1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
700
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............. 2017
o štátnom rozpočte na rok 2018
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018 sa rozpočtujú sumou 13 982 809 648 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 sa určujú sumou 15 955 714 510 eur.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2018 sa určuje sumou 1 972 904 862 eur.
(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2018 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2018 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 319 395 414 eur; z toho do rozpočtov obcí 840 688 614 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 478 706 800 eur.
(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2018 rozpočtujú v celkovej sume 136 706 017 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2018 uvedené v prílohách č. 2 6, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení1) týmto nie dotknuté. Vláda Slovenskej republiky
1) § 15 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2018 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.2)
(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2018 určuje vo výške 0 % ročne.
(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2018 určuje vo výške 2 % ročne.
(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2018 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2018 je 5 039 025 656 eur.5)
(2) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2018 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania investícií v oblasti dopravy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Nástroja pre spájanie Európy v programovom období 2014 – 2020 do výšky 320 000 000 eur.
(3) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2018 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 do výšky 400 000 000 eur.
§ 5
(1) Platové tarify6) sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa7) na rok 2018 nedohodne inak.
2) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z.
4) § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 159 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
3
(2) Stupnice platových taríf8) okrem osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2018 nedohodne inak. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov8) sa v roku 2018 zvýšia o 0 % od 1. januára 2018, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2018 nedohodne inak.
(3) Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby10) sa v roku 2018 zvýši o 4 % od 1. januára 2018.
(4) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a colníkov11) sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018.
(5) Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2018 zvýšia o 4 % od 1. januára 2018.
(6) Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platových taríf a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2018 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.13)
§ 6
(1) Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie za rok 2018 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení14) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur.
(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 200 000 eur do 31. októbra 2018.
(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018.
(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného
8) § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
9) § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10) § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z.
13) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z.
14) § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
4
predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) zostávajú nedotknuté.
§ 7
(1) Lesy Slovenskej republiky, š. p. odvedú za rok 2018 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) v sume 5 000 000 eur.
(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 5 000 000 eur do 31. októbra 2018.
(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018.
(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) zostávajú nedotknuté.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.