VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Číslo: UV-44314/2017
Slovenskej republiky
700
NÁVRH ROZPOČTU
VEREJNEJ SPRÁVY
NA ROKY 2018 až 2020
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Návrh zákona NR SR o štátnom rozpočte
3.Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020
4.Prílohy
Bratislava október 2017