Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
31. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1493/2017
115
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 10. októbra 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vo
výboroch v druhom čítaní (tlač 629a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony vo výboroch v druhom čítaní (tlač 629a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslankyňu Katarínu Cséfalvayovú
za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 629) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru,
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Branislav Grőhling Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru