1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1493/2017
629a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629) vo
výboroch v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. septembra 2017 č. 786 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
2
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 257 z 3. októbra 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 187 z 3. októbra 2017,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 59 zo 4. októbra 2017 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládežv uznesení č. 115 z 10. októbra 2017
zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
K čl. I
1.V bode 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo v rovnocennom trvaní pracovného pomeru na kratší pracovný čas počas predchádzajúcich desiatich rokov“.“.
Účelom navrhovaného doplnenia je spresnenie definície osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej
3
spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V bode 8 § 18a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Člen skúšobnej komisie
a) vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore a päť rokov odbornej praxe v príslušnom odbore alebo
b) vykonával pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore najmenej päť rokov.“.
Navrhovaným doplnením predmetného ustanovenia sa spresňujú požiadavky na členov skúšobnej komisie pri vykonávaní doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V bode 8 v § 18a ods. 6 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „štátny jazyk“)“.
Súčasne sa za novelizačný bod 14 vkladá nový novelizačný bod 15, ktorý znie:
„15. V § 29 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „štátny jazyk“)“.“.
Ostatné novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava. Zavedenie legislatívnej skratky „štátny jazyk“ sa presúva do ustanovenia, v ktorom skracované slová použité prvý raz [§ 18a ods. 6 písm. a)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V bode 8 § 18a ods. 9 sa za slová „(ďalej len „ministerstvo školstva“)“ vkladajú slová „na svojom webovom sídle“.
4
Účelom navrhovaného doplnenia je spresnenie systému zverejňovania termínov konania doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V bode 8 sa § 18a dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ak žiadateľ nevykonal doplňujúcu skúšku úspešne, môže doplňujúcu skúšku opakovať.“.
Za účelom ustanovenia zákonnej úpravy opakovania doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania sa spresňuje možnosť opakovania doplňujúcej skúšky.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V bode 19 sa slová „pripája slovo“ nahrádzajú slovami „bodka nahrádza slovom“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.Bod 25 znie:
„25. V § 33 ods. 3 písm. f) sa za slovo „o“ vkladá slovo „ukončenom“.“.
Legislatívno-technická úprava vykonaná vzhľadom na terminologické zjednotenie s § 36 ods. 4 písm. e) zákona.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
8.Za bod 26 sa vkladá nový bod 27, ktorý znie:
„27. V § 36 ods. 4 písm. e), § 43 a § 56 ods. 2 a 5 sa slová „štát pôvodu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „členský štát alebo tretí štát“ v príslušnom tvare.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.Za bod 32 sa vkladá nový bod 33, ktorý znie:
„33. V § 51 ods. 2 písm. b) a e), § 56 ods. 4 a § 58 ods. 1 5 sa slová „členský štát pôvodu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „členský štát“ v príslušnom tvare.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaným spresnením dochádza k jednoznačnému určeniu príslušnosti na overenie dokladov o vzdelaní, poskytovania spolupráce s príslušnými orgánmi na účely poskytovania a overovania skutočností rozhodujúcich pre rozhodnutia na účely tohto zákona, používania akademických a profesijných titulov a vydávania iných dokladov a osvedčení, ktoré sa môžu žiadať pri uznávaní odborných kvalifikácií príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V bode 33 sa za slová „úvodnej vete sa“ vkladajú slová „za slovami „správneho orgánu““.
Spresňuje sa ktoré slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou, vzhľadom na skutočnosť, že v § 52 ods. 1 úvodnej vete je toto slovo použité dvakrát.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
K čl. II
11.Za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. Za § 80ab sa vkladá § 80ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80ac
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Konania o uznaní odbornej praxe a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2018, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na zmeny vykonané v právnej úprave konania o uznaní odbornej praxe a konania o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu živnosti k dátumu účinnosti návrhu zákona sa dopĺňa prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. III
12.V bode 3 sa slovo „písmeno“ nahrádza slovom „slovo“ a slovo „písmenom“ sa nahrádza slovom „slovom“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.Článok III sa dopĺňa novelizačným bodom 4, ktorý znie:
„4. V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 časti Poznámky prvom bode sa slovo „n)“ nahrádza slovom „o)“.“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu vzhľadom na vloženie nového písmena j) a s tým súvisiace preznačenie písmen j) až n) v čl. III bode 2 návrhu zákona.
7
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 13 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 10. októbra 2017 č. 115.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Katarínu Cséfalvayovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava október 2017
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport