N á v r h
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo:
U Z N E S E N I E
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................................2017
k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 v druhom a treťom čítaní
A.s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018;
B. b e r i e n a v e d o m i e
návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020;
C.ž i a d a
vládu Slovenskej republiky
dôsledne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2018.