ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
55. schôdza
Číslo: PREDS-643/2017
291
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. októbra 2017
k zákonu zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
návrh uvedený v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 3. októbra 2017 č. 4382-2017-KPSR pri opätovnom prerokovaní neprijať zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka ako celok;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729) schváliť;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o stanovisku výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák