Príloha č. 1  
k zákonu č. ..../2017 Z. z.  
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018  
( v eurách )  
Ukazovateľ  
a
b
1
Príjmy spolu  
13 982 809 648  
11 361 518 000  
2 718 778 000  
3 518 000  
A.  
Daňové príjmy  
A.1  
Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: zo závislej činnosti  
3 407 000  
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
111 000  
daň z príjmov právnickej osoby  
daň z príjmov vyberaná zrážkou  
2 472 622 000  
242 638 000  
8 606 238 000  
6 079 178 000  
2 335 690 000  
157 870 000  
33 500 000  
25 259 000  
25 259 000  
A.2  
Dane za tovary a služby  
v tom: daň z pridanej hodnoty  
spotrebné dane  
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti  
iné dane za tovary a služby  
A.3  
A.4  
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby  
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
11 243 000  
B.  
C.  
Nedaňové príjmy  
1 208 818 651  
1 412 472 997  
34 054 059  
Granty a transfery  
Tuzemské granty a transfery  
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie  
Výdavky spolu  
1 378 418 938  
15 955 714 510  
-1 972 904 862  
Prebytok / Schodok ( +/- )