- 20.1. Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)  
- 20.2. Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete  
Operačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020  
Zámer:  
221 222 503  
Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.  
Vybrané ciele:  
Dosiahnutie maximálnej úspory energie v sektore bývania prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov a to predovšetkým  
zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zlepšenie vodných zdrojov, vodovodných sietí, zlepšenie odvádzania a  
čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.  
0DV01  
- Integrovaný regionálny operačný program  
0DV0101  
0DV0102  
0DV0103  
0DV0104  
0DV0105  
0DV0106  
0DV03  
- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  
- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám  
- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  
- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  
- 5. Miestny rozvoj vedený komunitou  
- 6. Technická pomoc  
- Interreg V-A SK-AT 2014 - 2020  
0DV0301  
0DV0302  
0DV0303  
0DV0304  
0DV0309  
0DV05  
- 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity  
- 3. Podpora udržateľných dopravných riešení  
- 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu  
- 5. Technická pomoc  
- 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce  
- Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020  
0DV0501  
0DV0502  
0DV0503  
0DV0504  
0DV06  
- 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia  
- 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava  
- 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania  
- 4. Technická pomoc  
- Program CS ENI HU -SK-RO-UA 2014 - 2020  
- 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu  
- 1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG  
- 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov  
- 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodných katastrof a katastrof  
- 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácii  
0DV0601  
0DV0602  
0DV0603  
0DV0604  
0DV0605  
0DV0606  
0DV07  
- 2.8. Podpora rozvoja zdravia  
- Interreg V-A SK-CZ 2014-2020  
0DV0701  
0DV0702  
0DV0703  
0DV0704  
0DV08  
- 1. Využívanie inovačného potenciálu  
- 2. Kvalitné životné prostredie  
- 3. Rozvoj miestnych iniciatív  
- 4. Technická pomoc  
- Interreg V-A SK-HU 2014-2020  
0DV0801  
0DV0802  
0DV0803  
0DV0804  
0DV0805  
- 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity  
- 2. Posilnenie cezhraničnej mobility  
- 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility  
- 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti  
- 5. Technická pomoc  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
25 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
00207  
05T04  
06H0B  
06K0H  
06K0K  
06K0N  
09708  
0AR0B  
0EK0K  
MP SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Oficiálna rozvojová pomoc - MP SR  
30 323  
95 665  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Hospodárska mobilizácia MPRV SR  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - MŽP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MP SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Príspevky SR do MO - MPRV SR  
246 488  
10 500  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
2 805 400  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
0EK0K01  
0EK0K02  
0EK0K03  
0EK0K04  
0EK0K05  
0EK0K06  
0EK0K07  
0EK0K08  
0EK0K09  
- Systémy vnútornej správy  
- Špecializované systémy  
- Podporná infraštruktúra  
- Servis IACS a AGIS  
- Servis ISUF  
- Ekonomický informačný systém  
- Geografické informačné systémy  
- Informačná bezpečnosť  
- Elektronický informačný systém na správu dokumentov  
29 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018  
Kód  
programu  
Názov programu  
Výdavky spolu za kapitolu  
1 176 185 143  
017  
Podpora rozvoja bývania  
126 653 622  
Zámer:  
Kvalitné a dostupné bývanie.  
Vybrané ciele:  
Poskytovať podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.  
- Výstavba a obnova bytového fondu  
- Štátny fond rozvoja bývania  
01701  
01705  
01706  
01707  
01709  
053  
40 000 000  
25 000 000  
25 000 000  
36 653 622  
- Štátna prémia k stavebnému sporeniu  
- Štátny príspevok k hypotekárnym úverom  
- Náhradné nájomné byty  
Cestná infraštruktúra  
344 161 845  
Zámer:  
Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách a diaľniciach.  
- Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic  
- Správa a prevádzka SSC  
05301  
0530101  
0530102  
0530104  
05302  
- Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS  
- Údržba a opravy ciest I. triedy  
- Cestná sieť - výstavba a obnova  
0530201  
0530202  
0530208  
0530209  
053020A  
053020B  
053020C  
053020D  
05303  
- Výstavba cestnej siete  
- Obnova technickej základne údržby ciest  
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)  
- Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ  
- ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII  
- Projekty CEF  
14 050 660  
- I/64, R1A – Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra  
- Rekonštrukcia priechodov pre chodcov na cestách I. triedy  
- Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS  
- Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)  
0530305  
26 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0530308  
0530309  
053030C  
053030D  
053030E  
05305  
- Pripravované projekty nového programového obdobia  
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)  
- ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPII  
97 968 151  
- Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ  
- Projekty CEF  
- Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP  
- Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo  
- Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)  
- Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP  
0530501  
0530503  
0530505  
0530506  
0530507  
055  
127 300 700  
- Projekty PPP - D4/R7  
- Platba za dostupnosť D4/R7  
Letecká doprava a infraštruktúra  
1 000 000  
Zámer:  
Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.  
- Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry  
Železničná doprava  
05501  
07S  
536 720 000  
Zámer:  
Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.  
Vybrané ciele:  
Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.  
- Kombinovaná doprava  
07S01  
07S03  
- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach  
- Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.  
- Modernizácia mobilného parku ZSSK  
218 000 000  
272 500 000  
07S04  
07S0402  
07S05  
- Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh  
- Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR  
- Výstavba a obnova železničnej siete  
07S06  
07S0601  
07S060B  
07S060F  
07S060G  
07S060H  
07S060I  
07T  
- Spolufinancovanie TEN -T (50 %)  
- Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T  
- ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)  
- ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPII  
- Projekty CEF  
37 900 000  
Tvorba a implementácia politík  
147 867 091  
Zámer:  
Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, elektronických komunikácií, poštových služieb, výstavby, bytovej politiky,  
cestovného ruchu.  
07T01  
- Riadenie a podpora programov  
- Ústredný orgán - MDV SR  
07T0101  
07T0105  
07T0109  
07T02  
- Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)  
- Program podpory územného rozvoja obcí a miest  
- Veda a výskum  
07T03  
- Regulácia a štátny dozor  
07T030E  
07T030G  
07T030H  
07T08  
- Regulácia v stavebníctve  
- Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy  
- Regulácia elektronických komunikácií a poštových služieb  
- Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky  
- Implementácia rezortných politík  
Rozvoj cestovného ruchu  
07T0A  
0BC  
7 653 792  
Zámer:  
Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu prispieť k rozvoju cestovného ruchu  
Vybrané ciele:  
Zvýšenie návštevnosti Slovenska  
- Propagácia cestovného ruchu  
0BC01  
0BC03  
0BC04  
- Dotácie organizáciám cestovného ruchu  
- Investičná pomoc  
27 / 35  
Kód  
programu  
Názov programu  
0BJ  
Vodná doprava  
Zámer:  
202 647  
Rozvoj a modernizácia vnútrozemskej vodnej dopravy podľa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. OPII, Generálny  
program implementácie NAIADES v Slovenskej republike UV SR č. 642/2009 a pod.).  
0BJ01  
- Rozvoj vodnej dopravy  
0BJ02  
- Projekty CEF  
0EB  
Operačný program Integrovaná infraštruktúra  
- Cestná infraštruktúra  
0EB01  
0EB0101  
0EB0102  
0EB02  
- Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)  
- Prioritná os č. 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)  
- Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov  
- Prioritná os č. 1- Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov  
- Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)  
- Verejná osobná doprava  
0EB0201  
0EB0202  
0EB03  
0EB0301  
0EB04  
- Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava  
- Infraštruktúra vodnej dopravy  
0EB0401  
0EB06  
- Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)  
- Technická pomoc  
0EB0601  
- Prioritná os č. 8 - Technická pomoc  
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:  
00206  
06E01  
06G0H  
MDV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR  
5 245  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
MDV SR - Dopravná a telekomunikačná podpora  
677 756  
Gestor:11 Ministerstvo obrany SR  
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDV SR  
Gestor:22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
06G0H01  
06G0H02  
06H0D  
- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora  
- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov  
Hospodárska mobilizácia MDV SR  
1 660 720  
792 225  
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR  
06K04  
09707  
0AR0A  
0AS04  
0DB03  
0EK0L  
Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDV SR  
Gestor:20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Príspevky SR do MO - MDV SR  
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
MInisterstvo dopravy a výstavby SR - Protidrogová politika  
Gestor:03 Úrad vlády SR  
MDV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR  
Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO V Slovenskej republike MDV SR  
Gestor:21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
8 790 200  
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády S