Príloha č. 3  
k zákonu č. ..../2017 Z. z.  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018  
( v eurách )  
z toho:  
z toho:  
Výdavky  
spolu bez  
prostriedkov  
podľa § 17  
ods. 4 zákona  
č. 523/2004 Z. z.  
a prostriedkov z  
rozpočtu EÚ  
610  
Prostriedky  
podľa  
§ 17 ods. 4  
zákona  
č. 523/2004  
Z. z.  
700  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Kapitálové  
výdavky (bez  
prostr. na  
spolufi-  
Výdavky  
spolu  
Prostriedky  
z rozpočtu  
EÚ  
Prostriedky  
na spolufi-  
nancovanie  
Kapitola  
nancovanie)  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
39 681 953  
4 749 167  
31 244 159  
39 681 953  
4 744 167  
24 286 702  
13 304 987  
2 115 331  
6 592 286  
13 180 226  
5 000  
6 957 457  
1 600 367  
1 057 106  
60 000  
Úrad podpredsedu vlády SR  
pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu  
SR  
Kancelária Najvyššieho súdu  
SR  
3 096 197  
5 098 246  
15 363 940  
3 096 197  
5 098 146  
15 363 940  
751 446  
2 726 672  
8 537 550  
100  
142 400  
3 050 000  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
98 894 576  
10 735 533  
52 997 882  
98 894 576  
10 735 533  
52 997 882  
59 249 592  
5 918 308  
2 531 678  
269 200  
4 000 000  
Ministerstvo zahraničných vecí  
a európskych záležitostí SR  
119 353 879  
119 353 879  
50 802 891  
3 500 000  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
1 082 078 792  
2 400 901 620  
400 006 100  
364 403 833  
46 620  
1 082 032 172  
2 370 050 037  
400 006 100  
364 325 313  
277 542 180  
756 684 956  
200 977 550  
156 612 347  
247 153 745  
28 000 000  
8 727 818  
2 019 291  
28 832 292  
1 707 746  
78 520  
7 000  
30 806 555  
Ministerstvo životného  
prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy,  
výskumu a športu SR  
193 159 226  
89 551 599  
40 317 223  
103 600 627  
21 422 821  
26 431 603  
8 629 171  
1 825 000  
1 363 929 249  
1 396 249 702  
2 341 250 420  
1 323 612 026  
1 396 249 702  
2 138 683 377  
15 532 602  
27 014 974  
135 697 021  
86 224 799  
70 000 000  
5 052 470  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych  
vecí a rodiny SR  
115 300 202 451 743  
34 521 537  
1 196 892  
Ministerstvo kultúry SR  
280 159 727  
256 049 889  
280 159 727  
129 759 575  
13 691 902  
11 501 033  
36 988 937  
31 057 311  
Ministerstvo hospodárstva SR  
126 290 314  
884 018 310  
Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a  
výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a  
katastra SR  
1 100 869 219  
1 176 185 143  
22 044 125  
216 850 909 131 418 541  
1 176 185 143  
31 486 473  
20 840 224  
3 344 926  
1 500 000  
291 972 906  
1 900 000  
22 044 125  
Štatistický úrad SR  
22 055 568  
7 547 667  
22 055 568  
7 547 667  
10 041 575  
4 023 613  
440 000  
30 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových  
odvetví  
4 567 166  
8 869 259  
3 444 174  
4 567 166  
8 869 259  
3 444 174  
2 442 345  
3 406 313  
1 805 300  
169 200  
148 000  
57 917  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného  
vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu,  
metrológiu a skúšobníctvo SR  
5 117 534  
5 117 534  
1 814 530  
30 000  
Protimonopolný úrad SR  
2 788 247  
9 051 351  
2 788 247  
9 049 351  
1 447 572  
4 918 879  
115 000  
Národný bezpečnostný úrad  
2 000  
Správa štátnych hmotných  
rezerv SR  
9 853 805  
9 853 805  
1 617 346  
248 256  
Všeobecná pokladničná  
správa  
3 056 033 817  
3 056 033 817  
2 317 369  
98 462 120  
171 836 777  
Slovenská akadémia vied  
Kancelária Súdnej rady SR  
Spolu  
67 102 604  
780 741  
67 102 604  
780 741  
13 517 434  
480 652  
639 633  
5 726  
15 955 714 510  
2 273 831 1 378 418 938  
14 575 021 741 220 616 876 1 953 532 101 1 042 720 660