NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1589/2017
663a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 812 z 12. septembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 273 z 3. októbra 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 192 z 3. októbra 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 75 zo 4. októbra 2017.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bode 4 v § 2 ods. 5 sa vypúšťa slovo „zabezpečení“.
Zjednocuje sa terminológia návrhu zákona. V § 2 ods. 1 písm. f) (čl. I bod 2) sa používa spojenie „situácia v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bode 52 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na konci sa pripájajú tieto slová: „nie staršieho ako tri mesiace“.“.
V záujme jednoznačnosti posudzovania aktuálnosti dokladov osvedčujúcich neexistenciu daňových nedoplatkov voči miestne príslušnému správcovi dane, resp. nedoplatkov na sociálnych odvodoch a zdravotných odvodoch v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, návrh konkretizuje
3
aktuálnosť predmetných dokladov požiadavkou osvedčenia relevantných skutočností dokladom nie starším ako tri mesiace.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I bode 55 v § 64 ods. 11 sa slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „e) až j)“.
Návrh zabezpečuje previazanosť znenia § 64 ods. 11 s novelizačným bodom 53, ktorý novo upravuje ako náležitosť žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb aj kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie. Aj u osoby zapísanej v živnostenskom registri, je vyžadovanie tejto náležitosti žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb opodstatnenou požiadavkou. Rovnako rozhodnou skutočnosťou pre zapísanie, resp. nezapísanie do registra poskytovateľov sociálnych služieb 65 ods. 6 písm. c)] je aj posúdenie, či služba, ktorá sa poskytovať, je sociálna služba podľa tohto zákona. Na uvedený účel je odôvodnené vyžadovať predloženie opisu rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti od osoby, zapísanej v živnostenskom registri 64 ods. 3 písm. i)].
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I sa za bod 58 vkladá nový bod 59, ktorý znie:
„59. V § 68 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Precizuje sa ustanovenie upravujúce právny dôvod výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým je skutočnosť, že poskytovateľ sociálnej služby nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra, a to z hľadiska jednoznačnosti počítania tejto lehoty.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I bode 73 v § 72a ods. 8 písm. g) sa za slovo „dieťa“ vkladajú slová „alebo jej časť“.
Znenie ustanovenia sa zosúlaďuje so znením § 73 ods. 12 a 13, na ktoré sa odkazuje a ktoré upravujú povinnosť rodiča platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bode 108 v § 78a ods. 5 a 11, bode 112 v § 78e ods. 9 písm. a) a ods. 18 a bode 198 v § 110ag ods. 3 a 5 sa vypúšťajú slová „pri sebaobsluhe“.
Návrhom sa zabezpečuje previazanosť terminológie, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je obsahom posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 písm. a) zákona o sociálnych službách. V dotknutých častiach návrhu novely sa preto predmetná terminológia zosúlaďuje, a to vypustením slov „pri sebaobsluhe“ použitých v spojení so stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I bode 108 v § 78a ods. 6 8 sa slová „stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe“ nahrádzajú slovami „stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby“.
Návrhom sa zabezpečuje previazanosť terminológie, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je obsahom posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 písm. a) zákona o sociálnych službách. V dotknutých častiach návrhu novely sa preto predmetná terminológia zosúlaďuje.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I bode 108 v § 78a ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „poskytovaných na miestach, na ktoré je finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou určený“.
Návrhom sa precizuje spôsob určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ak ide o ambulantnú sociálnu službu. Štruktúra prijímateľov ambulantnej sociálnej služby v zariadení, z hľadiska stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na základe podielu celkového dohodnutého času poskytovania tejto sociálnej služby, s prijímateľmi sociálnej služby podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, na celkovom prevádzkovom čase
5
poskytovanej sociálnej služby všetkým prijímateľom sociálnej služby. Vzhľadom na sprehľadnenie interpretácie ustanovenia § 78a ods. 8 sa uvádza príklad určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ak ide o ambulantnú sociálnu službu.
Príklad určenia štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ak ide o ambulantnú sociálnu službu
Počet miest v zariadení (ambulantná sociálna služba) podľa registra poskytovateľov sociálnych služieb - 10 miest.
Počet prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach ku dňu podania písomnej žiadosti je 14 (plná obsadenosť miest) s tým, že počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa, konkrétny časový rozsah poskytovania sociálnej služby dohodnutý v jednotlivých uzatvorených zmluvách o poskytovaní sociálnej služby umožňuje „zdieľať“ 10 miest 14 prijímateľmi tak, že v každom čase počas ôsmich hodín ambulantnej prevádzky bude, v súlade s obsahom uzatvorených zmlúv z hľadiska času poskytovania (konkrétnych hodín poskytovania sociálnej služby počas dňa), v zariadení maximálne 10 prijímateľov sociálnej služby (regulácia počtu miest bude v každom čase dodržaná).
8 hodín ambulantnej prevádzky v tomto zariadení počas dňa - teda celkový počet hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam predstavuje časový objem výkonov 8 hodín/ deň x 10 miest = 80 hod./deň/10 miest.
Z počtu prijímateľov sociálnej služby na týchto 10 miestach - ktorých je 14 sú:
-4 prijímatelia sociálnej služby v III. stupni odkázanosti s celkovým dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 8 hod./deň (predstavuje
10 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10
miestam, teda z 80 hod./ deň/ 10 miest),
-5 prijímateľov sociálnej služby v IV. stupni odkázanosti s celkovým dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 36 hod./deň, (predstavuje
45 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10
miestam, teda z 80 hod./ deň/ 10 miest),
-2 prijímatelia sociálnej služby v V. stupni odkázanosti s celkovým dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 12 hod./deň, (predstavuje
15 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10
miestam, teda z 80 hod./ deň/ 10 miest),
-3 prijímatelia sociálnej služby v VI. stupni odkázanosti s celkovým dohodnutým časom im poskytovanej sociálnej služby 24 hod./deň, (predstavuje
30 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10
miestam, teda z 80 hod./ deň/ 10 miest. ,
A: Spôsob výpočtu vyššie uvedeného (podčiarknutý údaj) percentuálneho podielu dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti z celkového počtu hodín
6
ambulantnej prevádzky zodpovedajúci týmto 10 miestam, napr. pre priznaný III. stupeň odkázanosti (vyššie uvedená prvá odrážka):
80 hodín/deň/10 miest................100 %
8 hod./deň.....................................x %
x = 10 %
Primerane sa určí percentuálny podiel pre hodinový rozsah celkove dohodnutého času pre prijímateľov sociálnej služby v IV. až VI. stupni.
B: Ďalej pri konkretizácií štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na miestach sa vychádza z vyššie uvedených podielov určených podľa dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby podľa priznaného stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 3 z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky.
To znamená, že počet miest zodpovedajúci napr. III. stupni odkázanosti sa určí takto:
10 miest...................100 %,
x miest.......................10 %
x= 1 (III. stupeň odkázanosti )zodpovedá z tohto počtu 10 miest 1 miesto.
Primerane sa určí počet miest zodpovedajúci IV. až VI. stupňu odkázanosti-
to znamená, že :
-10 % (III. stupeň odkázanosti ) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 1
miesto,
-45 % ( IV. stupeň odkázanosti) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 4,5
miesta,
-15 % (V. stupeň odkázanosti) zodpovedá z tohto počtu 10 miest 1,5
miesta a
-30 % (VI. stupeň odkázanosti) zodpovedajú z tohto počtu 10 miest 3
miesta.
Záver: Po zaokrúhlení počtu miest na celé miesta podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania (pri rešpektovaní v prípade stretu- 4,5 a 1,5 prednosti vyššieho stupňa s vyšším finančným príspevkom podľa pravidla v pochybnostiach v prospech prijímateľa) a celkového počtu miest 10 ide o takúto štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti:
Z celkového počtu 10 miest:
III. stupeň - 1 miesto,
IV. stupeň - 4 miesta,
V. stupeň - 2 miesta,
VI. stupeň - 3 miesta.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I bode 112 v § 78e ods. 3 písm. c) sa slovo „výšku“ nahrádza slovom „časť“.
Znenie ustanovenia sa terminologicky zjednocuje so znením § 78e ods. 17, ktorý upravuje povinnosť prijímateľa finančného príspevku vrátiť pomernú časť finančného príspevku.
7
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I bode 112 v § 78e ods. 6 a 12 sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.
Precizuje sa ustanovenie upravujúce nevzniknutie nároku na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení nezačne poskytovať sociálnu službu do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra, a to z hľadiska jednoznačnosti počítania tejto lehoty.
Súčasne sa v § 78e ods. 12 navrhuje vypustiť v slovnom spojení „kalendárnych dní“ nadbytočné slovo „kalendárnych“.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.K čl. I bod 112
V čl. I bode 112 v § 78e ods. 18 úvodnej vete sa slovo „výšky“ nahrádza slovom „časti“.
Znenie ustanovenia sa terminologicky zjednocuje so znením § 78e ods. 17, ktorý upravuje povinnosť prijímateľa finančného príspevku vrátiť pomernú časť finančného príspevku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I bode 135 sa slová „slovo „koordinácia“ nahrádza“ nahrádzajú slovami „slová „koordinácia činnosti“ nahrádzajú“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo „činnosti“, ktoré je tiež potrebné nahradiť tak, aby v § 82 ods. 3 prvej vete zostalo spojenie „zabezpečenie spolupráce subjektov“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
13.V čl. I bode 139 v § 83 ods. 6 sa slová „Finančné podmienky obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) je“ nahrádzajú slovami „Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) sa rozumie“.
Úprava formulácie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. I bode 158 v § 88 ods. 2 písm. m) sa za slovo „prijímateľov“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Zosúladenie terminológie návrhu zákona s terminológiou zákona č. 448/2008 Z. z., ktorý v § 3 ods. 2 obsahuje vymedzenie pojmu „prijímateľ sociálnej služby“ a tento pojem sa ďalej používa v celom texte zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. I bode 173 v § 94a ods. 1 písm. d) sa za slovo „čiarkou“ vkladá čiarka a slová „za slová „poskytovateľovi sociálnej služby“ sa vkladá čiarka“.
Dopĺňa sa chýbajúca čiarka vzhľadom na doplnenie ustanovenia § 94a ods. 1 písm. d) o ďalšie dva finančné príspevky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.V čl. I bode 192 v § 97 ods. 4 sa nad slovom „predpisom“ odkaz 53a)“ označuje ako odkaz „54a)“.
V nadväznosti na to sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická pripomienka. V zmysle Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa odkazy číslujú priebežne a ak sa vkladá nový odkaz, označí sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza a pripojením malého písmena abecedy. Nový odkaz sa tak vkladá medzi odkaz 54 v § 96 a odkaz 55 v § 98 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z.
9
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V čl. I sa za novelizačný bod 195 vkladá nový novelizačný bod 196, ktorý znie:
„196. V § 100 ods. 3 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.“.
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na nové znenie § 79 ods. 6 (čl. I bod 115) je potrebné upraviť vnútorný odkaz na jednotlivé písmená tohto ustanovenia v § 100 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.V čl. I bode 198 v § 110ac odseky 9 a 10 znejú:
„(9) Ak sa sociálna služba uvedená v § 35, 38 a 39 poskytuje k 31. decembru 2017, splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 posudzuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.
(10) U stavby, ktorá byť užívaná na účely zariadenia uvedeného v § 35, 38 a 39, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017, sa splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení posudzuje po 31. decembri 2017 podľa zákona účinného do 31. decembra 2017.“.
Navrhovanou právnou úpravou sa v záujme jednoznačnosti interpretácie prechodného ustanovenia pozitívne vymedzuje aká právna úprava regulácie počtu miest v zariadení sa bude vzťahovať na sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 35, § 38 a 39 (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie), ktoré poskytovalo túto sociálnu službu k 31. decembru 2017. Splnenie podmienky maximálneho počtu miest v zariadení sa po 31. decembri 2017 bude posudzovať podľa zákona účinného do 31. decembra 2017 a právna možnosť nezapísania do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre nesplnenie podmienky regulácie sa bude uplatňovať podľa § 65 ods. 6 písm. f) zákona účinného do 31. decembra 2017 (napr. v súvislosti so zámerom zvýšenia kapacity zariadenia s hmotnoprávnymi dôsledkami na trvanie podmienok oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby so súvisiacim novým konaním o zápis do registra).
Analogicky sa navrhovanou právnou úpravou sa v záujme jednoznačnosti interpretácie prechodného ustanovenia pozitívne vymedzuje aká právna úprava regulácie počtu miest v zariadení sa bude vzťahovať na stavby, ktoré majú byť užívané na účely zariadenia uvedeného v § 35, § 38 a 39 (zariadenie pre
10
seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie), na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2017.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.V čl. I bode 199 sa za slovo „prijímateľom“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie prijímateľa sociálnej služby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.V čl. I bode 204 prílohe č. 5 sa za slovo „Výška“ vkladá slovo „finančného“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie finančného príspevku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V čl. I bode 204 prílohe č. 7 v nadpise druhej tabuľky a bode 206 prílohe č. 8 v nadpise druhej tabuľky sa za slová „stupňa odkázanosti“ vkladajú slová „fyzickej osoby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. I bode 204 prílohe č. 7 a bode 206 prílohe č. 8 v tabuľke „Štruktúra a počet prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a výška finančného príspevku“ sa vo štvrtom stĺpci slovo „osobu“ nahrádza slovom „miesto“.
11
Návrhom sa precizuje znenie vzhľadom na právnu skutočnosť, že finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v príslušných zariadeniach sociálnych služieb sa poskytuje na miesto (podľa počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb a štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na týchto miestach ).
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.V čl. I bode 204 prílohe č. 7 poznámke 2 a bode 206 prílohe č. 8 poznámke 2 sa za slovo „prijímateľom“ vkladajú slová „sociálnej služby“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme zjednotenia terminológie v zákone, pokiaľ ide o označenie prijímateľa sociálnej služby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V čl. I bode 204 prílohe č. 7, bode 205 prílohe č. 7a, bode 206 prílohe č. 8 a bode 207 prílohe č. 8a v časti Poučenie sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
Označenie trestného činu sa upravuje v súlade s nadpisom nad § 261 Trestného zákona, ktorý bol zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z. Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.V čl. I bode 205 prílohe č. 7a a bode 207 prílohe č. 8a v tabuľke „Požadovaná suma finančného príspevku“ sa v druhom stĺpci slovo „osobu“ nahrádza slovom „miesto“.
Návrhom sa precizuje znenie vzhľadom na právnu skutočnosť, že finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb sa poskytuje na miesto (podľa počtu miest v zariadení zapísaného v registri poskytovateľov sociálnych služieb).
12
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 25 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 81 z 10. októbra 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Jozefa Buriana, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 10. októbra 2017
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru