Príloha č. 2  
k zákonu č. ..../2017 Z. z.  
Príjmy kapitol na rok 2018  
( v eurách )  
Kapitola  
a
Príjmy spolu  
Záväzný  
ukazovateľ  
Prostriedky z  
rozpočtu EÚ  
1
2
3
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1 280 000  
15 000  
8 072 457  
1 280 000  
10 000  
1 115 000  
6 957 457  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
12 100  
10 000  
12 000  
10 000  
500 000  
500 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
20 000  
20 000  
Slovenská informačná služba  
130 000  
130 000  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
1 800 000  
9 046 620  
132 474 483  
21 480 857  
24 480 997  
89 908 599  
40 817 223  
37 392 129  
221 317 043  
1 500 000  
211 968 028  
897 779 310  
14 437 576  
200 000  
1 800 000  
9 000 000  
101 622 900  
15 480 857  
24 402 477  
350 000  
Ministerstvo vnútra SR  
28 832 292  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
89 551 599  
40 317 223  
500 000  
37 392 129  
18 750 000  
1 500 000  
85 677 714  
13 761 000  
14 437 576  
200 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
202 451 743  
Ministerstvo hospodárstva SR  
126 290 314  
884 018 310  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
120 000  
120 000  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
500 000  
500 000  
1 000 000  
8 696 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
1 000 000  
8 696 000  
3 200 000  
1 000 000  
200 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
22 000  
20 000  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600 000  
600 000  
12 251 119 226  
1 710 000  
1 710 000  
Kancelária Súdnej rady SR  
Spolu  
13 982 809 648  
344 997 653  
1 378 418 938