NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1593/2017
649a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649) v druhom čítaní ___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 778 zo 6. septembra 2017 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej uznesením č. 259a z 10. októbra 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 185 z 3. októbra 2017 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 161 z 3. októbra 2017.
3
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bode 4, § 17 ods. 4 sa slová „významný prospech“ nahrádzajú slovami „podstatné výhody“.
Z hľadiska zjednotenia právnej terminológie Obchodného zákonníka ako zákona kódexového typu a predchádzania nejasným a vágnym pojmov, akým je aj pojem „významný prospech“, sa navrhuje nahradiť tento pojem pojmom „podstatné výhody“. Pojem „podstatné výhody“ používa i ustanovenie § 669 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka, pričom ide o pojem obsahovo podobný, ku ktorému naviac aplikačná prax vytvorila dostatočne spresňujúcu a konštantnú judikatúru. Pojem „významný prospech“ síce používa aj čl. 2 ods. 4 preberanej smernice, ktorý sa týmto ustanovením transponuje, avšak možno poukázať i na to, že znenie smernice v anglickom jazyku používa pojem „significantly benefits“, ktorý bolo vhodnejšie, i vzhľadom na jestvujúcu terminológiu, preložiť ako „podstatné výhody“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bode 10 § 51 ods. 2 sa slová „spočívajúcim najmä“ nahrádzajú slovami „ktoré spočíva“, za slová „ktoré obsahujú obchodné tajomstvo“ sa vkladá čiarka a slová „v ich privlastnení alebo kopírovaní“ sa nahrádzajú slovami „ich privlastnenie alebo kopírovanie“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s čl. 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943. Slovo „najmä“ sa vypúšťa z dôvodu jeho právnej neurčitosti. Adresáti právnej normy, ktorí spadajú pod súdnu právomoc, musia jednoznačne poznať svoje povinnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
3.V čl. I bode 10 § 51 ods. 3 v úvodnej vete sa slovo „sprístupnením“ nahrádza slovami „neoprávneným sprístupnením“ a v ods. 4 sa slovo „sprístupňovala“ nahrádza slovami „neoprávnene sprístupňovala“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s čl. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943; (bod 2 Legislatívno-technických pokynov Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I bode 10, § 51 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva nie je neoprávnené, ak k nemu došlo za účelom ochrany verejného záujmu najmä v súvislosti s odhalením protiprávneho konania alebo inej protiprávnej činnosti.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
Podľa čl. 5 preberanej smernice členské štáty povinné zabezpečiť, aby návrh na uplatnenie nápravných opatrení bol zamietnutý v prípadoch, v ktorých možno získať, využiť či sprístupniť obchodné tajomstvo oprávnene. Navrhované znenie v čl. I bode 10 51 ods. 6) návrhu zákona neupravuje prípad, kedy sa konanie osoby nebude považovať za neoprávnené, ak k nemu dôjde za účelom „odhalenia pochybenia, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti za predpokladu, že subjekt konal na účely ochrany všeobecného verejného záujmu“, ako to predvída čl. 5 písm. b) smernice. Za týmto účelom sa navrhuje v čl. I bode 10, § 51 doplniť novým odsekom 7, ktorý uvedené konanie poníma ako ďalšiu výnimku z neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I bode 13 § 55b ods. 5 písm. c) sa za slovo „tajomstva“ vkladajú slová „pri jeho získaní, využití alebo sprístupnení“.
5
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje a zosúlaďuje právny text s čl. 13 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bode 13 § 55d ods. 1 sa za slovo „časť“ vkladajú slová „na jeho náklady“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje a zosúlaďuje právny text so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 (čl. 15 ods. 1).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I bode 15, § 66 ods. 7 poslednej vete sa slová „tejto povinnosti“ nahrádzajú slovami „týchto povinností“.
Vzhľadom na znenie navrhovaného § 66 ods. 7 prvej vety sa v poslednej vete navrhuje gramatická zmena formulácie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.Čl. I body 19 21, čl. II a čl. VII bod 2 nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Navrhuje sa, aby ustanovenia vládneho návrhu zákona reagujúce na nekalé likvidácie a fúzie obchodných spoločnosti nadobudli účinnosť čo najskôr, čím sa zabezpečí okamžité zamedzenie týchto nekalých praktík.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I bod 20 § 69 ods. 11 písm. a) sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „jej“.
Oprava gramatickej chyby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
6
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I bode 40, § 200 ods. 4 sa za slovo „je“ vkladajú slová „v čase voľby“.
Z dôvodu jednoznačnosti a precizovania právnej úpravy sa navrhuje doplniť, že členom dozornej rady voleným zamestnancami môže byť len ten, kto je v čase voľby v pracovnom pomere so spoločnosťou. Neskorší zánik pracovného pomeru nemá vplyv na členstvo v dozornej rade.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I bod 44 znie:
„44. V § 240 ods. 1 sa na konci dopĺňa veta: „Stanovy nemôžu určiť inak, ak ide o rozhodovanie podľa § 239 ods. 4 písm. g) alebo rozhodovanie o zrušení družstva s likvidáciou.“.
Navrhuje sa úprava ustanovenia z dôvodu nezrozumiteľnosti a nejednoznačnosti pôvodne navrhovaného znenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I bod 48 znie:
„48. Za § 768o sa vkladajú § 768p a 768q, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠768p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti sa použijú doterajšie predpisy, ak bol návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak sa podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže vyžaduje rozhodnutie príslušného orgánu, predlžuje sa lehota na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra podľa prvej vety o šesť mesiacov.
§ 768q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
7
(1) Konanie vo veciach zápisu zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
(2) Ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a sa použijú len na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 1. januári 2018.
(3) Konanie vo veciach podľa § 20 v znení účinnom do 31. decembra 2017 začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.
(4) Družstvo uvedie stanovy do súladu s § 240 ods. 1 najneskôr do 30. júna 2018.“.“.
Ustanovenie § 768p nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia a ustanovenie § 768q nadobudne účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Vzhľadom na rozdelenie účinnosti sa navrhuje primeraná úprava pôvodne navrhovaných prechodných ustanovení, t.j. ich rozdelenie na prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia a na prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. III sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 34 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mu v konaní bráni zákonná prekážka“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zákonnou prekážkou je aj skutočnosť, že vec bola pridelená exekútorovi v rozpore s § 55 ods. 1 6, avšak len vtedy, ak táto skutočnosť bola dôvodne uplatnená v lehote 15 dní od zverejnenia údajov o pridelení veci podľa § 56 ods. 3.“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa riešiť situácie, ak z dôvodov, ktoré majú pôvod najmä v okolnostiach technickej povahy (rovnaké názvy obcí v rôznych krajoch) došlo k nesprávnemu prideleniu veci. Nie je účelné, aby túto okolnosť bolo možné namietať v neskorších fázach exekučného konania, a preto sa navrhuje, aby sa takéto námietky koncentrovali na začiatku konania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. III sa za bod 4 vkladajú nové body 5 až 7, ktoré znejú:
„5. V § 48 ods. 8 prvej vete sa za slovo „schránku“ vkladajú slová „alebo mu v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami bránia iné dôvody“ a druhej vete sa slová „vydania poverenia na vykonanie exekúcie“ nahrádzajú slovami „začatia exekúcie“.
8
6. V § 53 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do vydania poverenia na vykonanie exekúcie vzniknú dôvody pre zastavenie exekučného konania, okrem späťvzatia návrhu na vykonanie exekúcie“.
7.§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Namietať skutočnosť, že vec bola exekútorovi pridelená v rozpore s odsekmi 1 6, možno len v lehote 15 dní od zverejnenia údajov o pridelení veci podľa § 56 ods. 3; na námietku uplatnenú neskôr sa neprihliada.“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
V novelizačnom bode 5 sa rieši výkladový problém, či môže oprávnený alebo jeho právny zástupca podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora aj v prípade, ak elektronickú schránku aktivovanú. Ani dnešná právna úprava to nevylučuje, keďže niet priestoru pre to, aby exekučný súd návrh v týchto prípadoch odmietol. Spresnenie však zvýši právnu istotu podávajúcich, keďže v podaní návrhu môžu oprávnenému resp. jeho zástupcovi brániť aj iné dôvody. Súd však takéto „iné dôvody“ nebude skúmať. V novelizačnom bode 6 sa precizuje a potvrdzuje doterajšia právna úprava tak, aby z nej bolo jednoznačne zrejmé, že na rozhodovanie o zastavení exekúcie alebo exekučného konania z dôvodov podľa § 53 ods. 3 písm. b) sa vzťahuje výlučne Exekučný poriadok a súd skúmanie exekučného titulu ako aj podmienok konania v zásade koncentruje vo vydaní poverenia resp. zamietnutí návrhu na vykonanie exekúcie. V novelizačnom bode 7 je úprava súvisiaca s navrhovanou zmenou v § 34 ods. 1.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. III sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 204 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Ak je potrebné doručovať podanie účastníka konania, ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú a vyhotovia sa rovnopisy týchto podaní v elektronickej alebo listinnej podobe. Ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú ani na účely vedenia spisu.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Súdny exekútor pôsobí pri výkone exekúcie ako súdom poverená osoba (agent súdu). Niet dôvodu, aby v prípadoch distribúcie podaní medzi účastníkmi nemal
9
postupovať ako súd a teda nemusel používať zaručenú konverziu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.V čl. VII sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Registrový súd zabezpečuje, aby sa pri zapisovaní údajov do obchodného registra používali aktuálne hodnoty referenčných údajov.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 52 ods. 1, 3, 5 a 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa, aby registrový súd bol povinný pri zapisovaní údajov do obchodného registra overovať súlad takýchto údajov oproti údajom v referenčných registroch. Táto povinnosť sa týka nielen registrového konania, ale aj konaní podľa Civilného mimosporového poriadku (najmä Exre), ktoré vedú k zmenám v obchodnom registri. Údaje uvedené v referenčných registroch „nadradené“ údajom vyplývajúcim z listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis. Povinnosť registrového súdu sa netýka napríklad zahraničných osôb, ktoré nie vedené v referenčnom registri a nie je ich teda možné stotožňovať ani referencovať.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V čl. VII sa za bod 3 vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Registrový súd pred zápisom tiež preverí, či údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra, v súlade s aktuálnymi hodnotami referenčných údajov; to neplatí pre údaje, ktoré nie referencované, alebo ktoré ako zdrojové údaje vznikajú zápisom do obchodného registra.6e)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:
6e) § 52 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
5. V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) v ktorom sú uvedené údaje v rozpore s odsekom 2.“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
10
K bodu 4:
Špecificky sa upravuje pravidlo, aby registrový súd pri zapisovaní údajov do obchodného registra v registračnom konaní overoval súlad zapisovaných údajov oproti referenčným registrom. (Z povahy veci tento postup prichádza do úvahy pri návrhu na zápis údajov do obchodného registra a návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra.) Výnimku predstavuje prípad, kedy zapisované údaje nie referencované z toho dôvodu, že nie referenčnými údajmi alebo aj z dôvodu, že síce inak by mohli byť referencované oproti údajom uvedeným v referenčných registroch, avšak tento zákon nevyžaduje od zapísaných osôb uvádzanie dostatočných čiastkových údajov na to, aby mohli byť referencované (napríklad pri spoločníkoch spoločnosti s ručením obmedzeným sa nevyžaduje uvádzanie ich rodných čísel, a teda stotožnenie spoločníkov neprichádza do úvahy). Ďalšiu výnimku predstavuje prípad, že údaje, ktoré vedené v referenčnom registri (napríklad Register právnických osôb) do tohto referenčného registra preberané z obchodného registra ako zdrojového registra, t.j. ako referenčné údaje vznikajú zápisom do obchodného registra, keďže bez takejto výnimky by to znamenalo, že zapísaná osoba by si nemohla zmeniť napríklad obchodné meno alebo sídlo (k tomu porovnaj znenie § 52 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.).
K bodu 5:
Povaha registračného konania (konanie Re), v ktorom súd zásadne nezisťuje úplne skutkový stav, vylučuje, aby slúžilo na stotožňovanie zapisovaných údajov s hodnotami referenčných údajov 53 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. a contrario). Práve naopak, v registrovom konaní je súd viazaný návrhom, nemôže ho prekročiť a z časových hľadísk na posúdenie návrhu a rozhodnutie tu nie je priestor na riadne a úplné zisťovanie skutkového stavu. Dosiahnutie súladu zapisovaných údajov s hodnotami referenčných údajov sa musí dosiahnuť postupom podľa osobitného predpisu 53 zákona č. 305/2013 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.V čl. VII body 4 až 6 znejú:
„4.V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
11
„g) k návrhu na zápis bol pripojený súhlas správcu dane podľa osobitného zákona alebo Sociálnej poisťovne, ak osoba, ktorá byť zapísaná ako spoločník, je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona11a) alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.11b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
11a) § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b) § 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
5.§ 7 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Pred zápisom zmeny spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd preverí, či sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, či je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu alebo či voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie, a ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu, preverí, či spoločník alebo nadobúdateľ väčšinového obchodného podielu nie je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona.11a)“.
6.V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) táto osoba nesplní povinnosť podať včas návrh na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.“.
Z dôvodu jednoznačnosti textu sa v bode 4 navrhuje štylistická zmena, ktorá nemení obsah predmetného ustanovenia. V bode 5 sa z dôvodu súladu s bodom 47 prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. navrhuje presne určiť skutočnosti, ktoré registrový súd preveriť. Zároveň sa v bode 6 v dikcii písmena d) navrhuje vymedziť povinnosť osoby uvedenej v odseku 2 spočívajúcu v podaní včasného návrhu na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu, za nesplnenie ktorej jej registrový súd uloží sankciu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.V čl. VII sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 8 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „má listinnú podobu a“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa návrh odmietol z dôvodu podľa § 6 ods. 3 písm. e), v oznámení sa uvedú hodnoty referenčných údajov, pre ktoré nebolo možné vykonať zápis.“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
12
Nie je nevyhnutné, aby oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu malo výlučne listinnú podobu a nebolo ho možné doručovať elektronicky.
Oprávnená osoba nemusí mať prístup ku všetkým
hodnotám referenčných údajov a teda pred návrhom na zápis nebude vždy v stave si ich overiť. Keďže referencované hodnoty zapísaných údajov nemožno zmeniť (s výnimkami uvedenými v navrhovanom ustanovení § 6 ods. 2), skutočnosť, že údaje, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra, v rozpore s hodnotami referenčných údajov, sa dozvie pri odmietnutí návrhu na zápis, pričom na odmietnutie návrhu na zápis možnosť reagovať podaním námietok (pri určitom type chýb) alebo využiť na ich opravu postup podľa § 53 zákona o e-Governmente (v prípade iného typu chýb v referenčných údajoch). Takýto rozdiel pozná aj zákon o e-Governmente, ktorý rozlišuje opravu chýb hodnôt referenčných údajov a zdrojových údajov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.V čl. IX bod 1 § 10a ods. 2 bod 22 sa slová „možnosti podania opravného prostriedku“ nahrádzajú slovami „možnosti podať opravný prostriedok“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 2015/848 („Dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ môže proti rozhodnutiu o začatí hlavného insolvenčného konania podať opravný prostriedok na súde, a to na základe medzinárodnej právomoci.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V čl. IX bode 2, nadpise § 11a sa vypúšťa slovo „veriteľom“.
Z dôvodu nadbytočnosti sa v nadpise § 11a navrhuje vypustiť slovo „veriteľom“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13
22.V čl. IX bod 3 § 11a ods. 5 a 6 sa za slovo „konkurzu“ vkladá slovo „včas“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje text v súlade s terminológiou použitou v predchádzajúcich odsekoch.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.V čl. IX bod 12 v poznámke pod čiarou k odkazu 21a sa za slová „(Ú. v. L 201, 27.7.2012)“ vkladajú slová „v platnom znení“ a za slová „(Ú. v. L 340, 15.12.2016)“ sa vkladajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje citácia právneho aktu Európskej únie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012) ktoré bolo viackrát novelizované, naposledy delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/979 z 2. marca 2017 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/2251) bolo novelizované, naposledy delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/323 z 20. januára 2017.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V čl. IX bod 24 § 172b ods. 1 a 2 sa slovo „predpisu26a) nahrádza slovami „predpisu o insolvenčnom konaní26a).“
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje odkaz na osobitný právny predpis, ktorým je nariadenie (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní, z dôvodu, že poznámka pod čiarou nemá normatívny význam.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14
25.Za čl. XI sa vkladá nový čl. XII, ktorý znie:
„Čl. XII
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z. a zákona zo 14. septembra 2017 č. ... /2017 Z. z. sa mení takto:
V § 40 ods. 15 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Novovložený čl. XII nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Navrhovanou úpravou sa opravuje chyba v zákone, a to preklep, ktorý nastal pri písaní poslednej novely zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenou zmenou dochádza k úprave vnútorného odkazu, a to na postup verejného obstarávateľa pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.V čl. XII sa slová „1. júla 2018“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2018“.
Navrhuje sa posunutie účinnosti špecifických ustanovení, ktoré predpokladajú prepojenie informačných systémov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 až 26) spoločne, s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 649) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
15
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 649a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 293 z 10. októbra 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Janu Laššákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 10. októbra 2017