NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-644/2017
730a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 14. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 730)
I.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 4. októbra 2017 č. 751 pridelil zákon zo 14. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 730) doručený 3. októbra 2017 na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Ako gestorský určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý podá správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
II.
Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 14. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov vyplýva:
prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schválila so zmenami, ktoré odôvodnené v časti II a III a uvedené v časti IV rozhodnutia prezidenta č. 4381-2017-KPSR z 3. októbra 2017:
1.V čl. I sa vypúšťajú ôsmy bod, desiaty bod a jedenásty bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2.V čl. I dvanástom bode v § 12 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „predsedu správnej rady a“.
3.V čl. I sa vypúšťa dvadsiaty bod § 12 ods. 8.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
4.V čl. I dvadsiatom druhom bode § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
III.
Výbory predmetný zákon prerokovali v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zákon prerokoval a uznesením č. 290 z 10. októbra 2017 odporúčal vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zákon prerokoval a uznesením č. 65 taktiež odporúčal vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
IV.
Gestorský výbor podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať
1.spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky v bodoch 1 4 uvedených v II. časti tejto správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť,
2.o zákone zo 14. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 730) s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny z 10. októbra 2017 č. 67. Výbor určil poslanca Augustína Hambálka za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a predkladať návrhy na ďalší postup.
Erika Jurinová v. r.
predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny