NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-643/2016
729a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729)
___________________________________________________________________________
I.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 3. októbra 2017 č. 4382-2017-KPSR uviedol dôvody a v časti III navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 750 zo 4. októbra 2017 pridelil zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729) na prerokovanie výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
2
II.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 291 z 10. októbra 2017 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 76 z 10. októbra 2017 odporučili zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729) schváliť.
III.
Ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá 10. októbra 2017. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729) schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 14. septembra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 729a) bola schválená uznesením č. 77 z 10. októbra 2017.
Výbor poveril poslanca Jána Senka, aby ako spoločný spravodajca výborov podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania vo výboroch.
Bratislava 10. októbra 2017
Dušan Jarjabek, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá