ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
55. schôdza
Číslo: PREDS-644/2017
290
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. októbra 2017
k zákonu zo 14. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 730)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienky uvedené v časti IV rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 3. októbra 2017 č. 4381-2017-KPSR;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon zo 14. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 730) schváliť v pôvodnom znení;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o stanovisku výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák