z 12. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z., zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z. a zákona č. 376/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.
2.V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) systematicky zhromažďovať, odborne, vedecky a dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody,“.
3.V § 8 sa v odseku 1 vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
4.V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) v súvislosti s plnením úloh ústavu podľa písmen a) j) poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 - 1989 a o činoch a osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť publikácie a audiovizuálne diela vrátane vlastnej tvorby dokumentárnych filmov,
2
poriadať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, prednášky, výstavy, semináre, odborné konferencie alebo diskusné fóra.“.
5.V § 9 ods. 1 sa slová „upravujú stanovy ústavu“ nahrádzajú slovami „upravuje organizačný poriadok ústavu“.
6.V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
7.V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia členov orgánov ústavu je nezlučiteľná s pracovným pomerom s ústavom alebo s iným pracovnoprávnym vzťahom s ústavom.“.
8.V § 10 ods. 4 sa slová „predseda správnej rady“ nahrádzajú slovami „správna rada“.
9.V § 10 ods. 5 sa slovo „trojnásobku“ nahrádza slovom „dvojnásobku“.
10.V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Činnosť ústavu pri plnení úloh podľa tohto zákona zabezpečuje správna rada. Správna rada deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu.“.
11.V § 12 odsek 3 znie:
„(3) Člena správnej rady môže odvolať ten orgán, ktorý ho ustanovil, ak
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
b) po dobu najmenej troch mesiacov nevykonáva svoju funkciu alebo
c) boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie alebo pri plnení jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona; zistenie takýchto nedostatkov konštatuje dozorná rada väčšinou hlasov svojich členov a takto zistené nedostatky oznámi správnej rade, ako aj orgánu, ktorý člena správnej rady ustanovil do funkcie.“.
12.V § 12 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) voliť a odvolávať predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady,“.
13.V § 12 ods. 4 písm. d) sa slovo „stanovy“ nahrádza slovami „organizačný poriadok“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jeho“.
14.V § 12 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „a výboru“.
15.V § 12 ods. 4 písm. f) sa slovo „prerokúvať“ nahrádza slovom „vypracúvať“.
16.V § 12 ods. 4 písm. g) sa slovo „prerokovať“ nahrádza slovom „vypracovať“.
17.V § 12 ods. 4 písmeno h) znie:
„h) vymenúvať a odvolávať vedúcich organizačných zložiek ústavu.“.
3
18. V § 12 ods. 5 sa za slovo „správu“ vkladajú slová „do 31. mája“ a slová „na schválenie“ sa nahrádzajú slovami „na prerokovanie“.
19.V § 12 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Činnosť správnej rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zasadnutia správnej rady zvolá predseda správnej rady, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady. Ak o zvolanie zasadnutia správnej rady požiada aspoň tretina jej členov, predseda správnej rady je povinný zvolať zasadnutie správnej rady tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
(7) Pri výkone svojej funkcie je člen správnej rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by sa uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Ďalej je člen správnej rady povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou a v zhode s úlohami a záujmami ústavu.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
20.V § 12 odsek 8 znie:
„(8) Správna rada rozhoduje formou uznesenia. Správna rada je schopná sa uznášať, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie platného uznesenia správnej rady sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Na prijatie platného uznesenia správnej rady vo veci voľby a odvolávania predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých jej členov.“.
21.§ 13 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
22.V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia § 12 ods. 3 písm. a) a b) sa vzťahujú na člena dozornej rady rovnako.“.
23. V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Dozorná rada dozerá na činnosť a hospodárenie ústavu a jeho správnej rady, či je v súlade s týmto zákonom, ostatnými právnymi predpismi, organizačným poriadkom a vnútornými predpismi ústavu. Na tento účel členovia dozornej rady oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti ústavu, ako aj vyhotovovať kópie týchto dokladov. Podľa povahy veci dozorná rada oznámi správnej rade, prezidentovi Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky alebo Národnej rade Slovenskej republiky zistené nedostatky. V prípade upozornenia na zistené nedostatky je správna rada povinná bezodkladne zabezpečiť nápravu a písomne informovať dozornú radu o prijatých opatreniach.“.
24.V § 15 ods. 1 sa slová „na ústav“ nahrádzajú slovami „do správy ústavu“.
4
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky